Urgentna kontracepcija

0
664

[heading]Planiranje porodice, primjena kontraceptivnih sredstava i uopšte svijest o mogućnostima njihove primjene, predstavljaju sisteme djelovanja za koje se baš i ne pokazuje da su u poželjnom stepenu zas­tupljeni u regularnoj edukaciji građana koja bi trebalo da postane efikasan sistem znanja o raspoloživim sredstvima zaštite zdravlja. U smislu preveniranja nastanka neželjenih trudnoća, zaštite od primjene radikalnih, nekada veoma opasnih metoda kakav je abortus, potrebno je vršiti kvalitetnu edukaciju građana o sredstvima komfornije i, više od svega, bezbjednije kontracepcije. U kojoj mjeri smo zaista dobro obaviješteni o sredstvima te namjene koja su dostupna na tržištu bezbjednih farma-ceutika? Šta sve znamo o hormonskoj kontraceptivnoj terapiji? Da li postoji mogućnost zaštite od nas­tanka neželjene trudnoće i nakon nezaštićenog seksualnog odnosa[/heading] Činjenica je da kontracepcija kao metod zaštite od razvoja trudnoće postoji možda mnogo duže nego što se to ističe u naučnim registrima, da savremena medicina teži da razvije što bezbjednije i kvalitetnije metode zaštite zdravlja, time i primjene kontracepcije, pa je sasvim razumljivo da se vrši stalno usavršavanje sredstava namijenjenih u ovu svrhu. Nipošto ne namećući tezu o etičkoj ispravnosti preduzimanja ovakvih postupaka, a imajući u vidu činjenicu da će žena koja ne želi da ostvari potomstvo zaista naći načina da pre­kine započeti proces, prirodno se javila potreba za što obuhvatnijom i kvalitetnijom edukacijom o vrstama i načinima primjene i djelovanja kontraceptivnih sredstava. Odrasle osobe treba da znaju kakvi su farmaceutici dostupni, kako oni djeluju, šta se njima može postići, a o njihovoj mogućno­sti upotrebe odlučivaće, naravno, samo u skladu sa svojim etičkim ubjeđenjima. Na konferenciji za novinare održanoj 29. juna tekuće godine u restoranu „Maša”, prilikom pred­stavljanja značaja i mesta urgentne kontracepcije, tzv. pilule za dan poslije, istaknuta su upravo ova načela. Inicijator ovog događaja bila je farmaceutska kompanija Richter Gedeon.

Urgentna kontracepcija danas predstavlja sasvim bezbjedan metod zaštite od nastanka trudnoće. Riječ je o tabletama komforne upotrebe koje su zbog svoje maksi­malno ostvarene bezbjednosti u najvećem broju zemalja svijeta dostupne u slobodnoj apotekarskoj prodaji. Već više od 20 godina, tačnije od 1979. godine, ona postoji kao regularno sredstvo kontraceptivne protekcije. Važno je znati da upotreba pilule za dan poslije ne utiče na prekid već nastale trudnoće. Mehanizam njene primjene usmjeren je prije svega na odlaganje i sprečavanje procesa ovulacije.

Edukatori su bili doc. dr Ana Mitrović-Jovanović, ginekolog Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front” iz Beograda, i dr  Tibor Novak, direktor Predstavništva kompanije „Rihter Gedeon”.

Pilula za dan poslije – da li ste obaviješteni?

„Pilula za dan poslije”, „hitna kontracepcija” i „hor­monska pilula”, sinonimi su, doduše ne sasvim adekvatni, za pojam urgentne kontracepcije, tj. kontraceptivnih sredstava koja je moguće primijeniti tokom 72 časa nakon seksualnog odnosa koji nije bio zaštićen nekim od sredstava redovne kontracepcije. Ovdje nije riječ o sredstvu zaštite od polno prenosivih bolesti, nego se radi o mogućnosti sprečavanja nastanka neželjene trudnoće.

