Posvećeni kvalitetnom radu u zdravstvu

0
468

Kao jedan od primjera maksimalne posvećenosti radu na modernizaciji uslova medicinske zaštite u Crnoj Gori nameće se JZU Dom zdravlja „Dimitrije – Dika Marenić” u Danilovgradu. Ustanova koja baštini višedenijsku tradiciju medicinskog rada, posljednjih godina je postala poznata po pribavljanju najnovijih medicinskih sredstava, kao i promovisanju i sprovođenju politike preventivnog uticaja na očuvanje zdravlja pacije­nata.

Medikalov sagovornik u razgovoru koji se ticao opisivanja rada ove ustanove bila je Zorica Kovačević, direktorica JZU Dom zdravlja u Danilovgradu koja tu dužnost vrši od 2005. godine. Diplomirana pravica koja je svoj angažman u zdravstvu započela 2003. godine kao pomoćnica ministra zdravlja, nekada uspješna rukometašica danilovgradskog Ženskog rukometnog kluba, danas predsjednica Rukometnog saveza Crne Gore i potpredsjednica Olimpijskog komiteta Crne Gore, te odbornica u Skupštini Opštine Danilovgrad, Zorica Kovačević je jedina upravnica jedne zdravstvene ustanove u Crnoj Gori koja nije po profesiji ljekar. Primjenjujući iskustva stečena radom u resornom ministarstvu, te srećnim spojem svojih sportskih sposobnosti i ličnih osobina, Zorica Kovačević uspješno pokazuje kako organizovati funkcionisanje medicinske ustanove koju odlikuje iznadprosječan kvalitet rada.

Dom zdravlja u Danilovgradu jedna je od ustanova koja se radikalizacijom programa osposoblja­vanja inventara i modernizacijom uslova za rad sve jasnije izdvaja i daje dobar primjer poslovanja ostalim ustanovama medicinske zaštite u Crnoj Gori. U kojoj se mjeri efekti takvog rada daju uočiti u reagovanjima Danilovgrađana i da li je učinak rada Vaše ustanove, po Vašem utisku, dao nešto šireg odjeka, recimo u regionu Crne Gore ?

Danas je Dom zdravlja u Danilovgradu, po onome kako se radi i razmišlja, mogu reći jedna moderna zdravst­vena institucija. Kad kažem moderna, to podrazumijeva da ustanova raspolaže savremenom modernom opremom, čime se povećavaju mogućnosti blagovremene dijagnos­tike, uspješnog liječenja. Ovo je ustanova koja ima dugoročno obezbijeđen kadar ljekara i specijalista za naredni period od 15 godina, i to uglavnom sa teritorije opštine Danilovgrad.

Slažem se sa ocjenom da su efekti ovakvog rada Doma zdravlja vidljivi i uočljivi u mišljenjima Danilovgrađana i da su pacijenti zadovoljni radom naše ustanove kao i daje rad ove ustanove, a posebno onaj koji je vezan za organizaciju preventivnih pregleda, stekao širi ugled i odjek ne samo u Crnoj Gori nego i šire.

Dom zdravlja u Danilovgradu između ostalog raspolaže mamografom, što predstavlja kuriozitet u odnosu na neke od razvijenijih crnogorskih opština. Kako ste organizovali upotrebu ovog aparata i da li je pacijentkinjama iz šireg regiona omogućeno pregledanje ovom metodom ?

Dom zdravlja je opremljen najnovijom opremom koja omogućava savremen pristup i praćenje zdravlja pacijenata. Prije dva mjeseca izvršili smo nabavku novog mamografskog aparata koji služi za obavljanje mamografskih pregleda za sve žene starosne dobi od 40 do 60 godina iz opštine Danilovgrad, ali je i pacijentkinjama iz čitave Crne Gore omogućen pregled ovim aparatom. Javnosti je poznato da je Dom zdravlja otpočeo realizaciju pilot projekta „Rano otkrivanje raka dojke” koja je otpočela 1.10.2008. godine. Prema Programu, na mamografiju se pozivaju žene od 40-60 godina starosti, svake druge godine. Pozivi za mamografski pregled šalju se na kućne adrese, prema rasporedu slobodnog termina jedinice za mamografiju. Određeni su datum i tačno vrijeme pregleda. Uz pozivno pismo, žene su dobijale odgovarajući anketni upitnik koji je trebalo ispuniti, kao i edukativnu brošuru „Šta svaka žena treba da zna o raku dojke”.

Kakvi su rezultati kojima raspolažete kada su u pitanju mamografske analize?

