Predstavljamo Urgentni centar Kliničkog centra Crne Gore

0
2322

Direktor Urgentnog centra Kliničkog centra Crne Gore
Dr Vladimir S. Dobričanin, mr sc. Specijalista opšte hirurgije

Urgentni centar (UC) jedna je od glavnih arterija organizma koji se zove Klinički centar Crne Gore (KC CG). Kao dio najeminentnije zdravstvene institucije sistema zdravstva naše zemlje, UC je zadužen za zbrinjavanje svih pacijenata sa oboljenjima koja zahtijevaju hitno medicinsko liječenje. Pored toga, UC pruža još niz medicinskih usluga koje ne spadaju u domen hitnih medicinskih stanja kao što su hirurške intervencije iz dijela „dnevne hirurgije” svih hirurških grana (opšta hirurgija, ortopedija, ORL i maksilofacijalna hirurgija).

U UC-u se godišnje izvrši oko 50.000 medicinskih pregleda i više stotina hiljada dijagnostičkih pregleda i laboratorijskih analiza. S obzirom na broj stanovnika, to je jedan od najopterećenijih centara u okruženju i iz godine u godinu zapažen je visoki trend rasta broja pacijenata.

Od dolaska novog menadžmenta Kliničkog centra, Urgentni centar je prepoznat kao tzv. hot spot zdravstva Crne Gore i ozbiljno se pristupilo njegovoj temeljnoj reorganizaciji i readaptaciji. Ovaj projekat je sa punim razumijevanjem podržan od strane Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Aktivnosti adaptacije postojećih prostora Urgentnog centra, sprovedene tokom 2008. godine, sada smo zaokružili proširenjem prostora Urgentnog centra za skoro trećinu do sada raspoloživih kapaciteta. Racionalnom prenamjenom i adaptacijom bivšeg Odjeljenja za prijem i otpust, redizajnirali smo ovaj segment, a u preostalom prostoru obezbijedili novi funkcionalniji prostor za Urgentni centar namijenjen pacijentima sa kompleksnim poremećajima zdravlja. Danas se, umjesto u dosadašnju „sobu za opservaciju” od 20m2, koja se nalazila između dva hodnika, bez prirodnog svijetla i ventilacije, urgentni pacijenti primaju i zbrinjavaju u odgovarajućem prostoru  opremljenom za dijagnostiku, terapiju i praćenje u toku boravka u Urgentnom centru. U prostoru od oko 100 m2 primaju se pacijenti sa kompleksnim poremećajima zdravlja koji zahti-jevaju hitno zbrinjavanje, multidisciplinarni pristup, složenu dijagnostiku i intenzivan nadzor i terapiju.

Osim grubih građevinskih radova, izvršena je zamjena i osavremenjavanje kompletnih instalacija a ugrađena je i nova klimatizacija i ventilacija. Zahvaljujući instalaciji medicinskih gasova, novi prostor Urgentnog centra osposobljen je za liječenje najkompleksnijih hitnih stanja pacijenata, uključujući i mogućnost priključivanja na aparate za arteficijelnu podršku disanja od samog ulaska u Klinički centar.

Naročita pažnja posvećena je kadrovskom dijelu Urgentnog centra. Danas su ovdje radno angažovana tri hirurga, četiri specijaliste interne medicine i dva ljekara koji su specijalisti urgentne medicine. Završetak školovanja dva medicinska tehničara na visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija obezbijedio je značajan napredak u radu srednjeg medicinskog kadra koji oni dalje obučavaju. Radi povećanja efikasnosti i stručnosti u radu ljekara UC-a, uvedeni su najnoviji protokoli liječenja pojedinih oboljenja i stanja koja obezbjeđuju siguran putokaz ka jedinom cilju svakog doktora – potpunom izlječenju pacijenta.

Kada zatražiti pomoć u Urgentnom centru?

