OSOBE S INVALIDITETOM I RODITELJSTVO

0
584

Intervju: Nataša Borović, predsjednica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore

 

ivalidiKada je osnovan Savez udruženja paraplegičara Crne Gore?

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore je nevladina humanitarna organizacija koja djeluje na nacionalnom nivou sa sjedištem u Podgorici. Savez je prvobitno osnovan kao Udruženje paraplegičara Crne Gore – 21.11.1997. godine radi okupljanja osoba sa paraplegijom i drugih osoba sa fizičkim invaliditetom u cilju njihove pune afirmacije i integracije u društvo. Prilikom prilagođavanja Statuta Udruženja novom Zakonu o NVO, Udruženje je promijenilo naziv i strukturu. Savez čine članice – lokalna udruženja, koja okupljaju osobe sa paraplegijom, kvadriplegijom, paraparezom, kvadriparezom, dječjom paralizom, lica sa amputiranim ekstremitetima, kao i druga lica sa tjelesnim invaliditetom.

Koje su osnovne djelatnosti Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore?

Djelatnosti Saveza su usmjerene na zaštitu prava i interesa osoba sa tjelesnim invaliditetom i podsticanje njihovog uključivanja u sve segmente društvenog života. Oblasti u kojima smo aktivni su: ljudska prava, jačanje civilnog društva, pristupačnost, socijalna zaštita, zdravstvena zaštita, obrazovanje, zapošljavanje lica s invaliditetom, kultura i sport.

Kao organizacija koja zauzima aktivan stav prema društvenim dešavanjima, nastojimo da budemo u toku sa zakonskim promjenama u oblastima značajnim za naš rad i položaj naše ciljne grupe, kao i da učestvujemo u tim procesima. Imamo veliko iskustvo i u sprovođenju kampanja javnog zastupanja i watchdog inicijativa, medijskih kampanja, organizovanju raznih oblika edukacija i slično.

Koji je osnovni cilj Saveza?

Osnovni cilj Saveza je udruživanje organizacija osoba s invaliditetom, odnosno preko njih osoba sa tjelesnim invaliditetom, radi zajedničkog djelovanja, kako bi unaprijedili položaj i zaštitili prava i interese osoba s invaliditetom u društvu.

Koje su akcije sprovedene do sada?

Savez je realizovao veliki broj projekata podržanih uglavnom od stranih donatora. Oblasti u kojima smo aktivni su: ljudska prava, jačanje civilnog društva, socijalna i dječija zaštita, zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje lica s invaliditetom, pristupačnost, kultura i sport.

Jedan od, do sada, realizovanih projekata je projekat ,,Dajte zakon, dajte šansu”, čiji je cilj bio poboljšanje položaja osoba s invaliditetom u Crnoj Gori putem promjene sedam zakona koji se tiču njihovih prava i interesa. Potom projekat „Šansa za sve – podsticanje poslovne i socijalne integracije osoba s invaliditetom“, koji je imao za cilj podsticanje poslovne i socijalne integracije osoba s invaliditetom u Crnoj Gori. Projekat „Popravljanje položaja osoba s invaliditetom u Crnoj Gori“, realizovan je u periodu od marta 2007. do aprila 2008. godine. Glavni cilj projekta je bio rad na popravljanju položaja osoba s invaliditetom i izrada nacionalne strategije za unapređenje položaja osoba s invaliditetom u Crnoj Gori. Watchdog inicijativa „Škole po mjeri svih“, imala je za cilj povećanje mogućnosti za školovanje djece i omladine s invaliditetom u redovnim osnovnim i srednjim školama na teritorijama opština Podgorica, Pljevlja i Bar. Projekat „Recimo ne diskriminaciji!“, imao je za cilj unapređenje položaja osoba s invaliditetom putem njihovog osnaživanja za aktivnu participaciju u odlučivanju o svim aspektima njihovog života na ravnopravnoj osnovi, i otklanjanje predrasuda i stereotipa, kao uzroka diskriminacije. Projekat „Berza rada za osobe s invaliditetom“ je realizovan sa ciljem povećanja zapošljavanja i ekonomskih mogućnosti za osobe s invaliditetom. Uticaj na poboljšanje kvaliteta života osoba s invaliditetom na ciljanim jadranskim teritorijama kroz razvoj uspješne, inovative i integrisane prekogranične putanje intervencija za njihovo društveno i radno uključivanje bio je glavni cilj projekta „Socijalna i radna integracija OSI“ koji je realizovan u periodu od 2011-2014. godine.

Akcije koje su izazvale veliku pažnju javnosti realizovali smo obilježavajući Međunarodni dan osoba s invaliditetom, koji se inače obilježava 3. decembra. Nastojali smo da predstavimo sposobnosti osoba s invaliditetom, ističući, prije svega, njihove stvaralačka i sportska umijeća. Tako smo 2013. godine organizovali izložbu stvaralaštva osoba s invaliditetom, a 2014. godine smo organizovali utakmicu košarke u kolicima između reprezentacija Crne Gore i Srbije.

Trenutno realizujemo nekoliko projekata: regionalni projekat ,,Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom’’, regionalni projekat ,,Jačanje kapaciteta Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti“, projekat ,,Premoštavanje barijera – duh partnerstva“ i projekat ,,Pravo osoba s invaliditetom na roditeljstvo“.

Sa kojim NVO ili institucijama u zemlji i u inostranstvu sarađujete?

Stalnu saradnju imamo sa lokalnim organizacijama udruženja paraplegičara koje su članice našeg Saveza. Pored toga, imamo odličnu saradnju i sa drugim organizacijama osoba s invaliditetom, kao i sa organizacijama civilnog sektora koje se bave zaštitom ljudskih prava. Sarađujemo sa svim državnim institucijama koje su relevantne za ciljnu populaciju koju zastupamo. Takođe, sarađujemo i sa organizacijama iz inostranstva čija je oblast djelovanja zaštita interesa osoba s invaliditetom.