Prema podacima Zavoda za statistiku Crne Gore za 2008. godinu, u opštini Danilovgrad živi ukupno 2.750 žena starosne dobi od 40 do 69 godina. Prema do sada raspoloživim podacima, mamografski pregled u sklopu Pilot projekta do sada je obavilo 1.792-ije žene. Odziv žena bio je preko 76%, što smatramo da je veoma dobar odziv. Ukupan broj potvrđenih karcinoma u odnosu na sve žene koje su radile mamograiju iznosi 1,2%, tj. dvadeset dvije žene. S obzirom na to da je najveći broj karcinoma registrovan u dobnoj grupi od 50-69 godina, potvrđuje se da je mamograija najvalidnija metoda za ranu detekciju karci­noma dojke.

Opšta je ocjena da je realizacija programa „Rano otkrivanje raka dojke” za opštinu Danilovgrad, dobro organizovana od strane zaposlenih u Domu zdravlja Danilovgrad i da je Dom zdravlja imao snažnu podršku KCCG, da je odziv žena veoma visok i da je medijska kam­panja dobro organizovana.

Čini se da je preventiva oblast kojoj posvećujete posebnu pažnju. U kom smislu su organizovani preven­tivni pregledi u Domu zdravlja u Danilovgradu ?

Slažem se sa ocjenom da su preventivni programi koji su organizovani u Domu zdravlja Danilovgrad oblast kojoj zaposleni posvećuju posebnu pažnju. Mišljenja sam da imamo visok stepen organizacije i ozbiljnosti u sprovođenju ovakvih programa, što pokazuju i prethodno navedeni rezultati. U tome vidim veliku ulogu izabranih ljekara i patronažnih sestara, kao i veliku odgovornost zaposlenih u menadžmentu Doma zdravlja, gdje smo zajedno uradili mnogo kako bi preventivni programi koje organizujemo u Domu zdravlja bili u skladu sa evropskim standardima koji važe u jednom broju zemalja u regionu i u Evropi kao i mišljenjima eksperata koje smo angažovali u sprovođenju preventivnih programa.

Kakva je struktura medicinskog osoblja koje ordinira u Vašoj medicinskoj ustanovi ?

Izuzetno smo zadovoljni medicinskom struk­turom osoblja koje radi u Domu zdravlja. Od 9 izabranih ljekara, 7 je završilo specijalizaciju, 2 ljekara treba da tokom ove godine obave specijalizaciju iz porodične medicine. Takođe smo zadovoljni kvalitetom poslova koje obavlja srednji medicinski kadar. Tokom zadnje 4 godine veliku pažnju smo posvetili edukaciji ne samo ljekara nego i srednjeg medicinskog kadra. Zato su nam takvi i rezultati u ustanovi.

Čemu bi, po Vašoj preporuci, trebalo posvetiti posebnu pažnju kada je u pitanju organizacija rada u jednom Domu zdravlja ?

Posebnu pažnju, kada je u pitanju organizacija rada u Domu zdravlja, treba posvetiti prije svega samoj orga­nizaciji ustanove i naravno velikoj odgovornosti koja postoji u čitavom kolektivu, a sve vezano za pružanje kvalitetne i dostupne zdravstvene zaštite svim pacijentima. Ova ustanova je kao jedna porodica gdje svakodnevno imamo dogovore kako i na koji način treba organizovati rad u interesu svih pacijenata. Mišljenja sam da smo i u tome uspjeli, a naravno, ovo mišljenje dijeli i veliki broj Bjelopavlića koji koriste naše usluge, pa i pacijenata iz šireg regiona. No, mislimo da može još bolje i na tome ćemo i dalje raditi.

Na koji način obezbjeđujete finansijska sredstva neophodna za realizaciju zahtjevnih projekata modern­izacije sistema rada u Vašoj ustanovi ?

Moram da Vam kažem da ova ustanova ima veliku podršku u Vladi Crne Gore – Ministarstva zdravlja, Fonda za zdravstvo Crne Gore, lokalne samouprave i naravno velikog broja prijatelja, bilo u državnim, ili privatnim firmama. Treba istaći da je u godini krize ova ustanova sopstvenim sredstvima i sredstvima donatora obezbijedila moderan i savremen mamografski aparat, moderan i savremen aparat za preglede debelog crijeva (kolnoskom) koji je smješten u KC Crne Gore, a sve vezano za pilot projekat „Otkrivanje raka debelog crijeva”. U pripremi je tender za nabavku poslovnog prostora za potrebe Fizikalne terapije, kao i nabavke novog medicinskog vozila za prevoz pacije­nata iz naše opštine. Priznaćete, veoma hrabro, i uz podršku velikog broja prijatelja.

Kakvi su dalji planovi programske politike Doma zdravlja u Danilovgradu ?

Naši dalji planovi odnose se na realizaciju započetih preventivnih pregleda ne samo dojke nego i raka debelog crijeva i grlića materice, još veće osavremenjavanje savjetovališta, koja veoma dobro rade u našoj ustanovi, edukaciju zaposlenih, poboljšanje uslova stanovanja svih zaposlenih u Domu zdravlja i naravno postizanje još većeg stepena kvalitetne zdravstvene zaštite pacijenata iz naše opštine.