Uporno raditi na usavršavanju struke

0
390

[heading]Intervju: Nada Rondović[/heading] Predsjednica Nacionalnog udruženja medicinskih sestara i babica Crne Gore Nada Rondović bila je gost našeg inter­vjua. Važna tema ovog razgovora bila je edukacija medicinskog osoblja, a bilo je riječi i o aktuelnostima i drugim planovima ovog veoma aktivnog udruženja.

Edukacija medicinskih sestara i tehničara važna je preporuka za unapređenje funkcionisanja ovog sektora. Smatrate li da je ovaj program u Crnoj Gori u dovoljnoj mjeri zastupljen?

Profesija medicinskih sestara, sve do nekoliko godina unazad, bila je jedna od rijetkih na našim prostorima kojoj nije bilo omogućeno školovanje na univerzitetskom nivou. Danas kada se uvode promjene u obrazovnom sistemu medicinskih sestara, u praksi postoji veliki nedostatak visoko obrazovanog kadra.

Sestrinstvo karakteriše potreba za kvalitetnim bazičnim obrazovanjem koje je preduslov za sigurnu i kvalitetno pruženu zdravstvenu njegu i osnova za specijalističke studije. Sestrinstvo karakteriše i potreba za cjeloživotnim obrazovanjem koje proizlazi iz svakodnevnog brzog napretka medicinskih nauka i razvoja sestrinstva. Razvoj medicinskih nauka, sve veća primjena tehnologije u medicini, složenost i zahtjevnost metoda dijagnos­tike i liječenja, pojava novih bolesti, promjena učestalosti javljanja pojedinih bolesti, promjene uzroka smrtnosti, pred medicinske sestre stavljaju niz izazova. Posljednjih godina, veliki naglasak se stavlja i na uključivanje medicinskih sestara u procese unapre­đenja i očuvanja zdravlja kao i prevenciju pojave bolesti.

Na koji način se odvija edukacija ovog osoblja?

Sadržaj obrazovanja medicinskih sestara i babica definiše direktiva 2005/36 Evropske unije. Uz sadržaj Programa, direktiva navodi da školovanje započinje po završetku minimalnog opšteg desetogodišnjeg obrazovanja. U toku je izmjena direktive da školovanje započinje po završetku minimalnog opšteg dvanaesto­godišnjeg obrazovanja. Obrazovanje se sprovodi kroz teorijsku i kliničku obuku u trajanju od najmanje 4.600 časova učenja odnosno 180 ECTS bodova. Pri tome teoretska obuka treba da obuhvati najmanje jednu trećinu minimalnog trajanja obuke a klinička obuka najmanje jednu polovinu minimalnog trajanja obuke. Teorijska obuka predstavlja dio obuke medicinskih sestara na osnovu koje buduće sestre stiču profesionalna znanja, uvide i vještine koji su neophodni za organizaciju, pružanje i procjenu sveukupne zdravstvene zaštite. Ovu obuku treba da pružaju nastavnici sestrinske njege i druga kompetentna lica, u školama za medicinske sestre i drugim obrazovnim ustanovama koje ustanova za obuku odabere.

Klinička obuka je dio obuke medicinskih sestara na kojoj buduće sestre uče, kao dio tima u neposrednom kontaktu sa zdravim ili bolesnim licima i/ili zajednicama, da organizuju, pružaju i procjenjuju potrebnu sveobuhvatnu sestrinsku njegu, na osnovu znanja i vještina koje su stekle. Buduća medicinska sestra uči i kako da sama vodi tim i organizuje sveukupnu sestrin­sku njegu, uključujući i to da pruža zdravstveno obrazovanje za pojedince i male grupe u okviru zdravstvene ustanove ili u zajed­nici, na terenu. Ova obuka će se odvijati u bolnicama i u drugim zdravstvenim ustanovama i u zajednici pod nadzorom nastavnika sestrinske njege, u saradnji sa drugim kvalifikovanim sestrama.  Kandidati koji završavaju studije po takvom programu mogu se odmah zaposliti, bez obavljanja pripravničkog staža i bez stručnog ispita pri Ministarstvu za zdravlje.

„Ako u sestrinstvu ne napredujemo svake godine, svakog mjeseca i svake sedmice, vjerujte, mi tada nazadujemo!”

Florens Najtingejl

 

Kakvi su dalji planovi Nacionalnog udruženja medicinskih sestara i babica u tom segmentu?

U toku 2012. godine desile su se značajne promjene za crnogorsko sestrinstvo. Nacionalno udruženje medicinskih sestara i babica Crne Gore (NUMSBCG), kao dio civilnog društva, po odluci Vlade Crne Gore, uključeno je i u radnu grupu za pripremu pregovora o pristupanju naše zemlje Evropskoj uniji, poglavlje 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga – uzajamno priznavanje kvalifikacija i diploma. Za bilateralni sastanak koji je održan u oktobru 2012. god. u Briselu, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, pripremili smo i prezentirali sadašnje stanje sestrinstva i babinjstva u Crnoj Gori, kao i zakonodavni okvir koji reguliše profesiju sestara i babica. Osim prezentacije sadašnjeg stanja, napravili smo i poređenje postojećeg obrazovanja sestara i babica Crne Gore u odnosu na zahtjeve koje nalaže Direk­tiva 2005/36 EU.

Zahvaljujući saradnji NUMSBCG sa ekspertima za sestrinstvo iz EU, gospodinom Tomom Keglijem i Norveškim udruženjem sestara (NNO), organizovali smo i 10 radionica u kojima su učestvovali i predstavnici Ministarstva zdravlja, Mini­starstva prosvjete, evropskih integracija, predstavnici Visoke škole za medicinske sestre Univeziteta Crne Gore, kako bi se sestre i babice Crne Gore pripremile za proces pridruživanja Evropskoj uniji.