Pioniri privatne prakse u Crnoj Gori

0
1236

[heading]PREDSTAVLJAMO: Privatna ambulantno-poliklinička zdravstvena ustanova .Milmedika”[/heading] Privatna ambulantno-poliklinička zdravstvena ustanova „Milmedika” osnovana je u martu 1993. godine i iduće godine proslaviće dvije decenije postojanja i rada. Pionir privatne prakse u Crnoj Gori, u početku je bila skromna ambulanta sa dvoje zapos­lenih, a u međuvremenu je izrasla u značajnu zdravstvenu ustanovu sa ordinacijama u Nikšiću i Budvi. Njen osnivač bila je pokojna Milica Kaluđerović, prim. dr sc. med., kojoj se, kako jednodušno ističu nastavljači njenog rada i zaposleni u Milmedici, mora odati priznanje za sve što je uradila da ta ustanova zaživi i izraste u uglednu zdravstvenu kuću.

Direktor ustanove dr Ana Stanković, specijalista kliničke biohemije, podsjeća da je „Milmedika” počela sa radom u Nikšiću kao klasična pedijatrijska ambulanta koja je pružala sve pedijatri­jske usluge. – Glavno polje našeg rada i dalje je ostala pedijatrija, s tim što je ubrzo nakon osnivanja ustanove počela sa radom i Biohemijska laboratorija, a nešto kasnije i Ambulanta opšte medi­cine sa kućnim liječenjem u Budvi. To su, dakle, tri segmenta na kojima funkcioniše naša ustanova i koji obezbjeđuju da pacijenti dobiju maksimalno kvalitetnu i brzu uslugu – naglašava dr Stanković, ističući da u ambulantama u Nikšiću i Budvi radi šest ljekara (četiri pedijatra, jedan pedijatar subspecijalista pulmolog i specijalista biohemije), te četiri medicinske sestre i tri laboranta.

PEDIJATRIJSKA AMBULANTA

Prevencija je ključni aspekt rada u pedijatrijskoj ambu­lanti, što podrazumijeva redovne sistematske preglede novo­rođenčadi, savjete o dojenju, ishrani i njezi djeteta.

– Naši pedijatri brinu ne samo o liječenju djece svih uzrasta, već i o očuvanju i unapređenju njihovog zdravlja. Pedijatar je ovdje praktično porodični ljekar, jer dobro poznaje stanje i konstantno se brine 0 stalnim pacijentima a dostupan im je 24 časa. Takva je praksa i prema svim drugim pacijentima, kojima nastojimo da uvijek budemo dostupni ne samo u liječenju već i pružanjem savjeta. To nam je opredjeljenje od samog početka i uvijek nastojimo da to pacijenti konkreno i osjete – kaže dr Stanković, ističući da je pedijatri­jska ambulanta organizovana po principu dnevne bolnice. – Djeca ovdje mogu da se pregledaju, da im se obavi neophodna dijagnostika i da, uz puni komfor, dobiju svu neophodnu terapiju. Na taj način se izbjegava bolničko liječenje, ako ono nije neophodno. U pedijatrijskoj ambulanti je i prim. dr mr sci Slobodan Vranješ, koji se osim pedijatrije bavi i alergijskim oboljenjima. Posebno se bavimo prevenci­jom i liječenjem astme, opstruktivnog pulmološkog oboljenja kod djece. Mi možemo da uradimo kompletnu dija­gnostiku (alergo testovi, spirometrija i imunološko-laboratorijski nalazi), liječe­nje i praćenje djece, koja kod nas primaju 1 terapiju. Rezultati su izuzetno dobri i većina djece koja redovno primaju terapiju nemaju simptome, a najveći dio njih se do puberteta potpuno izliječi. Na temu opstruktivnih dječjih bolesti naši stru­čnjaci objavili su više naučnih radova koji su publikovani u časopisima i prezentovani na relevantnim kongresima – kazala je doktorka Stanković.

