JZU Dom zdravlja Nikšić

0
2165

dznkDom zdravlja u Nikšiću nalazi se blizu samog centra grada i drugi je po veličini u Crnoj Gori, a najveći po gravitacionom području koje pokriva.

Od prvobitne sreske zdravstvene stanice, koja se tokom postojanja seljaka po više lokacija u gradu, današnja zgrada Doma zdravlja, finansirana od samodoprinosa grada Nikšića, izgrađena je 1976 godine.

U svom razvoju, a na osnovu ustavnih i zakonskih rješenja, organizacija zdravstvene zaštite prošla je kroz nekoliko razvojnih faza.

Dom zdravlja Nikšić, za teritorije Opština Nikšić, Šavnik i Plužine, ustanova je koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu kao samostalno pravno lice od 1991. godine. U Plužinama i Šavniku su organizovane zdravstvene stanice u kojima su planirani stacionari sa po pet kreveta, a ljekari su angažaovani za rad u ambulanti kao izabrani doktori i za rad u stacionaru.

Na području sve tri opštine trnutno ima 79.868 zdravstveno osiguranih lica. Primarna zdravstvena zaštita je osnov sistema zdravstvene zaštite i prvi nivo na kojem građanin ostvaruje zdravstvenu zažtitu. Nosilac primarne zdravstvene zažtite je izabrani doktor, odnosno timovi izabranih doktora.

JZU Dom zdravlja za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine se sastoji od sljedećih cjelina:

1) Izabrani doktor za djecu, pedijatar – trenutno radi 5 ljekara spec. pedijatrije, 2) Izabrani doktor za odrasle – 27 izabranih timova doktora, od kojih se tri doktora nalaze na specijalizaciji iz porodične medicine, 3) Izabrani doktor za žene, ginekolog – rade 3 ljekara spec. ginekologa, dok se jedan ljekar nalazi na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva.

Centri za podršku

1) Centar za plućne bolesti i tuberkulozu – dva ljekara spec. pneumoftiziologije 2) Centar za mentalno zdravlje – četiri ljekara spec. psihijatra 3) Mikrobiološka laboratorija 4) Centar za prevenciju: – savjetovalište za dijabetes – savjetovalište za mlade – savjetovalište za reproduktivno zdravlje – higijensko – epidemiološka služba

Jedinice za podršku

1) Jedinica za patronažu tokom čitave nedjelje u dvije smjene 2) Jedinica za sanitetski prevoz 3) Stacionari u Plužinama i Šavniku 4) Služba Medicine rada

Prioritet u radu naše Ustanove je očuvanje unapređenje zdravlja građana, kao i povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništvu.

Slijedeći ove prioritete, Dom zdravlja ima organizovane ambulante u mjesnim zajednicama sve tri Opštine i to: Ambulanta u MZ Kličevo Ambulanta u MZ Miolje Polje Ambulanta u MZ Krstac Ambulanta u MZ Bogetići Ambulanta u MZ Velimlje u čijem su sastavu i ambulante u: – Vilusima – Grahovu – Petrovićima – Vraćanovićima

U Plužinama, pored ambulante u Zdravstvenoj stanici, organizovana je ambulanta u Crkvičkom Polju.

U Šavniku, pored ambulante u Zdravstvenoj stanici, organizovane su ambulante u Boanu i Bukovici.

Dom zdravlja značajnu pažnju posvećuje podizanju nivoa kvaliteta rada kroz obezbjeđivanje stručnih usavršavanja i edukacije kako ljekara, tako i medicinskih sestara i tehničara. Stručna usavršavanja i edukacije su obavljana ne samo u našoj državi, već i u regionu i to u domovima zdravlja i klinikama u Ljubljani i Beogradu. Finansiranje ovih aktivnosti je izvršeno od sredstava donacije pokojnog Milorada A. Perovića.

Edukacije srednjeg medicinskog kadra su obavljane u ustanovama našeg zdravstvenog sistema i u JU Resursni centar za školovanje i rahabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora u Kotoru. Finansiranje ovih aktivnosti izvršili smo od sopstvenih prihoda. Takođe, Dom zdravlja ulaže napore da omogući zaposlenima posjete stručnim skupovima kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Dom zdravlja pruža i mogućnost stručnog osposobljavanja pripravnika. U toku 2014. godine stručno osposobljavanje u našoj ustanovi obavio je ukupno 31 lice. Od ovog broja 14 lica je sa visokom stručnom spremom – doktori medicine, dok su preostalih 17 zdravstveni radnici sa srednjom stručnom spremom.

Od ukupnog broja lica na stručnom osposobljavanju u našoj ustanovi, jedno lice (doktor medicine) je staž obavilo kroz Program Vlade, četiri doktora medicine je obavilo staž uz pripravničku nadoknadu koje je finansirala naša ustanova od sredstava sopstvenih prihoda, dok su ostali volontirali.

Najbolji, odnosno jedini način kojim se ide u korak sa novitetima u medicini je neprekidan proces učenja, usavršavanje postojećih i sticanje novih znanja i savladavanje novih vještina.

Osnovni problem sa kojima se suočavavamo je deficit ljekarskog kadra, i to u organizacionoj cjelini ID za djecu. Trenutno se sastoji od nedostatka 5 ljekara spec. pedijatrije.

Budući da je zgrada Doma zdravlja izgrađena 1976. godine, i pored redovnog tekućeg održavanja, odavno se primjećuje dotrajalost prozorske bravarije, pa će se taj nedostatak ove godine otkloniti kroz projekat energetske efikasnosti kojim je naša ustanova obuhvaćena.