Postopertivni tretman nakon ugradnje implanta

0
464

Nakon ugradnje oralnih implanta, zatvaranja hirurške rane šavovima i izrade kontrolnog rendgen snimka, neophodno je pacijenta upoznati sa svim značajnim faktorima u postoperativnom periodu.

Samo pridržavanje adekvatnih mjera u postoperatvnom periodu pacijentu će obezbijediti nesmetan proces zarastanja, spriječiti moguće komlikacije i obezbijediti bezbolnost.

Opste poznata situacija, a da je ne nazovemo komplikacijom nakon izvođenja intervencije u ustima, jeste pojava otoka, kao posljedica trauma mekih i koštanog tkiva. U prevenciji otoka najednostavnije je odmah otpočeti sa primjenom hladnih obloga; treba ih drzati pet do šest sati nakon intervencije. U tu svrhu preporučuje se led u zatvorenoj plastičnoj kesi umotanoj u platnenu krpu. Preporuka je da hlađenje nije kontinuirano, već da se na svakih 30 minuta pravi pauza od 15minuta.

Ukoliko se planira obimna hirurska intervencija, uz veću traumatizaciju mekih i kostanih tkiva, osim hlađenja se preporučuje sistemsko ordiniranje kortikosterida. U ovakvim situacijama može se započeti ordiniranjem kortikosterida već prije intervencije i produžiti narednih dva do tri dana.

Sljedeća očekivana propratna pojava nakon intervencije jeste bol, koji može bit različitog intenziteta. Sam intenzitet će zavisiti od obima traumatizacije mekog i koštanog tkiva. Bol se kupira peroralnim ordiniranjem analgetika, sa čim treba otpočeti neposredno nakon hirurške intervencije. U terapiji bola ordiniraju se konvencionalni analgetici. Vrlo je bitno naglasiti pacijentu da je upotrba analgetika na bazi acetilsalicilne kisjeline kontraindikovana, jer ovi preparati utičući na agregaciju trobmocita, mogu pospješiti pojavu postoperativnog krvarenja. Posebno se preporucuje ordiniranje nesteroidnih antireumatika, koji osim analgetskog efekta djeluje i na sintezu prostaglandina, medijatora zapaljenja.

U postoprativnom periodu ordiniranje antibiotika nije neophodno ali može značajno prevenirati nastanak postoperativne infekcije koja je moguca. U regularnim uslovima preporučuje se peroralno ordiniranje polusintetskog penicilina.

U prevenciji infekcije u postoperativnom periodu od posebnog značaja takođe je primjena oralnih antiseptika. Preporuka je ispiranje usta različitim antiseptičnim rastvorima, posebno antiseptika na bazi Chlorhexydin diqluconata, sa snažnim antimikrobnim ali i antiplak efektom. Daje se savjet za ispiranje dva puta dnevno u trajanju od dva minuta.

U prvom postoperativnom priodu od sedam dana ne bi trebalo rešavati estetske probleme uslovljne krezubošću i bezubošću. Svaki pritisak na hiruršku ranu, posebno implantat, ugrozio bi process zarastanja, prije svega oseointegraciju. Ovo je naročito izraženo kod jednofaznih imlantata, kod kojih se korica za zarastanje nalazi u nivou mukoze. Sa regularnim održavanjem oralne higijene, uz primjenu odgovarajuće tehnike pranja, pacijent može da otpočne petnaestog dana od intervencije. Zastupljen je stav da se u implatološkim slučajevima može nastaviti sa redovnom primjenom oralnih antiseptika na bazi chlorchexydin diglukonata do kraja četvrte postoperativne nedjelje. Kontrolni pregledi u periodu oseointegracije zakazuju se na svakih četiri nedjelje do postavljanja suprastruktura. U prvoj godini nakon zavrsetka protetske rehabilitacije, ukoliko nema nikakvih problema, kontrolni pregledi se zakazuju na svakih šest mjeseci.

Dr Aleksandra Šćepanović-Đurović
Ordinacija Apolonia, Podgorica