BIOHEMIJSKA LABORATORIJA

Laboratorija je počela skromno, ali je izrasla u najsavremeniju biohemijsku laboratoriju koja koristi najsavremenije dijagnostičke metode i raspolaže najsavremenijom medicinskom opremom. -Radimo sve hematološke, biohemijske i imunohemijske analize. Prateći potrebe savremene dijagnostike, u stalnoj koordi­naciji sa doktorima, konstantno uvodimo nove analize i one se rade najnovijim metodama. To podrazumijeva analizu krvne slike sa svim naprednim paramet­rima, kao i sve biohemijske analize i virusi. Takođe se kod nas mogu uraditi sve hormonske analize, tumor markeri, kardio markeri, a radimo i prenatalni skrining koji ukazuje na rizik od eventualnih poremećaja ploda. U laboratoriji je uvi­jek na raspolaganju specijalista klini­čke biohemije, sa kojim pacijenti mogu  porazgovarati i dobiti uputstvo koje su analize zaista potrebne, ako za to nemaju odgovarajući uput. Nakon urađenih analiza dobijaju stručno tumačenje i, u slučaju potrebe, uputimo ih na pravo mjesto – naglašava dr Stanković, ističući da je oprema u laboratoriji najnovije generacije proizvoda firme „Roche”, te da pregovaraju o nabavci novog aparata za krvne slike firme ,,Sysmex” koji će biti prvi takve vrste u Crnoj Gori.

Laboratorija u Milmedici je centralizovana, što znači da ako pacijent hoće da uradi neki nalaz u Budvi, a tamo ne postoji odgovarajući aparat, onda je obezbijeđen adekvatan transport do laboratorije u Nikšiću i u roku od dva časa analiza se završi.

PLANOVI ZA BUDUĆNOST

Suština i svrha postojanja Milmedike, ističe dr Stanković, jeste zadovoljan pacijent, pa u tom smislu stalno rade na poboljšanju svih svojih usluga. Svi ljekari redovno idu na kongrese i stručna usavršavanja, a u ustanovi planiraju i otvaranje treće ordinacije, te izgradnju novog objekta u Nikšiću. – Za jesen planiramo otvaranje pedijatrijske ambulante u Podgorici, kao i pulmološke, a vodio bi je specijalista i vlasnik Milmedike dr Rade Kaluđerović, pedijatar pulmolog. Svjesni smo činjenice da je ta patologija sve češća i zato smo krenuli u taj projekat. Ambulanta će se zasnivati na najsavremenijim principima di­jagnostike i liječenja. U Nikšiću planiramo izgradnju nove ordinacije, koja će se nalaziti na istom mjestu, ali će novi objekat biti veći i imati više sadržaja. Planirano je da se otvori internistička ambulanta sa svim subspecijalističkim granama iz te oblasti, ali će akcenat biti na endokrinologiji. Druga ambulanta koju planiramo da otvorimo je ginekološka, koja bi imala i salu za manje intervencije. Tada će ovo postati prava poliklinika – kaže dr Stanković.

AMBULANTA OPŠTE MEDICINE SA KUĆNIM LIJEČENJEM

Specifičnost ordinacije u Budvi predstavlja Ambulanta opšte medicine sa kućnim liječenjem, u kojoj može da se tretira kompletna „ljetnja patologija”. – S obzirom da se radi o turističkom mjestu, trudili smo se da odgovorimo zahtjevima turista, da na najbolji i najkomforniji način riješe svoje problem. To podrazumijeva brzo i efikasno zbrinjavanje povreda i dijagnostiku respiratornih, crijevnih i svih ostalih oboljenja djece i odraslih. Ordinacija je organizovana po principu dnevne bolnice, pa pacijenti mogu primiti i infuzionu terapiju, u komfornim sobama i uz ljekarski nadzor. Takođe smo organizovali i mobilne ekipe sa doktorom i sestrom za neophodne kućne posjete – kaže dr Stanković.

NASTOJE DA SE UMREŽE U ZDRAVSTVENI SISTEM CRNE GORE

Dr Stanković je objasnila da u ustanovi nastoje da se umreže u zdravstveni sistem Crne Gore, kako bi korisnici sa redovnim zdravstvenim osiguranjem mogli ostvariti adekvatnu pomoć njihovih ljekara. Pregovori o tome traju i vode se sa državnim ustanovama. Kada do umrežavanja dođe moći će da angažuju i relevantne stručnjake iz većih centara u regionu. Prema riječima dr Stanković, već se pregovara sa poznatim centrom sa Zlatibora „Čigota”, gdje se razmatraju mogućnosti da u ordinaciji u Budvi zaživi centar za dijagnostiku i liječenje štitne i ostalih žlijezda sa unutrašnjim lučenjem. Tu bi radili eminentni stručnjaci iz regiona.