Intenzivne aktivnosti Komore fizioterapeuta Crne Gore

0
139

Izvršni odbor Komore fizioterapeuta Crne Gore je na sjednici održanoj 24.12.2020. godine donio Odluku o pomoći nezaposlenim članovima prilikom prijavljivanja na konkurs za posao fizioterapeuta, kojom se odobrava refundacija troškova koji se odnose na zdravstvenu sposobnost, poštanske usluge, ovjeru i štampu dokumenata potrebnih za prijavljivanje na konkurs. Uz zahtjev prema Komori i račune o ostvarenim troškovima, potrebno je dostaviti i tekst konkursa na koji se prijavio podnosilac zahtjeva, najkasnije trećeg dana od završetka konkursa. Pravo na ostvarivanje ove pomoći se može ostvariti jednom u godini dana od dana stupanja na snagu ove Odluke koja se odnosi na članove Komore koji su nezaposleni i koji redovno plaćaju članarinu. 

Krajem godine je fizioterapeutima u ustanovama dostavljen primjerak Poslovnog dnevnika Komore fizioterapeuta Crne Gore za 2021. godinu, koji sadrži primjer izgleda: manuelnog mišićnog testa, testa mjerenja obima ekstremiteta, testa mjerenja dužine ekstremiteta, testa mjerenja obima pokreta u zglobovima, naziv i način aplikacije ljekova koji se najčešće unose putem elektroforeze i njihovo dejstvo, izvještaj fizioterapeuta, kalendar za 2021., 2022. godinu i prostor za evidenciju. Takođe, dostavljen je i po primjerak zaštitne maske KN95 i hemijske olovke svakom članu Komore zaposlenom u: primarnoj zdravstvenoj zaštiti (domovi zdravlja), sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti (opšte bolnice), tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti (specijalne bolnice i Klinički centar), dnevnim centrima za djecu sa smetnjama u razvoju, ustanovama za djecu i omladinu sa  umjerenim, težim i teškim smetnjama u intelektualnom razvoju, ustanovi za kontinuiranu edukaciju i rehabilitaciju djece, omladine i odraslih sa tjelesnim smetnjama, senzornim smetnjama i djece, omladine i odraslih sa kombinovanim smetnjama u predškolskom odjeljenju, osnovnoj  i srednje stručnoj školi i radno osposobljavanje, domovima za stare osobe, privatnim zdravstvenim ustanovama za fizikalnu terapiju i Studijskom programu Primijenjena fizioterapija.

Komora je donirala je 16.12.2020. godine zaštitne maske KN95 za 200 studenata Studijskog programa Primijenjena fizioterapija Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, a 28.12.2020. godine trenerke za rad u zimskim uslovima fudbalskom klubu „Dinamo“ Podgorica.

Komora fizioterapeuta Crne Gore uputila je poziv zainteresovanoj stručnoj javnosti za izradu objedinjenog dokumenta pod nazivom Nacionalni djelokrug rada fizioterapeuta koji treba da sadrži opis poslova fizioterapeuta sa opisom terapijskih procedura, vremenski normativ zdravstvenih usluga u fizikalnoj terapiji, pravila struke i profesionalne vještine pri obavljaju zdravstvene djelatnosti iz oblasti fizikalne terapije. Takođe, upućen je poziv javnosti da se uključi u izradu priručnika o rehabilitaciji pacijenata tokom i nakon preležane zarazne bolesti uzrokovane novim koronavirusom.

Komora fizioterapeuta Crne Gore (Komisija za izradu standarda i protokola iz oblasti limfedema) je u junu 2020. godine objavila dokument pod nazivom Standardi i protokoli u oblasti limfedema, koji predstavlja samo prvi korak u pokušaju da se sa tim zdravstvenim problemom, u prvom redu, upoznaju zdravstveni radnici, a sve u cilju blagovremenog i kvalitetnog tretmana pacijenata sa ovom problematikom.  U našoj populaciji najčešće se susrijećemo sa sekundarnim limfedemom koji je posljedica različitih hroničnih patoloških stanja ili terapijskih intervencija (hirurško liječenje i radijacija). Pacijenti sa ovim zdravstvenim problemom za sada nemaju u okviru javnog zdravstva instituciju kojoj se mogu obratiti u cilju rješavanja svog problema tako da svaki pacijent zasebno uspijeva ili ne da nađe modalitet kako da sebi pomogne.

