Značaj medicinske dokumentacije u sudskom postupku (IV)

0
239

Prim. dr Gavrilo Šćepanović, sudski vještak

Spec. ortopedije i restruktivne hirurgije, Beograd

 

Psihijatrijska oboljenja

Radi preglednosti rada sva psihijatrijska oboljenja podijeljena su u nekoliko grupa, a minimum dodatnih ispitivanja i dokumentacije je naveden prema određenim oboljenjima. Neophodno je insistirati na objektivizaciji psihijatrijskog pregleda korišćenjem odgovarajućih skala psihijatrijske procjene dok sam psihijatrijski pregled mora biti kompletan i potpun po pojedinim funkcijama. Potpuno je nezadovoljavajuća praksa improvizovanih i krnjih psihijatrijskih statusa i korišćenje dijagnoza u psihičkom statusu i ta praksa mora biti odbačena, a pomenuti nalazi proglašeni kao nevalidni. U svakom konkretnom slučaju od odlučujućeg je značaja faza oboljenja, što još jednom dodatno podvlači značaj psihijatrijskog pregleda i psihičkog statusa uz podatke o toku bolesti, ponašanju ispitanika i eventualnom liječenju. Dodatna ispitivanja posebno se preporučuju u određenim situacijama, npr. uračunljivosti pri pisanju testamenta ili pri određivanju stepena psihoemotivne zrelosti.

 1. Psihoze: psihijatrijski pregled, podaci i dokumentacija o prethodnom liječenju, eventualno psihološko ispitivanje. Pri sumnji na organsku osnovu poremećaja neophodna su detaljna ispitivanja radi utvrđivanja eventualnog uzroka.
 2. Neuroze: psihijatrijski pregled, podaci i dokumentacija o prethodnom liječenju.
 3. Poremećaji ličnosti: psihijatrijski pregled, podaci i dokumentacija o prethodnom liječenju.
 4. Mentalna retardacija: psihijatrijski pregled, podaci i dokumentacija o prethodnom liječenju, psihološko ispitivanje.
 5. Stepeni psihoemotivnog razvoja: psihijatrijski pregled, psihološko ispitivanje.
 6. Utvrđivanje testatorske sposobnosti kod starih osoba: psihijatrijski pregled, podaci i dokumentacija o prethodnom liječenju, psihološko ispitivanje, neuropsihološko ispitivanje, eventualno CT snimak i EEG snimak.
 7. Bolesti zavisnosti: psihijatrijski pregled, podaci i dokumentacija o prethodnom lečenju, određivanje supstance u krvi i/ili urinu (alkohola i pojedinih droga).
 8. Posttraumatski stresni poremećaji: psihijatrijski pregled, podaci i dokumentacija o prethodnom liječenju, odgovarajuće skale psihijatrijske procjene.
 9. Utvrđivanje smanjenja OŽA sa psihijatrijskog aspekta: psihijatrijski pregled, podaci i dokumentacija o ranijem liječenju, odgovarajuće skale psihijatrijske procjene.
 10. Utvrđivanje privremene nesposobnosti za praćenje suđenja i davanja iskaza: psihijatrijski pregled, podaci i dokumentacija o ranijem liječenju, psihološko ispitivanje i odgovarajuće skale psihijatrijske procjene kojima se objektivno verifikuje aktuelno stanje ispitanika.
 11. Zlostavljanje i zanemarivanje djece: pri vještačenju okrivljenog − psihijatrijski pregled, psihološko ispitivanje, određivanje psihoaktivnih supstanci u krvi i/ili urinu; pri vještačenju oštećenog – psihijatrijski pregled dječjeg psihijatra, psihološko ispitivanje.
 12. Vještačenje o staranju nad djecom u brakorazvodnim parnicama: ova vještačenja je najbolje prepustiti visokospecijalizovanim ustanovama (npr. Institut za mentalno zdravlje u Beogradu) koje posjeduju kompletan tim za procjenu oba supružnika i dece (psihijatar, psiholog, socijalni radnik, dječiji neuropsihijatar).

Mikrofilmsko arhiviranje medicinske dokumentacije

U savremenoj organizaciji i tehnologiji rada zdravstvene djelatnosti, arhiviranje obimne medicinske dokumentacije na klasičan način je prevaziđeno i postaje prava kočnica efikasnog funkcionisanja medicinske službe.

Multidisciplinarno pristupanje informacijama preko skenirane mikrofilmske medicinske arhivske građe postiže maksimalnu uštedu poslovnog prostora, lišavanje balasne papirnate i filmovane dokumentacije sa obezbjeđivanjem skoro potpune sigurnosti, velike pouzdanosti i dugotrajnosti elektronskih zapisa.

Nova tehnologija mikrofilmskog arhiviranja i skeniranja pokazuje najpovoljnije stručne i finansijske efekte i u potpunosti opravdava nivo investiranja.

Savremeni nivo medicinskog stručnog rada dramatično povećava probleme čuvanja i pretraživanja ogromne količine medicinske dokumentacije. Dosadašnje klasično arhivsko odlaganje orginalnog oblika na papiru u fascikle, postaje krajnje neracionalno sa medicinskog, stručnog i ekonomskog aspekta. Višedecenijsko deponovanje angažuje medicinsko osoblje i velike površine poslovnog prostora zdravstvenih ustanova sa rizikom oštećenja sve do uništenja važnih dokumenata.

Mikrofilmsko čuvanje dokumenata obezbjedjuje uštedu za 94% arhivskog prostora u odnosu na papirnu dokumentaciju, garantuje skoro apsolutnu sigurnost, veliku pouzdanost čuvanja na preko 100 g. i najpovoljnije finansijske efekte. Ilustrativna činjenica je da jedna rolna mikrofilma prečnika nekoliko santimetara, uskladištava 6000 dokumenata veličine A4 formata. Posebna je prednost brze reprodukcije orginalnih dokumenata velike gustine memorisanih informacija. Sortirana dokumenta se lako pregleda i po potrebi za samo 15 sec. može se napraviti papirna kopija. Reprodukcija mikrofilma ima mediko-legalno svojstvo originalnog dokumenta sa potpunom zakonskom važnošću čak i na sudu. U postupku dokazivanja, mikrofilmska kopija i reprodukcija te kopije se izjednačava sa ispravom koju je izdao državni organ u granicama svoje nadležnosti.

Tehnika mikrofilmova sa skeniranjem dokazana je kao najuspješnija za skladištenje velike količine medicinske dokumentacije. Specijalizovani softverski paketi omogućavaju lak i komforan pristup bazi individualnih podataka relevantnih medicinskih nalaza i grafičkih prikaza i RTG snimaka.

Formirana baza podataka predstavlja izuzetnu pomoć za sigurnu informaciju, a gotovi softverski podaci su podložni stručnoj verifikaciji referentnih stručnjaka.

Standardni PC računar je postao sastavni dio svake opremljene bolnice, koji se preko malog uredjaja (modema) povezuje standardnim telefonskim linijama ostvarujući modemsku komunikaciju sa udaljenim računarima.

Multimedijski pristup informacijama podrazumijeva da korisnik na svom računaru dobije tekst, sliku i zvuk medicinskih podataka upotrijebljivih za mogućnost korišćenja ljekarskog konzilijuma, klasično ili putem elektonskog povezivanja.