Fimoza (lat. PHIMOSIS)

0
1330

Fimoza predstavlja nemogućnost prevlačenja kožice preko glavića penisa u uzrastu kad bi trebalo da se prevlači. Koža na glansu penisa i kod penisa koji nije u erekciji većim dijelom pokriva glans i naziva se kožica iliprepucijum. Može se dobiti u bilo kom životnom dobu, ali ta pojava je češća kod djece. Tačan uzrok još uvijek nije poznat. Pretpostavlja se da može biti posljedica infekcije ili dejstva samog ejakulata na kožicu, ukoliko se ne održava dobra higijena posle seksual­nog odnosa. Takođe, osobe koje imaju povišen nivo šećera u krvi imaju sklonost da češće dobijaju fimozu.

PODJELA FIMOZA

I

1. Fiziološka

2. Patološka

II

1. Apsolutna

2 . Relativna

3. Zbog kratkog frenuluma

III

1. Urođena

2. Stečena

FIZIOLOSKA FIMOZA 

Većina dječaka rađa se s fziološkom fmozom. To je normalno. U 90% ukupne populacije dječaka kožica se do 3. godine života prevlači preko glavića penisa. Kod novoro­đenčadi i odojčadi postoji fmoza zbog toga što je unutrašnji list kožice slijepljen sa epitelom glavića. Fiziološko sljepljivanje kožice s glavićem penisa prirodna je zaštita glavića od uticaja amonijaka iz mokraće. Kožica može biti uska sve do puberteta, i to se često ne smatra fmozom. Roditelji vode dijete ljekaru najčešće zbog nemogućnosti prevlačenja kožice preko glavića tokom kupanja djeteta ili zbog stvaranja balončića na vrhu penisa u toku mokrenja. Može se pomoći na način da se dječaku povremeno potegne kožica, posebno nakon kupanja, s obzirom na to da topla voda povoljno utiče na rastezanje kože. Ukoliko se primijeti da dijete otežano mokri, da mu se na vrhu penisa stvara balončić (ispod kože) ili mokraća teško prolazi, u tankom mlazu, potrebno je izvršiti savjetovanje sa urologom! Urolog će procijeniti u kojem je stadijumu fmoza prisutna, da li je potrebno odstraniti veze kožice i glavića, a u nekim slučajevima možda i izvršiti opera­tivni zahvat – djelimičnu ili potpunu cirkumciziju (obrezivanje).

PATLOŠKA FIMOZA

Pod patološkom fmozom podrazumijeva se fmoza koja se javlja kod prethodno normalnog prevlačenja kožice ili fmoza koja je prisutna poslije puberteta. Javlja se kod 2% muškaraca. Starenjem se kožica olabavljuje, te kod 98-99% populacije osamnaestogodišnjaka dođe do normalnog prevlačenja kožice preko glavića. Liječenje se stoga može odgo­diti do perioda poslije puberteta.

UROĐENA FIMOZA

Urođene fimoze mogu biti:

• Atrofične i

• Hipertrofične.

U slučaju pojave balanopostitisa, fmoze se vrlo lako komplikuju, zbog nemogućnosti održavanja higijene, a mo­guća je i ascedentna infekcija zbog zadržavanja mokraće u prepucijalnoj vreći.

STEČENA FIMOZA 

Stečene fimoze nastaju kao posljedice:

• Mehaničkih oštećenja

• Akutnih zapaljenja

• Hroničnih zapaljenja.

Najčešće infekcije koje dovode do fmoze su balanitis i balanoprostitis. Posebnu ulogu imaju pogrešne navike ro­ditelja koji nasilnim prevlačenjem kožice preko glavića po­kušavaju da rašire relativno suženi otvor kožice djeteta.

Nasilnim prevlačenjem, na otvoru sužene kožice nastaju po­prečne prskotine kože koje krvare. Neprekidnim povre­đivanjem i zarastanjem povreda otvor kožice se vremenom pretvara u ožiljkasti neelastični fbrozni prsten.

Kod relativne fimoze postoji „višak” kožice. Kožica je, međutim, uzana, pa se jako teško prevlači preko glavića penisa u erekciji, dok je u opuštenom stanju to moguće.

Kod apsolutne fimoze prevlačenje kožice nije mo­guće ni u opuštenom stanju. To za posljedicu ima otežano i neadekvatno održavanje higijene, zbog čega se između kožice i glavića penisa skupljaju naslage prljavštine. Vremenom te naslage otvrdnu, pa se formira veći ili manji broj „kamen­čića”.

Kod kratkog frenuluma događa se da frenulum vuče nadolje glavić penisa, čak i u opuštenom stanju. Često je ova pojava udružena sa relativnom fimozom.

Najčešći simptomi i znaci koji se javljaju kod fimoze su:

• Otežano mokrenje – u tankom mlazu

• Opasnost od zastoja mokraće u mokraćnoj bešici jer se mokraćna bešika ne uspije potpuno isprazniti

• Krv u mokraći

• Česta infekcija kožice i glavića penisa

• Bolan polni odnos, bolna erekcija

• Otežano održavanje higijene

• Pojavajačih ili slabijih bolova

• Svrab

• Crvenilo.

Međutim, fimoza može da postoji i bez ikakvih sim­ptoma.

Sužena i patološki izmijenjena kožica podložna je pucanju, a pukotine koje nastanu teško zarastaju i veoma bole. Kada jednom zarastu, onda je prevlačenje kožice još teže, sve dok postane nemoguće i pri opuštenom stanju. Tada se stvaraju uslovi za nastanak infekcije sa svim daljim komp­likacijama:

• Parafimoza

• Balanoprostitis

• Prepucijalni konkrementi

• Urinarna opstrukcija

• Karcinom penisa

• Poremećaj potencije do razvoja impotencije.