Kao dio Kliničkog centra, Urgentni centar pripada mreži javnih zdravstvenih ustanova i pruža zdravstvene usluge na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite za stanovnike grada Podgorice i opština Danilovgrad i Kolašin. Osim toga, UC je ulazno mjesto za tercijarni nivo zdravstvene zaštite za sve opšte bolnice zdravstvenog sistema Crne Gore.

Vrlo često građani ne shvataju razliku između Urgentnog centra i Republičkog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore (RZHMP CG), popularno – Hitna pomoć.

Postoje jasno definisane oblasti rada ove dvije veoma značajne zdravstvene insti-tucije i one se u principu ne preklapaju već dopunjuju. U jednom od ranijih brojeva Medical-a jasno je predstavljena djelatnost rada RZHMP CG. Svi pacijenti kojima je neophodna hitna medicinska pomoć trebalo bi da se za to prvenstveno obrate RZHMP CG, jer su ljekari ove ustanove upravo specijalizovani za pružanje te vrste pomoći. Nakon toga, oni su ti koji odlučuju o daljoj potrebi za transportom pacijenta u UC KCCG. Na ovaj način, naši pacijenti izbjegavaju nepotreban dolazak u UC i u značajnoj mjeri pomažu i nama da sve svoje znanje i resurse usmjerimo ka onima kojima je naša pomoć zaista potrebna. Vrlo često se dešava da pacijenti samostalno dođu u UC zbog oboljenja koje ne zahtijeva tretman na nivou na kome je u UC-u predviđeno da  radi (blago ili umjereno povišen krvni pritisak, osjećaj vrtoglavice, blagi ili umjereni bolovi u trbuhu koji ne zahtijevaju hitan hirurški ili internistički/infektološki tretman itd.). Navedeni pacijenti, uvijek, treba da se jave ili ljekarima RZHMP CG ili svom izabranom doktoru,

koji su u potpunosti kvalifikovani da procijene da li to oboljenje oni samostalno mogu liječiti ili im je potrebna konsultacija nekog od speci-jalista UC-a. Poštujući ove Zakonom propisane procedure liječenja i upućivanja, ne samo da naši pacijenti pomažu nama u tome da se smanji pritisak na UC, već najviše pomažu sebi, jer izbjegavaju nepotreban gubitak  vremena od uspostavljanja dijagnoze do početka liječenja.

Iako su ove procedure u principu obavezujuće, do sada se nije desilo da se pacijent koji zatraži pomoć od ljekarâ UC-a vrati radi ispunjavanja proceduralnih obaveza. Naprotiv, svako ko se za pomoć obratio u potpunosti je bio medicinski zbrinut. Na ovaj način bih apelovao na naše građane da ovo ne bude praksa, već da se direktno javljaju onda kada im je hitno medicinsko zbrinjavanje neophodno i kada realno nemaju vremena da se jave bližoj zdravstvenoj ustanovi.  Na ovaj način ćemo, zajedno sa našim pacijentima, poboljšati kvalitet rada ne samo UC-a, već i čitavog zdravstvenog sistema.

Rad UC-a je u potpunosti transparentan, kako za stručnu tako i za javnost uopšte. Često smo u prilici da slušamo pohvale ali i pritužbe na naš rad.

Najčešće pritužbe pacijenata odnose se na dužinu vremena provedenu u UC-u. Propisano vrijeme provedeno u UC-u u principu je ograničeno na 4h. U tom periodu trebalo bi završiti sve potrebne preglede i dijagnostičko-terapijske procedure, kao i donijeti odluku o daljem tretmanu pacijenta, tj. o tome da li će on biti otpušten na dalji ambulantni tretman ili zadržan na daljem liječenju na nekoj od klinika ili centara Kliničkog centra Crne Gore.

Na kraju, pozvao bih naše građane na razumijevanje i strpljenje za naš veoma odgovoran i težak posao, na koji način ćemo, zajedničkim snagama, unaprijediti naš Urgentni centar koji predstavlja dio jedne od najvećih fabrika Crne Gore, a to je Klinički centar Crne Gore koji proizvodi samo jedan proizvod – ZDRAVLJE!