Manifestacija koja je premašila predvidene okvire

0
371

Bolesti prostate spadaju u jednu od brojnih oblasti za čije sprečavanje razvoja rana dijagnostička djelatnost i preventiva imaju posebno značajnu vrijednost. – Pored značajnog napretka hirurške tehnike, tehnike spoljašnjeg zračenja i razvoja brahi terapije, još uvijek nije moguće dokazati da se bilo kojom metodom može sa sigurnošću smanjiti smrtnost izazvana karcinomom prostate, što sigurno predstavlja kontroverznu misao – izlažući na ovu temu objasnio je prof. dr Bogdan Pajović, predavač sa Medicinskog fakulteta u Podgorici. Bilo da je riječ o hroničnim upalnim bolestima karakterističnim za starosnu populaciju do 45 godina života, bilo o adeno-benignim hiperplazijama karakterističnim za populacionu grupu starosti 45-65 godina, bilo o karcinomu prostate, promjeni karakterističnoj za najstarije pacijente, rano dijagnostikovanje ostaje metod liječenja sa najvećim učinkom u borbi za očuvanje zdravlja pacijenta. Novija istraživanja, kako je naveo prof. dr Pajović, pokazuju da metoda skrininga, primjenljiva u dijagnostici karcinoma, ima efekta jedino u slučaju rane primjene, tj. u fazi lokalizovanog interprostatičnog stadijuma bolesti. Pojava simptoma lumbalnog bola, povećanje vrijednosti prostatik specifik antigena iznad 4 ng, pojave su koje, kako je objašnjeno, ljekara treba da upute na ispitivanja transrektuma pacijenta ultra­zvučnom metodom, eventualno sekstantnu biopsiju pros­tate, ili, kod nas nažalost nedostupnu metodu, PCA3 testa.

Poseban aspekt u radu 31. sabora ljekara u Bijelom Polju činile su prezentacije farmaceutskih sredstava. Učesnici Sabora imali su priliku da saznaju nešto više o novom Hofman Rochovom antianemijskom proizvodu C.E.R.A. (Mircera®), primjeni Flavameda u terapiji produktivnog kašlja (Berlin Chemiae), karakter­istikama Plimontovog projekta Farmakola, Hemofarmovim preporukama za liječenje pretkomorske fibrilacije, polineuropatiji kao komplikaciji dijabetesa, primjeni Alkaloidovih oralnih cefalosporina u terapiji infekcija, te da uoče značaj Plivinih farmaceutika Voltarena® i Zipantole® u terapiji bola i dispeptičkih poremećaja.

Zdrava ishrana, primjena nekih hemijskih i vitaminskih preparata (finestrin, glutasterin, androgeni hormoni i dr.), pogotovu preporučljiva u slučajevima postojanja pozitivne porodične anamneze obolijevanja, predstavljaju uobičajene načine preventivnog djelovanja koji za sada ipak nemaju univerzalan karakter djelovanja.

