Ponovna terapija endodontski i liječenih zuba – retretman kanala korijena

0
1267

kanal zubaRetretman podrazumijeva klinički postupak u kome se ponavlja endondontski tretman koji je procjenjen kao neadekvatan tj. kao neuspješan. Komplikacije koje se javljaju kod neadekavatno izvedenih terapija karakterišu se pojavom hroničnih periradikularnih inflamatornih lezija.

             

Faktori koji utiču na neuspjeh endodontske terapije:

 – Neadekvatno postavljena dijagnoza;

 –  Nepoznavanje anatomo-morfoloških karakteristika kanalnog sistema;

  – Neadekvatna biomehanička obrada kanala;

– Neadekvatna endodontska terapija;

– Nekomplentna eliminacija kanalnog sadržaja;

– Neadekvatan izbor metoda i materijala za definitivnu opturaciju;

– Neadekvatna definitivna restauruacija endodontski tretiranih zuba.

Prije postravljanja indikacije za ponavljanje tretmana bitno je uspostaviti pravilnu dijagnozu neuspjeha primarne endoterapije, i klinička procjena da li se ponovljenim postupkom  može bolje uraditi. Dijagnoza se postavlja na osnovu prisustva subjektivnih simptoma i na osnovu rendgenografskih promjena.

Indikacije za ponavljanje endodontskog tretmana su :

– perzistiranje kliničkih subjektivnih i objektivnih simptoma i nalaz akutnih zapaljenja i

– evidentna pogoršanja registrovana na rentgen snimcima, uz prisustvo kliničke simptomatologije.

Kontraindikacije za ponavljanje endodontskog tretmana su:

–         slučajevi u kojima se procjeni da je nemoguće bolje uraditi;

–         pacijenti nepodobni za saradnju tokom tretmana;

–         pacijenti sa kompromitovanim opštim zdrastvenim stanjem.

Ključ uspjeha retretmana se zasniva na dobrom planiranju i realizaciji odgovarajućeg protokola rada koji obuhvata:

– Kompletno uklanjanje postojećih restauracija;

– Dodatna korekcija pristupnog kaviteta i pronalaženje ulaza u  kanale;

– Rastvaranje i uklanjanje stare opturacije;

– Provjera pravca i uspostavljanje  nove prohodnosti kanala korijena;

– Određivanje radne dužine preparacije kanala ;

– Novu biomehaničko – medikamentoznu obradu kanala.

– Medikaciju pastom na bazi kalcijum-hidroksida i definitivna opturacija.

 

TEHNIKA DEZOPTURACIJE KANALA

Najefikasnija dezopturacija se izvodi uz primjenu mehaničkih i hemiskih sredstava.

Mehanički način dezopturacije podrazumijeva primjenu:

mašinskih instrumenata koji se koriste za uklanjanje najveće količine  materijala koji se nalazi na ulazu i pravom dijelu kanala;

      – ručnih instrumenata.

Ultrazvučni sistem je vrlo efikasan za rascementiranje i uklanjanje kanalnih kočića, livenih nadogradnji i krunica.

Hemijski način i sredstva za dezopturaciju su takođe važna jer, udružena sa mehaničkim, ubrzavaju proces eliminacije stare opturacije i pripremaju kanal za novu obradu i punjenje.

Rastvaranje i eliminacija iz kanala:

– Gutaperke:  upotrebom hloroforma, ksilena i eukaliptola,

– Ortofosfata: upotrebom limunske kisjeline, eugenata: postiže se primjenom na bazi hloretilena, akrilne smole primjenom rastvarača sadimetil-formamidom.

Kada se primjenjuju mehanička sredstva i hemijski rastvarači neophodno je koristiti obilnu irigaciju sa rastvorom natrijum-hipohlorita i potpomomoći dekalcifikaciju primjenom helatnih sredstava.

Nestvrdnjavajuće paste za medikaciju kanala, kao što su paste na bazi kalcijum–hidroksida ili jodoformchlumski, jednostvno se uklanjaju iz kanala mehaničkim putem uz obilnu irigaciju.

 

Piše: dr Ana Lakić-Bulatović, Ordinacija Apolonia, Podgorica