Održan 14 Kongres – BANTAO 2018

0
600

marina rBANTAO – XIV Kongres Balkanskog udruženja za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju organa (Balkan Association of Nephrology, Transplatation and Artificial Orggans) u organizaciji NVO Udruženja nefrologa Crne Gore, svečano je otvoren u hotelu Splendid u Bečićima 20. septembra o.g. Na kongresu je učestvovalo više od 250 stručnjaka iz ove oblasti iz dvanaest zemalja Balkana: Turske, Grčke, Albanije, Bugarske, Srbije, Hrvatske, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, Kosova i Crne Gore.  Crna Gora je ove godine prvi put bila domaćin BANTAO kongresa.

BAN­TAO pred­sta­vlja uspje­šan mo­del sa­rad­nje na Bal­ka­nu i či­ni gra­ni­ce sa na­šim su­sje­di­ma ši­re i ma­nje vi­dlji­vim. Je­dan od glav­nih ci­lje­va BAN­TAO-a, osno­va­nog 1993. go­di­ne u Ohri­du, je da pro­mo­vi­še i po­dr­ži na­uč­nu i teh­no­lo­šku sa­rad­nju u obla­sti in­ter­ne me­di­ci­ne i transplanta­ci­je or­ga­na. BAN­TAO kon­gre­si pru­ža­ju plat­for­mu za raz­mje­nu is­ku­stva i ogro­man po­ten­ci­jal za sa­rad­nju na pro­fe­si­o­nal­nim i na­uč­nim pro­jek­ti­ma.

Na svečanom otvaranju goste je pozdravila prof. dr Marina Ratković, predsjednica XIV BANTAO kongresa i predsjednica NVO Udruženja nefrologa Crne Gore.

– Opet smo svi zajedno, i naše malo društvo i porodica je ostala uvijek monolitna i prepoznatljiva – kazala je prof. dr Ratković na prezentaciji u kojoj je napravila retrospektivu razvoja nefrologije u našoj zemlji. Ona je podsjetila na davnu 1979. godinu, kada je otvorena prva Hemodijaliza u Crnoj Gori i 1986. godinu kada je formirano Nefrološko odjeljenje, čiji je prvi načelnik bio prim. dr Rajko Radović, navodeći sve ljekare koji su stasavali u KCCG od osnivanja. – Pripreme za uvođenje transplantacionog programa počeli smo 2006. godine, organizujući brojne seminare, radionice, skupove, kao i sprovođenjem anketa o doniranju organa. Bilo je dosta misija vezano za donaciju organa, uz podršku kolega iz Hrvatske – rekla je prof. dr Ratković, ističući sa ponosom da je 25. 09 2012. godine učinjen istorijski iskorak u Crnoj Gori, kad je bila prva transplantacija bubrega sa živog donora.

Do sada je urađeno 39 transplantacija bubrega sa živog davaoca a tri sa kadavera. – Takođe, 08. 12. 2013. godine je u crnogorskom zdravstvu učinjen je veliki iskorak jer je tada obavljena prva eksplantacija organa u Crnoj Gori sa moždano mrtve osobe – istakla je prof. dr Ratković, najavljujući još jedan važan projekat, a to je uvođenje HLA dijagnostike. Nefrologija u Crnoj Gori je dobro razvijena, kazala je ona podsjećajući da imamo 12 centara za hemodijalizu, tako da je naša zdravstvena mreža od mora do sjevera kompletno pokrivena što je značajno zbog specifičnog terena, pa samim tim i nedovoljno razvijene saobraćajne infrastructure, te na ovaj način se nastojalo olakšati život pacijentima i učiniti im život kvalitetnijim. Najveći centar za dijalizu je u Podgorici, a ono na šta je posebno ponosna jeste da je posljednji centar otvoren na Cetinju, prije dva mjeseca.

Ministarka nauke, dr Sanja Damjanović, predstavila je projekat Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope. Ministarka je uputila čestitike organizatorki konferencije i predsjednici BANTAO Udruženja, profesorici Marini Ratković, koja je sa svojim transplantacionom timom uspješno sprovela medicinske procedure svjetskog nivoa.

– Ovakvi događaji treba da nam još jednom ukažu na važnost permanentne saradnje nauke i medicine, što je jedan i od prioriteta Ministarstva nauke. Medicinska i naučna istraživanja danas su sve više globalna, internacionalna, multikulturalna i pomažu da se građanima obezbijede bolji uslovi za život i prosperitet. Nauka je naš najveći kolektivni poduhvat i ona mora odgovoriti na društvene potrebe i globalne izazove, koji uveliko prekoračuju tradicionalne granice disciplina i traže kolaboraciju, istraživanje, razvoj znanja i konkretnu primjenu, kazala je ministarka Damjanović i podsjetila na izjavu evropskog komesara za nauku, gdin-a. Karlosa Moedaša, da je naš zadatak da pronalazimo nova rješenja za stare probleme, istražujemo, jer je eksperimentiranje u samom srcu nauke.

S tim u vezi, ministarka je ovom prilikom predstavila inicijativu Ministarstva nauke za uspostavljanje Međunarodnog instituta na prostoru Jugoistočne Evrope, a koja predviđa realizaciju Hadronske kancer terapije, sa istraživanjima u biomedicini, čime će građanima regiona biti dostupna najsavremenije liječenje velikog broja vrsta kancera.