Urinarne infekcije, trudnoća i problemi liječenja

0
737

[heading]Udruženja ginekologa i akušera Crne Gore iniciralo je sastanak članova i kolega ljekara koji je bio otvoren i za predstavnike medija. Bila je ovo prilika da se dobiju važne preporuke za doziranje antibiotika u gestacijskom periodu, da se uporede iskustva u liječenju i doznaju novi podaci o načinima liječenja.[/heading] Na sastanku održanom u Podgorici, u skladu sa pro­fesionalnim interesovanjima učesnika događaja, govorilo se o urinarnim infekcijama, njihovoj brojnosti, o mogućno­stima primjene ljekova u terapiji trudnica, vršena je prezent­acija kliničkih iskustava, a predstavnici sponzorske kom­panije, mr ph. Pavle Bijelići i dr spec. Mirjana Ilić, iskoristili su mogućnost za predstavljanje dvaju novih ljekova namijen­jenih za liječenje urinarne infekcije i regulaciju nivoa estrogena u toku menopauze. U svojstvu gostujućeg predavača prof. dr Ljubomir Milašinović, načelnik Odjeljenja patolo­gije trudnoće Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine, govorio je o osnovnim principima odre­đivanja optimalne doze antibiotika u liječenju uroinfekcija tokom trudnoće.

U okviru stručnog dijela sastanka, dr Danko Natalić, potpredsjednik Udruženja ginekologa i akušera Crne Gore, prikazao je tok liječenja dviju pacijentkinja sa komplikovanim zdravstvenim stanjem. Riječ je o terapiji trudnice kod koje se pojavila urosepsa i pacijentkinje kojoj je dvije godine nakon transplantacije bubrega bila potrebna pomoć u održanju trudnoće. Zahvaljujući udruženom naporu medi­cinskog tima različito profilisanih medicinskih stručnjaka, uspjeh u postizanju rezultata bio je realno očekivan i ostvaren.

Udruženje ginekologa i akušera Crne Gore ove godine slavi 55 godina od osnivanja sekcije iz koje se razvilo. Proslava ovog jubileja planirana je za početak sljedeće go­dine. Postoji inicijativa da se intenzivira rad na pripremi vodiča i preporuka za terapiju. Za sada, u saradnji sa Mini­starstvom zdravlja i uz podršku Svjetske zdravstvene orga­nizacije, realizovan je projekat preporuka za očuvanje zdrav­lja majki i djece, čiji je nosilac bilo baš ovo udruženje.

Primjena ljekova i iskustva liječenja

Pitanje preporučljivosti primjene ljekova u terapiji trudnica predstavlja kamen spoticanja u sučeljavanjima  preporuka medicinara. Da li osobi čiji organizam funkcioniše na način koji ne odgovara regularnom metabolizmu treba dati lijek čija je primjena praćena brojnim neželjenim efektima čak i kada je riječ o terapiji osoba regularnog statusa organizma? Ako treba, na koji način ih dozirati? Na koji način ljekovi kojima se liječi majka djeluju na fetus?

Objašnjavajući složeni mehanizam promjena u or­ganizmu koje nastaju u toku trudnoće, osnovne odrednice farmakokinetike – apsorpcije lijeka, sekrecije, eliminacije, volumena distribucije u krvi, posebnih „matematičkih para­metara” koji određuju tok terapije, kao i hemijske i fizičke osobine trudnoće, prof. dr Ljubomir Milašinović ukazao je na potrebu za udvajanjem doze lijeka koja se preporučuje za liječenje urinarnih infekcija kada su u pitanju trudnice. Važnu preporuku čini i dvostruko skraćivanje vremena do­ziranja lijeka, tako da ako je neki lijek u normalnim uslovima preporučivan za terapiju jedanput u 24 h, onda bi taj rok u liječenju trudnica trebalo da bude skraćen na 12 h. Dokazano je, kako je naveo dr Milašinović, da je volumen distribucije lijeka na kraju trudnoće čak 2-3 puta veći u odnosu na prosječnu vrijednost te karakteristike. Tokom drugog trimes-tra trudnoće on je povećan za 50-150%. Kod trudnica je povećan i stepen eliminacije lijeka. – Metabolizam lijeka u posteljici nije dovoljno izučen, ali se zna da on ima značajnu mogućnost biotransformacije lijeka i da posjeduje enzime koji se nalaze u jetri određene osobe. Uopšteno, može se reći da većina ljekova prolazi posteljičnu barijeru i da se fetalna cirkulacija i koncentracija kreće između 80 i 150 % vrijed­nosti nađene kod trudnice. Koncentracija u plodovoj vodi dostiže 30-40% koncentracije seruma majke. Raspodjela ljekova u organizmu fetusa zavisi od permeabilnosti barijere: krvno-moždana barijera je propustljivija u odnosu na od­rasle, selektivnog vezivanja za određena tkiva fetusa, fetalne cirkulacije, metabolizma u jetri fetusa i sekrecije putem bu­brega i posteljice – objasnio je dr Milašinović.

Prikazujući proces terapijskog vođenja dviju pacijentkinja Klinike u Podgorici, dr Danko Natalić akcentovao je uticaj posebnih zdravstvenih stanja na tok trudnoće. Primjena imunosupresivne terapije, neophodne za održanje dobrog zdravstvenog stanja pacijenata koji su podvrgnuti transplantaciji tjelesnih organa, predstavlja ogroman izazov za ljekara koji je dužan da buduću majku vodi ka cilju ostva­renja zdravog potomstva. Poremećaj metabolizma šećera, razvoj hipertenzije, zastoj u rastu bebe, rizik od uginuća ploda in utero, od nastanka anomalija tipa polidaktilije ili rascjepa usne itd., realne su opasnosti sa kojima se ljekari suočavaju kod ovog tipa pacijentkinja. Prediktor razvoja događaja, kako je objasnio dr Natalić, može da bude vrijed­nost serumskog kreatinina koja prije trudnoće iznosi više od 150. Cilj ka kom se stremi predstavlja izbjegavanje neželjenih pojava i održanje trudnoće do najmanje 36-37 sedmica sta­rosti. Timski rad, pokazalo se u brojnim slučajevima, ovdje ima nezamjenljivu ulogu.