Medicinska sestra u Dnevnoj bolnici, odjeljenje reumatologije, Interne klinike

0
23

Milanka Milić, medicinska sestra

Interna klinika, Klinički centar Crne Gore

 

Dnevna bolnica, Odjeljenja za reumatologiju, Interne klinike osnovana je 2012.godine.

Prvobitno, Dnevna bolnica je bila organizovana u okviru prostorija Odjeljenja za reumatologiju, međutim brzo se uvidjelo da je zbog obima posla kao i sve većeg broja pacijenata potrebna reorganizacija.

Dnevna bolnica je postala posebna organizaciona jedinica Interne klinike (prostorno odvojena) koja broji 8 posebno namijenjenih postelja sa zadržavanjem pacijenta u periodu kraćem od 24h. Moderno je uređena i adekvatno opremljena.

Prednosti ovog vida liječenja su višestruke: humaniji tretman pacijenata, stvara povoljnu psihološku komponentu za brži oporavak, bez izdvajanja pacijenta od porodice i radne sredine, smanjuje rizik od intrahospitalnih infekcija, omogućava uštedu zdravstvenih resursa.

Pacijentima je dostupna svakog radnog dana (ponedeljak-petak) od 07 do 15h.

Djelatnosti kojima se bavi Dnevna bolnica su liječenje i praćenje bolesnika s autiomunim reumatskim i imunološkim bolestima koji primaju imunosupresivnu i biološku terapiju.

U Dnevnoj bolnici reumatološke bolesti mogu se efikasno kontrolisati od strane multidisciplinarnog tima koji može uključivati: reumatologe, medicinske sestre, asistente ljekara, farmaceute, fizioterapeute, psihologe…

Medicinska sestra igra važnu ulogu u ovom timu, tako što vrši procjenu pacijenta, sprovodi savjetovanje i edukaciju o dijagnozi bolesti, komorbiditetima, nuspojavama, lijekovima i mogućnostima liječenja.

Medicinska sestra obavlja mnogobrojne uloge, uključujući: ulogu savjetnika, trenera za pacijente u primjeni terapije, predstavlja sponu između ljekara i pacijenta, ulogu u praćenju, predstavlja izvor informacija, nekog ko može vršiti procjenu zdravstvenog stanja pacijenta, kvaliteta života, aktivnosti bolesti i funkcionalne sposobnosti.

Medicinska sestra u Dnevnoj bolnici je:

  • Kompetentna za pružanje zdravstvene njege;
  • Dodatno edukovana za primjenu biološke terapije;
  • Posjeduje vještine u primjeni intravenske i infuzione terapije;
  • Kompetentna za edukovanje i podučavanje pacijenta za samostalnu primjenu supkutane terapije;
  • Kompetentna za pružanje hitne pomoći i opremljena za pružanje iste.

Edukacija pacijenta je jedna od najbitnijih stavki u njezi bolesnika oboljelih od reumatskih bolesti. Potrebna je ne samo oboljelom, nego i članovima porodice i svrha joj je pomoć u razumijevanju bolesti, važnosti svih mjera liječenja i njihovo svakodnevno sprovodjenje.

Program edukacije obuhvata: kliničku sliku i tok bolesti, pravilnu primjenu farmakoterapije i poznavanje neželjenih efekata, metoda i postupaka fizikalne terapije (u saradnji sa fizioterapeutom), upotrebu raznih pomagala i pomoćnih sredstava za obavljanje svakodnevnih aktivnosti ( u saradnji sa radnim terapeutom).

Pacijente sestra stimuliše, motiviše i podstiče da zauzmu vodeću ulogu u sopstvenom liječenju.

Medicinska sestra je u Dnevnoj bolnici domaćica koja pruža toplinu i dobrodošlicu svim pacijentima i brine se o njihovim potrebama.

Ona mora biti i dobar ekonomista, brinuti se za administraciju, svemu učinjenom za pacijenta.

Sestra je najbliža saradnica ljekaru te mu prenosi sva svoja zapažanja tokom rada.

Medicinska sestra za rad u Dnevnoj bolnici mora imati toplinu, veliku volju, znanje i želju za trajnom edukacijom.