Prava pacijenata za sve nas

0
535

Krajem jula biće godina dana od stupanja na snagu Zakona o pravima pacijenata u Crnoj Gori. Prilikom do­nošenja Zakona, težnja zakonodavca, kako se moglo saznati iz raznih tvrdnji, bila je da se napravi moderan evropski zakon koji će biti ugrađen u domaći pravni sistem.

Ovim zakonom predviđeno je da svaki građanin ima pravo da zdravstvenu zaštitu ostvaruje uz poštovanje najvišeg mogućeg standarda ljudskih prava i vrijednosti. Svako lice, bolesno ili zdravo, koje u zdravstvenoj ustanovi zatraži ili mu se pruži zdravstvena usluga, ima pravo na fizički i psihički integritet, na bezbjednost njegove ličnosti, kao i na uvaža­vanje moralnih, kulturnih, religijskih i filosofskih ubjeđenja.

To je bio i razlog za ovaj vid upoznavanja pacijenata sa svojim pravima, i trudićemo se da u ovom serijalu članaka, kako smo ga zamislili, to upoznavanje bude prilagođeno svim grupama pacijenata.

■ PRAVA PACIJENATA:

1. Pravo na slobodan izbor doktora medicine ili doktora stomatologije

2. Pravo na informisanje i obavještavanje

3. Pravo na samoodlučivanje (slobodan izbor),

4. Pravo uvida u medicinsku dokumentaciju,

5. Pravo pacijenta da odbije da bude predmet naučnog ispitivanja i istraživanja,

6. Pravo na drugo stručno mišljenje,

7. Pravo na privatnost i povjerljivost,

8. Pravo na blagovremenu zdravstvenu zaštitu

9. Pravo na prigovor,

10. Pravo na naknadu štete i

11. Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove.

    1. PRAVO NA SLOBODAN IZBOR DOKTORA MEDICINE ILI DOKTORA STOMATOLOGIJE

Pacijent ima pravo da izabere doktora medicine, od­nosno doktora stomatologije u zdravstvenoj ustanovi u mje­stu prebivališta (primarni nivo).

U zdravstvenoj ustanovi na sekundarnom i tercijar­nom nivou zdravstvene zaštite pacijent ima pravo da izabere doktora specijalistu u skladu sa kadrovskim mogućnostima ustanove.

Zdravstvena ustanova je dužna da na vidnom mjestu objavi i ažurira spisak organizacionih jedinica i doktora koji pružaju odgovarajuće zdravstvene usluge.

2. PRAVO NA INFORMISANJE I OBAVJEŠTAVANJE

Pravo na informisanost i obavještenje je u neposred­noj vezi sa pravom samoodređenja u odnosu na sopstveno tijelo, i izvedeno je iz ustavne garancije neprikosnovenosti čovjekove – ljudske ličnosti.

Ovo pravo je usko povezano sa pravom na samoodlučivanje i pristanak.Bez urednog obavještenja pacijenta o stanju njegovog zdravlja, bolesti i predstojećoj intervenciji, kao i njenim posledicama, punovažnog pristanka nema.

Obavještenje o dijagnozi i prognozi bolesti, o cilje­vima i koristima predložene mjere, dužini trajanja i posledicama, mogućim rizicima, alternativnim metodama liječenja, mogućim posledicama, dejstvu ljekova i sporednim posljedi­cama, nadležni zdravstveni radnik dužan je da pruži i bez pacijentovog traženja.

Pacijent se može i odreći prava na obaveštenje, ali mu se to nikako generalno ne uskraćuje. Obaveštenje mora biti dato na pouzdan i potpun način i tako da njime pacijent nije doveden u zabludu o prirodi bolesti, predstojećoj medicinskoji, riziku i posljedicama.

Ako intervencija nije hitna, obaveštenje treba da bu­de dato nekoliko dana ranije uz ostavljanje dovoljno vremena da pacijent donese valjanu odluku.

3. PRAVO NA SAMOODLUČIVANJE (SLOBODAN IZBOR)

Pacijent ima pravo da slobodno odlučuje o svemu što se tiče njegovog života i zdravlja, osim u slučajevima kada to direktno ugrožava život i zdravlje drugih lica. On slobodno odlučuje između više oblika medicinskih interven­cija koje ponudi doktor medicine, odnosno doktor stoma­tologije.

Pacijent ima pravo da odbije predloženu medicinsku intervenciju, a nadležni zdravstveni radnik je dužan da pa­cijentu ukaže na posljedice njegove odluke o odbijanju i da o tome od pacijenta zatraži pisanu izjavu koja se čuva u medicinskoj dokumentaciji. Ukoliko pacijent odbije davanje pisane izjave, nadležni zdravstveni radnik će o tome sačiniti službenu zabilješku.

Pristanak na medicinsku intervenciju je punovažan ako ga je dao pacijent koji je sposoban da se sa tim saglasi, u suprotnom, saglasnost odnosno pristanak daje roditelj, usvo­jitelj ili staratelj za maloljetno lice, odnosno zakonski zastup­nik poslovno nesposobnog pacijenta. Pristanak mora biti dat dobrovoljno, a nikako iznuđen ili zasnovan na prevari. Može se opozvati sve dok intervencija ne počne, odnosno i tada ako bi izostale štetne posljedice.

Pacijent daje pristanak na predloženu medicinsku intervenciju usmeno ili u pisanom obliku, koji se takođe upi­suje u medicinsku dokumentaciju.

4. PRAVO UVIDA U MEDICINSKU DOKUMENTACIJU

Zdravstvena ustanova je dužna da na zahtjev paci­jenta omogući uvid i kopiranje njegove medicinske dokume­ntacije.

Uredno vođenje medicinske dokumentacije i pravo pacijenta na uvid u medinsku dokumentaciju višestruko su značajni (u prvom redu radi što boljeg toka praćenja toka bolesti i liječenja, a zatim i slučaju dokazivanja eventualne ljekarske greške ili dokazivanja da je medicinski postupak propisno obavljen).

5. PRAVO PACIJENTA DA ODBIJE DA BUDE PREDMET NAUČNOG ISPITIVANJA I ISTRAŽIVANJA

Naučno ispitivanje i istraživanje može se preduzimati nad punoljetnim i poslovno sposobnim pacijentom, samo uz njegovu saglasnost koju u svako vrijeme može opoz­vati. Pacijent saglasnost daje u pisanom obliku, nakon čega je dovoljno obaviješten o svim činjenicama koje se tiču na­učnog istraživanja (svrha, cilj tog postupka, očekivani rezul­tati, mogući rizici i eventualni neželjeni efekti tog istraživa­nja).