Uloga medicinske sestre u pripremi pacijenta za konzilijum za biološku terapiju

0
210

Suzana Omerović, medicinska sestra

Klinika za Interne bolesti, Klinički centar Crne Gore

 

Pacijenti koji se liječe od reumatskih bolesti i koriste imunosupresivnu terapiju, koja  slabi njihovu sposobnost odbrane od mikroorganizama,  u periodu pandemije COVID 19 predstavljaju  dodatni medicinski  izazov.

Prema preporukama Evropske lige za borbu protiv reumatskih bolesti i Američkog koledza reumatologa, savjetuje se pacijentima da nastave sa redovnom terapijom, da poštuju sve mjere prevencije kao i snažan  savjet za vakcinaciju. Osim pomenutog, data je preporuka za redovnu kontrolu kod reumatologa i redovno javljanje na Konzilijarn i pregled reumatologa radi praćenja i dalje odluke o liječenju.

Za normalno funkcionisanje i organizaciju  rada reumatološke ambulante, kao i rada Konzilijuma reumatologa za propisivanje biološke terapije, neophodna je i maksimalna angažovanost  medicinske sestre. U periodu COVID 19 pandemije rad Konzilijuma reumatologa za propisivanje biološke terapije je organizovan na sljedeći način:

  • Nakon predloga ordinirajućeg ljekara pacijent odlazi kod izabranog ljekara radi dobijanja uputa za konzilijum za propisivanja biološke terapije.

Po dobijanju uputa Konzilijum se moze zakazati:

– na šalteru reumatološke ambulante svakog radnog dana od 8 do 14 h osim petka kada je toku rad  konzilijuma,

– putem telefona na broj 020 412 354 svakog radnog dana od 8 do 14 h osim petka kada je u toku rad konzilijuma.

Prilikom zakazivanja termina  neophodno je da pacijent:

  • daje podatke medicinskoj sestri koji lijek je neophodno odobriti,
  • koliko lijeka ima na raspolaganju po prethodnoj konzilijarnoj odluci,
  • kada mu je data zadnja terapija – parenteralna terapija, terapija koja se aplicira intravenski ili subkutano (pod kozu).

Na osnovu dobijenih podataka medicinska sestra zakazuje pacijeta za konzilijum vodeći računa da pacijent ima dovoljno terapije do tog datuma. Na dan održavanja konzilijuma pacijent se javlja sa uputom  medicinskoj sestri u zakazanom terminu. Svakom pacijentu se daje tačno vrijeme pristupanja konzilijumu, uz snažnu preporuku za poštovanje epidemioloških mjera.

Nakon pristupanja konzilijumu ljekara, pacijent od medicinske sestre dobija neophodne informacije o daljem toku odobravanja i aplikacije terapije kao i broj telefona Dnevne bolnice reumatologije, ukoliko se terapija  aplicira intravenski ili se započiinje terapija prva tri mjeseca a radi intenzivnog monitoringa.

Ostali pacijenti se upućuju u regionalne Domove zdravlja u mjestima stanovanja.

Pacijenti koji sami sebi apiciraju terapiju prethodno su edukovani u Dnevnoj bolnici reumatologije KCCG  a izvještaj sa Konzilijuma za biološku terapiju sami odnose u nadležnu jedinicu Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu stanovanja.

Ono što je evidentno je da svi zajedno možemo doprinijeti da pacijenti koji se bore sa ozbiljnim autoimunim bolestima u uslovima pandemije,  drže bolest pod kontrolom,  smanje rizik od infekcije korona virusom,  da ostanu  radno sposobni i da  žive produktivan život.   Zbog toga je uloga medicinske sestre od posebnog značaja.