Interakcijom za rehabilitaciju

0
36770

– Nakon svega, došli smo do veoma važnih zaključaka koji se tiču koraka koje bi trebalo slijediti i preporuka kako da se oni isprate u svakoj zemlji-članici, a naročito u zemljama u razvoju kao što je Crna Gora, ali i drugim zemljama koje pripadaju mediteranskoj regiji – istakao je on.

Budući da je, kako kaže, bio jedan od pionira Mediteran­skog Foruma fizikalne i rehabilitacione medicine, on objašnjava da je od samih početaka glavni cilj stvaranja asocijacije bio da se pomogne kolegama iz struke kako bi se postavili bolji temelji za rad na nacionalnim nivoima, te da doprinese edukaciji i imple­mentaciji standarda i dobrih rehabilitacionih servisa, za dobrobit ljudi sa posebnim potrebama i starijoj populaciji, kojoj je pomoć i podrška neophodna. Ono što je posebno naglasio je to da je članstvo u Forumu besplatno, što ovo udruženje čini jednim od rijetkih u svijetu koje ne funkcioniše po principu finansiranja od članstva.

Prisjećajući se početaka u formiranju asocijacije, Christ­odoulou je kazao da je Mediteranski Forum osnovan 2000. godine, ali da su oformljenju prethodila dva uspješno organizovana kongresa, od kojih je prvi održan još 1996. godine, nakon čega se shvatilo da je potrebno preduzeti korake ka organizovanju u zvanično udruženje. Danas, kako kaže, svi članovi Foruma imaju velike benefite, a jedan od njih, kako je naveo, je i taj da je pod okriljem asocijacije oformljena škola na Sirakuzi na Siciliji koju svake godine besplatno pohađa oko 40 praktikanata ili mladih specijalizanata iz mediteranske regije, koji se edukuju u skladu sa savremenim trendovima struke. To je, kako je kazao, prilika da se ovi mladi ljudi uspostave kontakte, razmijene ideje i daju doprinos boljem razumijevanju, što je u skladu sa pozitivnim duhom koji udruženje razvija duž cijelog mediteranskog regiona.

Crnogorski stručnjaci dobrodošli i u Evropsko udruženje medicinskih specijalista

Kongres je bio prilika i da se profesor Christodoulou upozna sa radom crnogorskih stručnjaka u oblasti izijatrije, i razmijeni ideje sa domaćim učesnicima na Mediteranskom Kongresu. Njegova impresija je da Crna Gora, kada je u pitanju ova oblast medicine, može biti jednako dobro pozicionirana kao zemlje mediteranske regije i Evrope uopšte. Stoga je, kako je kazao, uputio poziv crnogorskim predstavnicima za dolazak u Evropsko udruženje medicinskih specijalista (UEMS), budući da je on predsjednik Odjeljka za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu i član odbora toga radnog tijela. Ovaj Odjeljak Evropske unija medicinskih specijalista, kako je objasnio, sastaje se dva puta godišnje i raspravlja o stručnim pitanjima iz prakse, kvalitetu njege, edukaciji i harmonizaciji u evropskim zemljama. Iako udruženje okuplja članice Evropske Unije, one zemlje koje toj još uvijek nijesu mogu učestvovati u radu kao posmatrači, ali budući da se odluke u tom tijelu donose konsenzusom a ne prostom većinom, to zemlje-posmatrače ne čini manje bitnim po pitanju razmjene ideja, ukazivanja na probleme i iznošenja mišljenja.

Veliki dijapazon tema dobar povod za interakciju i razmjenu mišljenja

Na X Mediteranskom kongresu fizikalne i rehabilitacione medicine pod motom Interakcija za rehabilitaciju predstavljena su najraznovrsnija izlaganja na polju ove medicinske grane. Neke od tema stručnih programa bile su:

• Rehabilitacioni servisi u zemljama Mediterana

• Edukacija i istraživanja na polju fizikalne i rehabilitacione medicine

• Napredak u dijagnozi u oblasti fizikalne i rehabilitacione medicine

• Implementacija novih međunarodnih klasifikacija funk­cionalnosti i oboljenja, koje je usvojila Svjetska zdravstvena organizacija (SZO)

• Muskuloskeletalna rehabilitacija

• Neurološka rehabilitacija

• Nove tehnologije – robotika i virtuelna stvarnost u fizikalnoj i rehabilitacionoj medicini

• Pristupi u liječenju osteoporoze

• Uloga protetika i ortotika

• Sportska rehabilitacija

• Neuromuskuläre i funkcionalna električna stimulacija

• Regionalna interakcija u kliničkim istraživanjima, edukacija profesionalaca, i mnoge druge.