Poliklinika koja ispunjava zahtjeve modernog doba

0
3784

Kao zdravstvena ustanova profilisana za pružanje medicinskih usluga pacijentima sa raznovrsnim potrebama, Poliklinika nudi kompletan tretman koji podrazumijeva i labora­torijsku provjeru zdravstvenog stanja pacijenta. U saradnji sa obližnjom laboratorijom obavljaju se laboratorijske analize, uzimaju se uzorci za patohistološke preglede – biopsije.

Rana dijagnostika tumora dojke, štitaste žlijezde, pluća i abdomena, kao i liječenje i praćenje stanja oboljelih od malignih bolesti, predstavlja poseban aspekt rada u ovom centru. U cilju što efektivnijeg očuvanja zdravlja pacijenata ovdje se obavljaju ultrazvučni pregledi krvnih sudova pri čemu se posebno vodi računa o preveniranju i liječenju arterioskleroze i oštećenja koja može prouzrokovati loša cirkulacija krvi. Posebno su značajni pregledi vratnih žila i aorte, kao prevencija moždanom i srčanom udaru, te pregled krvnih sudova donjih ekstremiteta dijabetičara. Pregledi podrazumijevaju i dijagnostiku najfrekventnijih vaskularnih oboljenja – proširenja vena i oboljenja dubokih vena. Širok dijapazon raspoloživih procedura, naravno, predstavlja garanciju dobre brige o zdravlju svakog pacijenta.

Tretman štitaste žlijezde, kada je Medical Centar u pitanju, podrazumijeva kompletnu dijagnostiku i liječenje. Ovdje se obavljaju ultrazvučno i rendgensko snimanje štitaste žlijezde, subspecijalistički pregledi, analiza citoloških nalaza, hormonske pretrage, preoperativna priprema za operativne procedure, a pose­ban značaj ima mogućnost sprovođenja punkcione biopsije sa ultrazvučnim nadzorom. Ta procedura skoro da predstavlja raritet u crnogorskom zdravstvu.

U okviru triju osnovih centara, pacijentima su dostupni i specifični podprogrami. Tako npr. u okviru centra za endokrinologiju sprovode se programi za mršavljenje, specifični dijetetski programi zdrave ishrane, program podmlađivanja, a u saradnji sa specijalistima plastične hirurgije obavljaju se i tretmani botoksom, hijaluronom itd. Naglašavajući činjenicu da se u ovoj ustanovi posebno ima u vidu obezbjeđivanje maksimalne bezbjed-nosti pacijenta, dr Musić navodi da su ovdje u primjeni isključivo jednodnevni kateteri, što doprinosi izbjegavanju infektivnih oboljenja posredovanih primjenom medicinskih pomagala. U cilju obezbjeđenja kvalitetne postoperativne zaštite, nakon sprovođenja laserskog tretmana venskih oboljenja, pacijentima su obezbijeđene elastične čarape, dizajnirane na način da ispun­javaju čak i modne zahtjeve.

Mlada zdravstvena ustanova Medical Centar Podgorica, zasnovana na polikliničkom konceptu, na putu je daljeg usa­vršavanja ponude i njenog usklađivanja sa mogućnostima pacije­nata. U smislu što efektivnijeg zadovoljenja tih potreba, ovdje je prisutna namjera da se izvrši proširenje spektra djelatnosti, kako bi dio te buduće poliklinike bio ponuđen državnom zdrav­stvenom sistemu. Time bi se, kako ovdje saopštavaju, povećao stepen dostupnosti pacijentima. U Poliklinici je u ovom trenutku izražena ambicija za ulazak u partnerstvo sa javnim sistemom zdravstva, posebno u smislu razvoja programa iz oblasti liječenja hroničnih rana. Planirano je da se Fondu zdravstva Crne Gore ponudi program za liječenje rana, koji bi važio na nivou Crne Gore. – Takav centar u Crnoj Gori ne postoji. Nikad nije ni bio formiran niti je bio u planu. Mislim da je to jedan od segmenata gdje bi moglo da se vrlo efikasno organizuje tzv. privatno-javno partnerstvo – kaže u vezi sa ovom projekcijom dr Musić. On pritom ističe da je Centar već u ovom trenutku, kadrovski i po snabdjevenosti opremom, apsolutno spreman za jedan tako zahtje­van posao. U perspektivi je i pravljenje gradske bolnice čiji bi važan segment bio današnji Medical Centar. U suštini, ovom dobro osmišljenom projektu ne nedostaje potencijala za nastavak aktivnosti, proširenje ponude i njeno bogaćenje. Već to je dokaz o zainteresovanosti da i dalje ostane dobar partner u očuvanju zdravlja pacijenata.