Nadbubrežne žlijezde

0
1965

Druga faza se nastavlja grananjem od prognenolona u tri pravca (Slika 2).

– preko progesterona, 11 dezoksikortikosterona i kortikosterona do aldosterona,

– preko 17 hidroksiprogesterona,11dezoksikortizola do kortizola koji je u ravnoteži sa kortizonom jednom reverzibilnom reakcijom,

– preko 17 hidroksipregnenolona, dehidroepiandrosterona (DHEA), androstenediona i 11-ß- hidroksiandrostenediona.

Slika 2. Normalna adrenalna steroidbozidar bojovic - rast 1ogeneza pokazuje konverziju holesterola u steroidne hormone

Postoji mogućnost da se pravac biosinteze  od progesterona usmjeri prema 17-hidroksiprogesteronu, odnosno u pravcu sinteze glikokortikoida i androgena.

U sintezi androgena postoji i pomoćni put (sulfatni put). Nadbubrežne žlijezde mogu da sintetišu holesterol de novo iz acetata i koenzima A. Dvije porodice enzima imaju vodeću ulogu u  konverziji holesterola u adrenalne steroidne hormone  citohrom P450s i hidroksisteroid dehidrogenaze.

U procesu biosinteze nadbubrežnih steroida učestvuju brojni enzimi. Parcijalni ili potpuni nedostatak nekog od enzima dovodi do poremećaja u sintezi hormona koji slijede u lancu, gdje taj enzim djeluje. Kao posljedica tih poremećaja dolazi do nagomilavanja u krvi, odnosno izlučivanja u mokraći, odredjenih hormona ili njihovih prekurzora i nastanka odgovarajućih kliničkih sindroma.

Kora nadbubrežnih žlijezda luči dvije glavne vrste hormona: glikokortikoide i mineralokortikoide. Uz to luče se i male količine polnih hormona, naročito androgenih hormona koji u organizmu ispoljavaju isto dejstvo kao i muški polni hormon testosteron.

Prof. dr sci med. Božidar M. Bojović