Preventivni programi u zdravstvenoj zaštiti

Jedan od načina efikasnog sprovođenja preven­tivnih programa mogao bi da bude postignut obavezivanjem na koje kao inicijator djeluje država. Naravno, bilo bi poželjno da taj vid djelatnosti bude dopunjen ciljanim pristupom realizaciji programa. Ustanovljenjem odredaba Master plana za razvoj zdravstva 2005-2010. godine, preventivna zaštita zdravlja građana postala je jedan od prioriteta zdravstvene politike Crne Gore. Govoreći o istraživanju odziva na vršenje preventivnih aktivnosti, Sanja Simović, jedna od predstavnica Fonda za zdravstvenu zaštitu Crne Gore, istakla je da se u Crnoj Gori trenutno veoma malo obraća pažnja na obavljanje preventivnih pregleda. Odstupanja od ovakvog ponašanja uočljiva su jedino kada je u pitanju zdravstvena zaštita djece, a problem posebne vrste predstavlja nepravilna evidencija obavljanja ove vrste pregleda od strane izabranih ljekara. Svega 19.47% osoba starijih od 65 godina, navela je dr Simović, obavlja preventivne preglede, a zaprepašćujuće nizak nivo odziva uočava se kod građanki Crne Gore koje bi trebalo da obavl­jaju preglede za rano otkrivanje raka dojke. Preventivni zdravstveni pregled koji osobe starije od 65 godina treba da obavljaju jednom godišnje, a čija je primjena posebnim pravilnikom predviđena i u Crnoj Gori, sastoji se od analize lične, socijalne i porodične anamneze osobe, izikalnog pregleda organa, palpativnog pregleda prostate kod osoba muškog pola, pregleda dojke kod osoba ženskog pola, analize postojeće dokumentacije i eventualnog upućivanja na dodatne indikovane analize. – Na osnovu podataka Fonda za zdravstveno osiguranje u Crnoj Gori ima 297 izabranih doktora za odrasle, registrovanih osiguranika 396.197, od kojih je 59.598 starije od 65 godina. 17.472 (29.32%) obavlja preventivne preglede – obrazlažući aspekte preventive starijih osoba u Crnoj Gori navela je prim. dr Đurđica Ostojić, iz Fonda za zdravstveno osigu­ranje. Nejednakost odziva odražava se na različitost stanja u pojedinim opštinama pa, kao što je ovom prilikom nave­deno, 73% pripadnika najstarije populacije Rožaja obavlja preventivne preglede, a svega 3% najstarijih Danilov­građana primjenjuje ovu vrstu zdravstvene zaštite. Svega 7.22% žena starosti 35-70 godina koje žive u Crnoj Gori, navela je prim. dr Ostojić, obavlja predviđene preglede dojki. Taj procenat varira od 10% broja stanovnica Budve do 0.90% stanovnica Andrijevice. Upućujući apel za aktivnije vršenje preventivnih pregleda žena u Crnoj Gori, dr Ljiljana Đurović, ljekar Doma zdravlja u Podgorici, upozorila je na svjetsku statističku situaciju po kojoj se godišnje dijagnostikuje 135.000 slučajeva oboljelih pacijentkinja, a 58.000 umre od posljedica ove bolessti. Iako statistički slična, situacija u Crnoj Gori takva je da se sve više dijagnostikuju benigne promjene ovog organa kod srednjoškolki, obolijeva 29.9% žena dobi 20-40 godina, rano se javlja menarha (12-13 god.), menopauza kod 51.6% žena nastupa nakon 50. godine života. Naročito simptomatično djeluje podatak o nedisciplinovanosti u vršenju preventivnih pregleda.

Jedan od aspekata na kojima se u svakodnevnoj borbi protiv pušenja manje insistira svakako jeste pušenje kao porodična navika. Detaljnim obrazloženjem podataka dobijenih anketnim istraživanjem vršenim u dvijema ambulantama Doma zdravlja u Podgorici, na uzorku od 318 ispitanika, dr Draginja Radunović, jedna od zaposlenih u ovoj ustanovi, predočila je brojne indikatore prisustva generacijske interakcije u prenošenju navike pušenja. Zaključak koji se mogao donijeti povodom ovog izlaganja bio bi: povećava se broj žena pušača mlađih od 20 godina, muškarci znatno ranije počinju sa pušenjem, pored nemi­novnosti pasivnog pušenja, djeca su u porodicama sve više izložena prihvatanju pušenja kao jedne od životnih navika. Porodica, upozorila je dr Radunović, postaje stub za reklamu duvanske industrije.

Jedna od svakako najrasprostranjenijih hroničnih nezaraznih bolesti jeste dijabetes. Stoga ne čudi činjenica da se na Saboru pojavio veliki broj izlagača koji su dali dopri­nos osvjetljavanju ovog problema. Navodeći zabrinjavajući podatak Instituta za bolesti majke i djeteta prema kom se u posljednjih 15 godina duplirao broj djece mlađe od 5 godina koja obolijevaju od dijabetesa melitusa tipa 2, dr Snežana Mićanović, ljekar Doma zdravlja u Podgorici, skrenula je pažnju na neophodnost ranog otkrivanja i sprečavanja pojave komplikacija ove teške hronične bolesti, u prvom redu razvoja ulceracija stopala dijabetičara. Pozivajući se na podatke dobijene anketiranjem 60 pacije­nata, dr Mićanović je apostroirala pretjeranu gojaznost (73.3%) i visok procenat fizički neaktivnih osoba (33%) kao osnovne faktore rizika markirane ovim istraživanjem.