Institucija zadužena za naučni prosperitet Kliničkog centra Crne Gore

0
742

doc. dr Filip Vukmirović, direktor Centra za nauku KCCG-a

Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore pred­stavlja instituciju nadležnu za organizaciju edukativnih programa  posredstvom kojih je medicinskim radnicima Crne Gore omogućeno licenciranje rada, a time i stručno-naučno napredovanje. Zahvaljujući aktivnostima medicinskih stručnjaka uključenih u rad Centra, u ovoj ustanovi se svakodnevno sprovodi istraživačka djelatnost, a omogućen je i osavremenjeni pristup aktuelnim novinama u struci. Direktor Centra za nauku, doc. dr Filip Vukmirović, kaže da zahvaljujući aktivnostima ovog centra godišnje oko 150 ljekara, u svojstvu specijalizanata, učestvuje u programu edukacije, a samo tokom 2010. godine 60 medicinskih sestara i tehničara ostvarili su pravo na doedukaciju u vidu dobijanja diplome o ostvarenom visokom obrazovanju ili učešća u kratkoročnim edukativnim programima u inostranstvu. Doc. dr Vukmirović ističe da će se na planu međunarodne saradnje u periodu koji je pred nama, pored unapređivanja regionalne saradnje, posebno raditi na unapređivanju saradnje sa zemljama napredne tehnologije sa kojima je već ostvaren zado­voljavajući nivo komunikacije: Italijom i Francuskom.

Centar za nauku predstavlja instituciju koja bi trebalo da pokriva veoma širok spektar djelovanja. Možete li opisati dosadašnja usmjerenja u njegovom radu? Šta je činilo prioritete?

Centar za nauku (CEZANA) je organizaciona jedinica Kliničkog centra Crne Gore kroz koju se sprovodi edukativna i istraživačka djelatnost u KC CG-u. Kao ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, KC CG je edukativna baza Medicinskog fakulteta u Podgorici, edukativna baza za veći dio specijalističkog staža iz svih oblasti specijalizacija za ljekare, edukativna baza za dio pripra­vničkog staža za ljekare i medicinske sestre/tehničare, te baza za sprovođenje kontinuirane medicinske edukacije za sve zdravstvene radnike u Crnoj Gori. Edukacija je jedna od bitnih aktivnosti koja se praktično svakodnevno odvija u KC CG-u. Zdravstveni radnici su u obavezi da prate savre-mena dostignuća iz oblasti njihovog djelovanja, da usavršavaju postojeće znanje, dograđuju ga i implementi­raju novine u praksi. Prisustvo edukativnim događajima u sklopu kontinuirane medicinske edukacije i, u skladu sa tim, dobijanje određenog broja bodova osnova je i za obnavljanje licence ljekarima koju odobrava Ljekarska komora Crne Gore. U skladu sa svjetskim trendovima, i kod nas je ovaj vid kontinuirane medicinske edukacije u potpunosti zaživio, a naši zdravstveni radnici prisustvuju značajnom broju edukativnih skupova koji se organizuju u Crnoj Gori, ali i na raznim internacionalnim skupovima, kongresima, konferencijama, seminarima i sl.

Kada je riječ o edukativnim skupovima u Crnoj Gori, CEZANA ima značajan doprinos organizaciji ovakvih edukacija koje se odvijaju kroz saradnju sa drugim orga­nizacionim jedinicama KC CG-a, strukovnim udruženjima ljekara, Medicinskim fakultetom u Podgorici, kao i sa raznim farmaceutskim kućama, uz sertifikaciju ovakvih edukacija od strane Ljekarske komore Crne Gore. Ove godine je organizovano dvadesetak edukativnih skupova u KC CG-u, sa različitom tematikom, koji su organizovani pod pokroviteljstvom CEZANE, a kojima je prisustvovalo više od 500 zdravstvenih radnika. Značajna aktivnost CEZANE usmjerena je i na koordinaciju edukacije speci­jalizanata. Specijalistička edukacija u KC-u obavlja se za specijalizante svih zdravstvenih ustanova iz Crne Gore, kojih prosječno godišnje ima oko 150, a istu sprovodi oko 100 naših iskusnih ljekara koji su mentori za određene oblasti medicine. Jedan segment rada CEZANE usmjeren je u pravcu edukacije srednjeg i višeg medicinskog kadra i ove godine smo uspjeli da omogućimo doškolovavanje kojim je 16 viših medicinskih sestara i tehničara dobilo diplomu visoke medicinske škole, dok su 44 medicinske sestre i tehničara prisustvovali kratkoročnim edukacijama u inostranstvu.

Da li se u Centru primjenjuje istraživačka djelatnos Kakva su dosadašnja iskustva u tom smislu?

