Međunarodni sastanak onkologa na Cetinju

0
970

Cetinje, 13/14. april: mjesto susreta prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

 

DA UHVATIMO KORAK SA INOVACIJAMA  

Dvodnevni godišnji međunarodni sastanak onkologa, u organizaciji Farmaceutske kompanije „Hoffmann−La Roche”, realizovan je 13/14. aprila u Biznis inkubatoru na Cetinju. Slogan sastanka „U korak sa inovacijama” dao je prostora za otvaranje brojnih tema iz oblasti danas najaktivnije medicinske grane – onkologije. Brojni stručnjaci iz zemlje i inostranstva učestvovali su u panel diskusijama i bili predavači na ovom skupu. Ovim je uspješno sproveden i još jedan važan cilj sastanka: ostvarivanje konekcije i interakcije na stručnom nivou.

Brojne i raznovrsne teme onkolozi

U okviru „Rocheovog” sastanka održanog na Cetinju prezentovane su brojne onkološke teme, što u vidu stručnih predavanja, što u vidu interaktivnih radionica. Nakon podsjećanja na istoriju i tradiciju kompanije „Hoffmann−La Roche”, otvoren je prostor za stručne nastupe. Bilo je riječi o HER2 tumorskom statusu i ranoj dijagnostici tumora dojke, perspektivi primjene trastuzumaba zajedno sa pertuzumabom u ranom karcinomu dojke i ciljevima liječenja Prikazani su brojni statistički podaci, kliničke studije i rezultati istih, međudisciplinarne veze (sa biologijom npr.), te opisani problemi kao što je rezidualna bolesti nakon primjene adjuvantne terapije.

U svojstvu moderatora sesija ili stručnih predavača učestvovali su: dr Havijer Kortes, prof. dr Vladimir Todorović, dr Ivana Durutović, prof. dr Lazar Popović, prim. dr Jadranka Lakićević, dr Nada Cicmil Sarić, dr Sanja Lekić.

Drugog dana  govoreno je o istoriji inovacija, aktuelnostima tipa biomarkera, te njihovoj  budućnosti u smislu personalizovanja terapije i primjene precizne medicine. Karcinomi pluća bili su glavna tema. Opisan je istorijat terapije, primjena pojedinih targetiranih metoda, dati brojni prikazi slučajeva, kao i preporuke u vezi sa kombinovanjem terapije i sl.

Ovom dijelu sastanka stručni doprinos su dali: dr Mirjana Rajer, dr Marija Stolić, dr Bojan Zarić, dr Nada Cicmil Sarić, Gordana. Bašović, dr Nevenka Janjić Lukovac, dr Milan Sorat, dr Tajana Silovski, dr Sandra Krstajić, dr Filip Vukmirović.

Na osnovu iskustva

Uz osvrt na dvadestogodišnju praksu u liječenju ranog  kancera dojke, prof. dr Vladimir Todorović naveo je da za sada najbolje rezultate kod nas pokazuju lijekovi trastuzumab i pertuzmab. Međutim, adjuvantna terapija u kombinaciji sa pertuzumabom pokazuje smanjenje rizika za relaps nakon godinu dana primjene, a rano liječenje pacijenata i prevencija relapsa su, po njegovim riječima, ono o čemu se mora voditi posebna briga. Prirodan tok bolesti HER2 pozitivnog karcinoma dojke, kako navodi prof. Todorović, u potpunosti je primijenjen sve djelotvornijim terapijama, najprije kod metastatske bolesti sa najvećim do sada zabilježenim srednjim ukupnim preživljavanjem od 56,5 mjeseci, zatim u preoperativnom liječenju, a sada i u postoperativnom liječenju pacijentkinja sa ranim karcinomom dojke kako bi se smanjio rizik za relaps bolesti. Jedna od njegovih poruka bila je: liječiti pacijente najboljom terapijom, u ranoj fazi bolesti, kada postoji najgveća šansa za izliječenje, da bismo smanjili rizik od pojave relapsa.

Dr Ivana Durutović je ukazala na praktične aspekte primjene anti-HER2 ciljane terapije sa naglaskom na neoadjuvantno liječenje ranog karcinoma dojke koji predstavlja standard u savremenom pristupu liječenja. Ovo naročito je značajno imajući u vidu podatak, da u vrijeme postavljanja dijagnoze ranog karcinoma dojke, većina žena ima odmakli stadijum bolesti. Kombinacija ljekova trastuzumab i pertuzumab  omogućava da pacijentikinje žive duže.

 

U prosjeku pacijentkinje imaju 53 godine u vrijeme postavljanja dojagnoze HER2-pozitivnog karcinoma dojke. Ovakva dijagnoza u ovim godinama značajno utiče na njihove karijere, kao i na njihove porodice.

Analizom podataka za 2018. god. zaključeno je da postoji velika razlika u procjeni rizika od strane onkologa (70% pacijentkinja je u visokom riziku za relaps) i kliničke prakse, gdje je 38% pacijentkinja primilo neoadjuvantnu terapiju od čega svega 8% kombinaciju trastuzumab i pertuzumab koja predstavljaju današnji standard liječenja, što se objašnjava i dostupnošću terapije.

Različiti tipovi tumora imaju različiti biološki tok i prognozu, npr. HER2-pozitivni tumor dojke je agresivan. Ako se ne liječi, manje su mogućnosti preživljenja i brže pogoršanje nego kod drugih tipova karcinoma dojke. Česte su metastaze na mozak, pluća i udaljene limfne čvorove, a visokorizične tumore čine oni koji su  HER2 pozitivni i velčine 2cm ili veći, sa  pozitivnim limfnim čvorovima i negativnim hormonskim receptorima.

 

Implementacija registra za karcinom dojke od posebne je važnosti kako bi se omogućilo bolje praćenje i  analiza podataka iz svakodnevne rutinske kliničke prakse.