Primjer namjenskog zadovoljenja zdravstvenih potreba građana

0
478

[heading size=”7”]Predstavljamo: Dom zdravlja „Budva”, Budva[/heading]

Doživljaj očaravajuće ljepote koja krasi Crnogorski Majami, nešto je čemu se zaista ne može odoljeti. Boravak u ovom mjestu odavno je ocijenjen kao nezaobilazan segment posjete Crnoj Gori. Građani Crne Gore, pogotovu Budvani, mogu se u tom smislu smatrati povlašćenim srećnicima. Zaista, ko bi mogao odoljeti jedinstvenom kompleksu ljepote niske najljepših plaža na Mediteranu, kulturi na kojoj se jasno poznaju godovi raznovrsnih istorijskih uticaja, sunčanom nebu i noćnom životu po kom je ovaj grad visoko ocijenjen u svijetu? Stari Grad, Citadela, Miločer, Mogren… pripovijedaju univerzalnu priču trajanja, drevnu istinu o tome da je ljepota uvijek jednostavna i vremenom sve bogatija.

Primarno turistički centar, Budva je danas grad sa oko 25.000 stanovnika. U dijelu zdravstvene zaštite građana posebno mjesto pripada Domu zdravlja „Budva”. Po­krivajući oblast primarne zdravstvene zaštite stanovništva ovog primorskog grada i nekih okolnih mjesta, uz angažovanost i opremljenost za zadovoljenje nekih poseb­nih zdravstvenih potreba, u ovoj ustanovi se na kvalitetan način odvija kompleksni program zdravstvene zaštite koji mora biti prilagođen uslovima turističkog centra. U tom smislu, od jednog ovakvog centra očekuje se da na adekvatan način odgovori zadovoljenju zdravstvenih potreba populacije turista, koja posebno u ljetnjem periodu, višestruko premašuje broj stanovnika Budve. Aktivno se radi na zdravstvenom vaspitanju stanovništva, zdravstvenoj zaštiti majke i djeteta, imunizaciji, prevenciji u suzbijanju lokalnih endemskih bolesti, zdravstvenoj zaštiti svih populacionih grupa, te obezbjeđenju farmaceutskog materijala. Pored Odjeljenja za opštu praksu i Stomatologije, usta­novljene su i posebne specijalističke službe: Pedijatrija, Ginekologija, Medicina rada, Mikrobiologija, Biohemija, Interna medicina, Dijagnostika, Neuropsihijatrija, Epidemiologija, Služba hitne pomoći i Ambulanta za hemodjalizu terminalnih oštećenja bubrega.

U cilju zadovoljenja zdravstvenih potreba sta­novništva okolnih mjesta, u sastavu Doma zdravlja funkcionišu ambulanta opšte medicine u Petrovcu „Doktor Vojislav Franičević”, Ambulanta opšte medicine u Pržnom, Ambulanta opšte medicine u Rafailovićima i Stomatolo­ška ambulanta u Srednjoškolskom centru „Danilo Kiš”. Uspostavljena je i veoma funkcionalna saradnja sa regional­nim specijalističkim zdravstvenim centrima, u prvom redu sa Specijalnom bolnicom „Vaso Ćuković” u Risnu, Opštom bolnicom u Kotoru i Opštom bolnicom Cetinje. Dva puta mjesečno u ovoj zdrastvenoj ustanovi zasijeda Ljekarska k omisija, te je regulisano i pitanje nekih važnih administrativno protokolarnih aspekata liječenja građana ovog regiona.

Dom zdravlja predstavlja i tehnološki kvalitetno prilagođen sistem pružanja zdravstvenih usluga koji se periodično može odnositi na veoma brojnu populacionu grupu. Uporno se radi na usavršavanju tehnologije koja se koristi u cilju zaštite zdravlja građana. Služba za mikrobi­ologiju opremljena je savremenim aparatima za izolaciju osnovnih mikrobioloških uzročnika na nivou primarne zdravstvene zaštite, osim obavljanja uobičajene dijagnos­tike, analize bakterioloških uzroka, briseva, piokulture, parazitske analize, kao i dijela virusoloških analiza. Sani­tarni pregledi čine značajan dio rada tokom cijele godine, a posebno u toku ljetnjih mjeseci. Biohemijsko-hematološka laboratorija raspolaže automatskim brojačem za krvne slike „DREW D-3”, kao i automatskim biohemijskim analajzerom „COBAS INTEGRA 400 PLUS”.

Ambulanta za hemodijalizu predstavlja segment Doma zdravlja koji pruža i tu visoko specifičnu vrstu usluge. Napravljena je za potrebe kako pacijenata sa područja Opštine Budva tako i za sve one koji boluju od terminalnog oštećenja bubrega a svoj godišnji odmor ili neki drugi boravak provode u našem gradu. Mogu je koris­titi i svi strani državljani, na što se inače mislilo prilikom otvaranja, s obzirom na to da u naš grad dolazi veliki broj stranih gostiju. Ambulanta za hemodijalizu otvorena je prije pet godina. Zbrinjavanje pacijenata vrši stručno i obučeno osoblje koje radi na aparatima „INTEGRA” -HOSPITAL, proizvedenim u Italiji. Ambulanta raspolaže sa četiri aparata, a rad je organizovan u smjenama, po potrebi i 24 h dnevno.

Zakon se opredjelio za izabrane doktore – poro­dične ljekare i Centre za podršku. Od 1. januara 2008. godine u našem Domu zdravlja otpočelo se sa implement­acijom projekta Izabranog doktora sa informatičkom podrškom. Projekat informatičke podrške, u poslovnom dijelu, uspješno je završen zaključno sa aprilom mjesecom 2008. godine, a od 1. aprila 2008. godine osiguranici Fonda zdravstva – Budva imali su mogućnost da biraju svoje porodične ljekare i to: osam (8) izabranih doktora za odrasle, tri (3) izabrana doktora za djecu – pedijatri i jednog (1) izabranog doktora za žene (izabrani ginekolog). U periodu od 1. aprila 2008. godine do 31. decembra 2010. godine, od ukupnog broja osiguranika cca 25 000 Fonda zdravstva Budva, 72 % građana Budve izabralo je svog porodičnog ljekara.

Na osnovu svega naprijed iznesenog, a sve na osnovu našeg Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Dom zdravlja „Budva” ima sistematizovano devet (9) izabranih doktora za odrasle i jedanaest (11) medicinskih sestara / tehničara za rad sa izabranim doktorom za odrasle, tri (3) izabrana doktora za djecu i četiri (4) medicinske sestre / tehničara za rad sa izabranim doktorom za djecu – pedijatar, jednog (1) dok­tora za žene i jednu (1) medicinsku sestru / tehničara za rad sa izabranim doktorom za žene.