Komora je izradila besplatan program za izradu izvještaja fizioterapeuta koji se koristi u privatnim zdravstvenim ustanovama za fizikalnu terapiju. Važno je istaći da je novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, koji je stupio na snagu 14. avgusta 2020. godine, zabranjeno zdravstvenom radniku da obavlja zdravstvene djelatnosti za koje mu nije izdata licenca za rad. Takođe, zdravstvenom radniku su definisane kaznene odredbe koje se odnose na: obavljanje zdravstvene djelatnosti bez faksimila i licence za rad, kao i neizdavanje ovjerene i potpisane medicinske dokumentacije prilikom neposrednog pružanja zdravstvene zaštite.

Komora je u 2020. godini organizovala Treći Kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem i šest besplatnih usavršavanja (dvije radionice i četiri predavanja). U 2021. godini je u planu osnovni kurs „PNF“, dvije radionice i organizacija usavršavanja za fizioterapeute u saradnji sa ljekarima iz raznih specijalnosti i subspecijalnosti.

U 2021. godini su planirane i sljedeće aktivnosti: Kontinuirana podrška fizioterapeutima, posebno nezaposlenim fizioterapeutima; Izmjena podzakonskih akata Komore u cilju usaglašavanja sa novim Statutom; Anketiranje članstva; Predlozi članstva; Nastavak aktivnosti i interesovanja u cilju izmjena svih zakonskih i podzakonskih akata donesenih od strane Ministarstva zdravlja, a koja se tiču fizioterapeuta; Izrada Priručnika za fizioterapeute prilikom pokretanja privatne prakse; Priprema i realizacija promotivnih materijala u cilju promocije Komore; Učešće u događajima i programima koji prepoznaju rad fizioterapeuta i Komore; Obilježavanje 8. Septembra – Međunarodnog dana fizikalne terapije; Organizacija više stručnih konferencija, okruglih stolova i sastanaka u cilju evidentiranja problema, rješavanja problema i praćenja rješavanja problema u struci; Objava stručne literature; Nastavak interesovanja u vezi podnesene inicijative u toku 2019. godine a u vezi posredovanja pri nabavci novih kolica za osobe sa invaliditetom i druge potrebne opreme odjeljenju za teže pokretne pacijente Instituta “Dr Simo Milošević” Igalo; Nastavak interesovanja u vezi podnesene inicijative u toku 2019. godine a u vezi usklađivanja koeficijenta fizioterapeuta zaposlenih u Institutu Igalo sa koeficijentom fizioterapeuta zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori; Nastavak interesovanja u vezi podnesene inicijative u toku 2019. godine a u vezi usklađivanja Pravilnika o sistematizaciji sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti; Nastavak interesovanja u vezi podnesene inicijative u toku 2019. godine a u vezi posredovanja pri nabavci potrebne opreme Jedinici za fizikalnu terapiju Doma zdravlja Bijelo Polje i Odjeljenju fizikalne medicine i rehabilitacije Opšte bolnice Bijelo Polje; Nastavak interesovanja u vezi podnesene inicijative u toku 2019. godine prema Ministarstvu zdravlja a u vezi novog radnog prostora za Jedinicu za fizikalnu terapiju Doma zdravlja Bijelo Polje; Nastavak interesovanja u vezi podnesene inicijative u toku 2019. godine a u vezi razmjene fizioterapeuta između ustanova u smislu radnih posjeta sa ciljem sagledavanja načina rada fizioterapeuta u nekoj drugoj ustanovi (domovi zdravlja, opšte bolnice, specijalne bolnice, domovi za stare), a što predstavlja i način usavršavanja; Prijavljivanje inspekcijskim organima i tužilaštvu svih oblika kršenja zakona i insistiranje da se svaki nelegalni rad u fizioterapiji procesuira i kazni u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Krivičnim zakonikom Crne Gore.

Komora fizioterapeuta Crne Gore