Ako uzmemo u obzir činjenicu da je KC CG nastavna baza Medicinskog fakulteta u Podgorici, te da ljekari KC CG-a čine najveći dio nastavnog osoblja na Medicinskom fakultetu, onda možemo tvrditi da se istraživačka djelatnost gotovo svakodnevno obavlja u KC CG-u. Uz činjenicu da je na Medicinskom fakultetu formirano nekoliko novih, modernih istraživačkih labora­torija, sigurno je da će u narednom periodu istraživačka djelatnost iz oblasti medicine u Crnoj Gori biti u velikom usponu i da ćemo ubrzo imati značajne rezultate i u ovom dijelu. Osposobljenost KC CG-a, i u tehničkom i u kadrovskom smislu, kao istraživačke baze, potvrđuje i sve veći broj kliničkih studija koje se, osim u velikim svjetskim centrima, te centrima u okruženju, od prije par godina izvode i u našoj kući. Na ovaj način KC CG učestvuje u značajnim regionalnim i svjetskim kliničkim studijama, i prepoznat je kao ustanova koja ima kadrovski i tehnički potencijal za sprovođenje ovih bitnih istraživanja.

Kakvi su infrastrukturni i kadrovski resursi Centra za nauku?

CEZANA kao specifična organizaciona jedinica u svom radu maksimalno sarađuje sa ostalim organizacionim jedinicama KC CG-a, te zajedno sa njima koordinira edukativnu i istraživačku djelatnost. U okviru CEZANE, osim klasične, funkcioniše i elektronska biblioteka u kojoj naši zaposleni imaju pristup na tri medicinske baze poda­taka, i to: EBSCO, HINARI i OVID, što im omogućava da pristupe na oko 10 000 medicinskih časopisa, te da i na ovaj način, praktično svakodnevno, prate novosti iz oblasti njihovog interesovanja.

Činjenica je da je država zadnjih godina uložila značajna materijalna sredstva u infrastrukturu i opremu u zdravstvenom sistemu Crne Gore, te da su u toku ključne reforme u ovoj oblasti kojima se dostižu evropski standardi zdravstvene zaštite stanovnika. Paralelno sa tim, ulagano je i u formiranje nedostajućeg kadra, pa je tako samo u KC CG u protekle četiri godine primljeno više od 100 mladih ljekara na specijalizaciji. Takođe, svake godine više od 200 naših ljekara prisustvuje nekom od svjetskih ili evropskih kongresa iz raznih oblasti medicine, što im omogućava usvajanje najnovih saznanja i razmjenu iskustava. Danas u KC CG-u o zdravstvenom stanju stanovnika Crne Gore brigu vodi specijalizovani medicinski kadar, koji čine 365 ljekara, od kojih su 244 specijalisti, a 48 subspecijalisti, dok okosnicu zdravstvene njege predstavljaju 42 medicinske sestre i tehničara sa visokom i 930 sa srednj­om stručnom spremom. Kao referentna ustanova za medicinsku edukaciju, KC CG pažnju posvećuje i akademskom obrazo­vanju zaposlenih. U KC danas rade 42 doktora medicinskih nauka i 49 magistara medicinskih nauka, 10 ljekara sa zvanjem primarijus, odnosno više od 30 profesora i docenata Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Danas medicina u Crnoj Gori u velikom dijelu ne samo da zadovoljava potrebe stanovništva za zdravstvenom uslugom, nego je taj dio usluge na veoma visokom nivou. Kroz ciljane razvojne projekte, kroz uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih procedura, u KC CG-u je ostvaren značajan pomak u proširenju dijapazona zdravstvenih usluga i, na zado­voljstvo naših građana, najveći dio tih usluga danas se obav­lja pravovremeno i kvalitetno u Crnoj Gori.

U toku 2010. godine u KC CG je dat primat edukaciji kadra za potrebe novoizgrađene Klinike za onkologiju. I pored teške inansijske situacije omogućena je edukacija kadra Odjeljenja za radioterapiju neophodna za stavljanje nove, soisticirane opreme u rad. U cilju obuke za rad sa novom opremom za radioterapiju sprovedena je edukacija ljekara, izičara i tehničara Klinike za onkologiju u Beogradu, Virzborgu, Miškolcu, Estorilu, Dablinu, Budimpešti, Segedinu i Skoplju u ukupnom trajanju od 9 mjeseci. U toku je nastavak programa sa obukom ljekara koja se odvija na Klinici za onkologiju u Skoplju, a sa ciljem uvođenja brahiterapije kao nove metode liječenja onkoloških bolesnika. Ove edukacije su realizovane u saradnji sa ZAMTES-om i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA).

Koji su ciljevi koje Centar treba da realizuje u periodu koji je pred nama?

Cezana svake godine predlaže Plan naučnog usavršavanja za KC CG. To je jedan od bitnih dokumenata koji precizira usavršavanje ljekara, medicin­skih sestara i tehničara. Na ovaj način se projektuje i uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih procedura u KC CG-u. U toku je izrada ovog Plana i deinisanje razvojnih prioriteta za naredni period. Takođe, i dalje ćemo nastaviti sa programima kontinuirane medicinske edukacije, te u granicama materijalnih mogućnosti podržavati odlazak naših zdravstvenih radnika na edukativne skupove u inostranstvu. Ono što je uvijek značajno jeste saradnja sa zdravst­venim institucijama u inostranstvu i tu moram da istaknem da sem odlične saradnje sa institucijama iz zemalja bivše Jugoslavije, imamo značajnu saradnju sa velikim zdravst­venim institucijama iz Italije i Francuske i da ćemo u nared­nom periodu intenzivno raditi na razvoju dalje saradnje.