Eminetni stručnjaci predstavili najnovija dijagnostička i terapijska dostignuća

0
691

[heading]Za tri dana prvi Sajam medicine obišao veliki broj stručnjaka iz te oblasti, kao i veliki broj građana. Na Sajmu predstavljeni mnogi segmenti crnogorskog zdravstva, održano preko 90 prezentacija i predavanja iz različitih oblasti medicine[/heading]

Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, a u organizaciji časopisa „Medical” u Podgorici je, u Hotelu „Crna Gora”, od 4. do 6. oktobra održan prvi Sajam medicine u Crnoj Gori. Na Sajmu su se predstavili mnogi subjekti crnogorskog zdravstvenog sistema, bilo je oko četrdeset izlagača sa štandovima i održano je preko 90 prezen­tacija u sklopu naučnih i plenarnih sesija o najznačajnijim temama iz raznih oblasti medicine i farmacije. Brojni ljekari i medicinski radnici, kao i farmaceuti, imali su priliku da čuju najnovije informacije i novine iz svojih struka, a građanima su predočene mogućnosti crnogorskog zdravstvenog sistema. Prilika je pružena i mladima, onima koji tek kreću u saznavanje tajni medicinskih profesija. Organizator Sajma je učenicima „ Srednje medicinske” i „Visoke medicinske škole” iz Berana, omogućio da obiđu Sajam i prisustvuju predavanjima.

Crnogorsku himnu je otpjevao hor KUD Zahumlje

Riječ ministra

Trodnevnu manifestaciju otvorio je ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović, koji je predstavio viziju budućeg razvoja zdravstvenog sistema Crne Gore. – Zdravstveni sistem nije izvor potrošnje već izvor investicija u ostvarivanju socijalnog, ekonomskog i ukupnog razvoja društva. Naš je stav da zdravlje mora postati dio svih politika: poreske, socijalne, ekološke, obra­zovne i drugih, pa ga moramo tretirati kao najveću dragocjenost i tako se odnositi prema njemu.

U našim strateškim dokumentima unapređenje i obe-zbjeđivanje zdravlja stanovništva navedeno je kao glavni cilj zdravstva. Želimo da izgradimo održiv i integrisan sistem zasno­van na principima solidarnosti, jednakosti, dostupnosti i kvaliteta, sistem koji potrebama građana daje centralno mjesto.

Politike javnog zdravlja koje kreiraju promjene ka zdravi­jim stilovima života, mogu empirijski pokazati svoju efikasnost u raznim oblastima, od kontrole upotrebe duvanskih proizvoda do procedura skrininga kod raka. Međutim, ukoliko zdravstveni sistem ne realizuje politiku javnog zdravlja koja će odgovoriti adekvatnim pružanjem usluga, zdravstvene intervencije neće postizati predviđene rezultate, a pružanje neefektivnih usluga uvijek je neeikasno.

Posebno mi je zadovoljstvo što će današnji Sajam medi­cine biti idealna prilika da se afirmiše crnogorski zdravstveni sistem, da se laička javnost upozna sa svim aktivnostima koje radimo, sa nadležnostima institucija u okviru sistema i da se prikaže kako u svojoj djelatnosti koristimo i svjetska dostignuća u pojedinim oblastima. To smo i potvrdili nedavno, uspješno obav­ljenim transplatacijama bubrega – istakao je Radunović.

Prioriteti Ministarstva zdravlja u budućem periodu su, prema riječima ministra, razvoj i implementacija preventivnih i sprovođenje skrining programa, kontrola hroničnih nezaraznih bolesti, jačanje centara za podršku u domovima zdravlja u cilju smanjenja riziko faktora.

– Veoma nam je važna i optimizacija rada, te potpuna informatička povezanost ustanova na sekundarnom i tercijarnom nivou, kao platforma za efikasniji i kvalitetniji rad. Korišćenje informacionih tehnologija predstavlja imperativ i pretpostavku uspješne reforme modernog zdravstvenog sistema. One doprinose poboljšanju zdravstvene zaštite, boljem upravljanju i korišćenju podataka i racionalnoj upotrebi raspoloživih resursa. Svaka aktivnost i događaj, svaki segment procesa, postupka i ishoda vezanog za zdravstvenu zaštitu mora biti registrovan, a u savre-menom zdravstvu – zbog moguće primjene digitalizacije – sva ta zbivanja i postupci moraju biti ne samo evidentirani već i na odgovarajući način memorisani, da bi uvijek bili na raspolaganju. Iako su mnogi ciljevi zdravstvene politike na sekundarnom i tercijarnom nivou zaštite u značajnom stepenu dostignuti, poput razvijenosti i efikasnosti mreže zdravstvenih ustanova, neophodno je i dalje praćenje, preispitivanje i postavljanje novih i viših ciljeva, uzimajući u obzir novonastale potrebe stanovništva.

Osnovni cilj zdravstvene politike je, kao što sam uvijek isticao, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva, uz održivost sistema zdravstvene zaštite. Sve ovo ima direktne benefite za pacijente – skratiće se vrijeme čekanja na pregled i unaprijediti liste čekanja – rekao je ministar.

On je kazao da dosadašnje analize pokazuju da je potrebna nova organizacija i širenje mreže zdravstvenih ustanova, kao i postavljanje jasnih ugovornih odnosa među davaocima zdravstvenih usluga i obezbjeđivanje dostupnosti usluga.

– Proces vertikalne integracije po nivoima zdravstvene zaštite (primarni, sekundarni i tercijarni nivo), odnosno spajanje domova zdravlja i opštih bolnica rezultiraće uspostavljanjem 8 zdravstvenih centara. Osnovno usmjerenje procesa reforme jeste:

– Prioritetni razvoj ambulantno-specijalističke djelat­nosti,

– Razvijanje dnevnih bolnica,

-Razvijanje kapaciteta za zbrinjavanje akutnih stanja, uz obavezu da se jasno defmišu kapaciteti za neakutnu obradu, zbrinjavanje hroničnih bolesti i pružanje palijativne njege.