– Radi se o hormonskoj tableti koja u sebi sadrži samo progestin. Znači: nema estrogena. Ovo, kao ljekar, vam naglašavam, zato što sve komplikacije koje se dešavaju kada koristimo redovnu kontracepciju u vidu hormonskih pilula, upravo su rijetki neželjeni efekti, ali su vezani dominantno za tu estrogensku komponentu – istakla je doc. dr Ana Mitrović-Jovanović na konferenciji o sredstvima urgentne kontracepcije održanoj u Podgorici. Ukazujući na značaj pra­vovremene primjene ove terapije, ona je objasnila da je ovaj vid zaštite najefikasniji u prvih 12 časova nakon nezaštićenog seksualnog odnosa. Ipak, efikasan je, u čak do 93% ukupnog učinka, i kada se primijeni tokom prvih 24 časa. Nakon je­dnog dana opada produktivnost njegovog djelovanja, ali on ostvaruje izvjestan učinak i u periodu do 72 časa. – Naše preporuke su, a to su preporuke koje su bazirane na iskust­vima od prije 20 godina, u preko 100 zemalja svijeta, kao i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, da ukoliko žena ne želi trudnoću a imala je 2 ili 3 nezaštićena odnosa u toku jednog mjeseca, da je treba popiti. Međutim, ako neko dođe u situaciju da ima više od jednog odnosa na nekoliko mjeseci, to znači da taj neko treba da pređe na neki redovni metod kontracepcije a ne nikako da sa ovom pilulom poku­šava da obavi zaštitu od neželjene trudnoće – objasnila je doc. dr Mitrović-Jovanović. Takođe, ona je dalje navela da se ne radi o abortiicijensu, lijeku koji prekida trudnoću, te da je progestin koji on sadrži u stvari levonorgestrel, „zlatni stan­dard” hormonske terapije.

Važno je znati i da dostupnost ovog lijeka, kako pokazuju istraživanja, nije uticala na porast promiskuiteta. Terapiju ove vrste moguće je uzeti nekoliko puta mjesečno, ali svjetska statistika pokazuje da se to, prosječno, vrši 1-2 puta godišnje. Doc. dr Mitrović-Jovanović, pored navedenog, ukazala je na podatak da primjena ovog vida terapije ne utiče na remećenje hormonske ravnoteže organizma. – Ne radi se ni o kakvoj hormonskoj bombi nego se radi o potpuno dozvoljenom i bezbjednom kontraceptivnom sredstvu koje ne smije da bude prva linija izbora, posebno za mlade ljude. Oni, ako ne planiraju potomstvo, treba da imaju neki od redovnih metoda kontracepcije – objasnila je ona. Kao takvo sredstvo, moguće ju je koristiti i u seksualnoj zaštiti žena koje pate od hroničnih oboljenja tipa dijabetesa ili kardiovasku­larnih bolesti. Iako ne postoji strogo određen propis o starosti osobe koja je može koristiti, kako je ovom prilikom objašnje­no, nema nikakve opasnosti ni od njene primjene kod že­nskih osoba starijih od 14 godina, pogotovu ukoliko se raz­mišlja o abortusu, mada je preporuka da osobe mlađe od 16 godina mogu da koriste ovaj vid kontracepcije ali pod nadzo­rom svog ginekologa.

Ističući značaj pružanja obavještenja baziranih is­ključivo na medicinskoj istini, te neophodnost obezbjeđenja obuhvatne edukacije, dr Tibor Novak naveo je da je veoma važno ukazati građanima da postoji mogućnost bezbjedne zaštite od neželjene trudnoće. – Mora nam svima biti jasno da je to metod koji mora biti dostupan jer predstavlja posljed­nju zaštitu od neželjene trudnoće, prije abortusa. Sa druge strane, takođe, svi moramo raditi na tome da spriječimo zloupotrebu ove vrste pilule i edukujemo žene o načinima redovne kontracepcije – objasnio je dr Novak. Kao sredstvo farmaceutske zaštite za koji se vezuju brojne zablude, što je posljedica neadekvatne edukacije, svakako da ova oblast zaslužuje dodatnu pažnju. Važno je razumjeti da se ovim ukazuje na mogućnost poznavanja izbornih varijanti ukoliko se dođe u situaciju da je neophodna takva aktivnost, a ne nikako da se sugeriše njihova primjena.