SMART projekat (pilot) – Napredni farmaceut (II)

0
832

smartDakle, primarni cilj liječenja astme treba da bude optimalna kontrola bolesti. Da bi se ona postigla, mora se obratiti dovoljna pažnja na edukaciju kako samih pacijenata, tako i zdravstvenih radnika. Pacijentima sa astmom i članovima njihove porodice treba pružiti odgovarajuće informacije i obučavati ih, tako da oboljeli mogu uspješno da kontrolišu svoju bolest i da dostignu zadovoljavajući nivo kvaliteta života. Potrebno je dobro obučiti pacijenta za pravilnu primjenu inhalacionih lijekova, jer je jedino pravilnom tehnikom inhalacije moguće iskoristiti odgovarajuću dozu lijeka. Stoga je na radionici sprovedeno savjetovanje o tome šta je astma, šta prouzrokuje simptome astme i šta dovodi do njenog pogoršanja, koji se lijekovi primjenjuju za astmu. Obraćena je pažnja na dvije glavne grupe ljekova koji se koriste u terapiji astme: preventivni, inhalacijski kortikosteroidi (za dugotrajnu primjenu radi izbjegavanja pojave simptoma) i ljekovi za brzo otklanjanje simptoma, kao i postojanje kombinovanih preparata (inhalatora) koji sadrže obije vrste ljekova, čime se popravlja komplijansa kod pacijenata.

Na radionici je sprovedeno i savjetovanje o tehničkim pitanjima, sa ciljem da farmaceuti svoja znanja iz ove oblasti pre- nesu pacijentima oboljelim od astme prilikom posjete apotekama. Pruženo je savjetovanje o inhalacijskoj tehnici, o etapama pravilnog korišćenja inhalatora, redosljedu upotrebe inhalacijskih pumpica i diskusa, o načinu inhalacije fiziološkog rastvora sa ljekovima, kao i značaju upotrebe komorica za uspješniju inhalaciju. Farmaceuti su imali mogućnost da se upoznaju i sami provjere tehnike rukovanja savremenim uređajima koji omogučavaju primjenu ljekova u inhalacionom obliku, i to sa:

• Mjerno-doznim raspršivačima (“pumpice”, “sprejovi”), • Inhalatorima koji sadrže ljekove u obliku suvog praha, • Aparatima za stvaranje aerosola – nebulizatorima ili inhalatorima.

Istaknut je i poseban značaj redovnog mjerenja plućne funkcije pacijenata upotrebom jednostavnih aparata, tzv. mjerača vršnog protoka ili peak flow metara. Farmaceuti u SMART projektu će u narednih 6 mjeseci intenzivno pružati zdravstvenu zaštitu pacijentima s hroničnim respiratornim bolestima, mjereći njihovu funkciju pluća pomoću peak flow metara, a rezultate o izmjerenim vrijednostima parametra vršnog ekspirijumskog prostora – PEF (Peak Exspiratory Flow) upisivati u dnevnike samokontrole. Upravo njegovo mjerenje, uz praćenje simptoma bolesti, omogućava da u velikom broju slučajeva oboljeli sami prilagode svoju terapijsku stretegiju. Ovaj vid samoliječenja se pokazao kao efikasan, jer smanjuje broj pogoršanja, težinu bolesti, popravlja kvalitet života bolesnika i smanjuje ukupne troškove liječenja.

Za praćenje i kontrolu astme kod pacijenata, farmaceuti koji učestvuju u realizaciji projekta, će koristiti Test o kontroli astme (Asthma Control Test). Test o kontroli astme je jednostavan test koji se sastoji od pet pitanja, a pogodan za sve oboljele od astme (starije od 12 godina). Test su osmislili medicinski stručnjaci koji se bave astmom i naučno je testiran na stotinama osoba sa astmom. Rezultati testa će pomoći da se utvrdi pod kolikim stepenom kontrole je astma kod pacijenata.

Farmaceuti će tokom projekta svoju aktivnost i pažnju usmjeriti na tri nivoa: • Propisivača (predlažući ljekarima promjene u farmakoterapiji), • Pacijenta (savjetovanje pacijenta o lijeku i njegovoj pravilnoj primjeni), • Lijeka (promjena terapije, doze, oblika i dr.).

To će svakako uključiti pri- kupljanje i dokumentovanje podataka o pacijentima i njihovoj terapiji, redovne razgovore sa pacijentima i ljekarima, kao i stalno praćenje pacijenata. Farmaceuti će sprovoditi intervencije uočavanjem interakcija ljekova, prijavom neželjenih efekata, kontrolnim mjerenjima i edukacijama pacijenata. Koristeći svoja znanja o astmi, o ljekovima koji se koriste u terapiji astme i njihovim interakcijama, pravilnoj upotrebi inhalacionih aparata i zdravim stilovima života, a sve naravno u saranji sa ljekarima, farmaceuti će sprovesti kvalitetno savjetova- nje pacijenata. Kakav će to uticaj imati na pacijente? Nadamo se boljem kapacitetu disanja kod pacijenata sa astmom, boljoj kontroli astme, manjim greškama, manjoj upotrebi salbutamola, a samim tim i manjim komplikacijama bolesti. Postojanjem tradicije u pružanju kvalitetnih zdravstvenih usluga u našoj zemlji, u korelaciji sa posvećenošću i kvalitetnom edukacijom farmaceuta, sa primjenom inovatnih modela u kontinuiranom profesionalnom razvoju, smatramo da ćemo dobiti rezultate koji će postati nacionalno vidljivi. Rezultati projekta će biti predstavljeni na konvenciji 13.07.2017. godine. Edukacija predstavlja veoma značajan aspekt u liječenju astme. Trebalo bi da se stalno sprovodi, prilikom svake po- sjete pacijenta farmaceutu, jer predstavlja ključ uspješnog liječenja pacijenta sa astmom. Projekat će otvoriti nove mogućnosti saradnje ljekara i farmaceuta. Uspešnom komunikacijom u ovom odnosu obezbjeđuje se optimalno liječenje i unapređuje zdravstvena zaštita pacijenata. Farmaceuti i ljekari moraju da budu partneri u radu jer savremenu zdravstvenu zaštitu karakteriše timski rad. Samim tim otvoriće se nove mogućnosti za bolju brigu o pacijentima, jer kvalitet života i sigurnost pacijenata predstavljaju osnovni cilj i zadatak svakog zdravstvenog radnika.