Uspješno realizovan program podrške strategiji za HIV/AIDS

0
410

[heading size=”6”]Godišnji pregled aktivnosti u okviru implementacije projekta „Podrška sprovođenju Strategije za HIV/AIDS u Crnoj Gori” održan je od 11-og do 14-og oktobra 2010. godine u hotelu „Maestral” u Pržnom. Projekat je finansijski podržan od strane Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije i sprovodi se uz pomoć kancelarije Programa UN-a za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori. Jedan od ciljeva sastanka bila je analiza implementacije projektnih aktivnosti tokom četvrte projektne godine (avgust 2009-jul 2010). Istovremeno, bila je to i prilika da se razmotre mogućnosti unaprjeđenja rada u okviru narednog projekta.[/heading]

Sastanak upriličen povodom završetka realizacije projekta „Podrška sprovođenju Strategije za HIV/AIDS u Crnoj Gori” okupio je veliki broj učesnika. Predstavnici različitih institucija i organizacija državnog i civilnog sektora dali su doprinos održavanju sastanka kao partneri u sprovođenju projekta. Jedan od ključnih ciljeva sastojao se u radu na jačanju nacionalnog odgovora na problem HIV/AIDS-a. Realizacija četvorogodišnjeg Projekta pod­rške započeta je 1. avgusta 2006. godine, a zvanično je završena 31. jula 2010. godine.

Jedan od uslova koje je u cilju odobravanja finansijskih sredstava neophodnih za sprovođenje projekta post­avio Globalni fond bio je da se ustanovi posebno radno tijelo – Nacionalno koordinirajuće tijelo, koje bi rukovodilo sprovođenjem predviđenog programa, a u čiji bi sastav ušli predstavnici vladinog i nevladinog sektora. Prema riječima dr Bobana Mugoše, direktora Instituta za javno zdravlje i potpredsjednika NKT-a, u NKT-u je ukupno bilo 26 osoba.

Napravljen je prijedlog Strategije za borbu protiv HIV/AIDS -a u Crnoj Gori, na osnovu koje je uradjen Projekat za Globalni fond za AIDS, tuberkulozu i malariju iz Ženeve (GFATM), gdje je nosilac posla bio Institut za javno zdravlje i, odobren od Nacionalnogkoordinirajućeg tijela (NKT), obezbijedio je donaciju Crnoj Gori od 2,4 miliona eura koju je trebalo realizovati do 31.07.2010. godine. Takođe, dobijena je donacija od 1.3 miliona eura za unapređenje prevencije TBC-a, kao i tretman osoba pogođenim TBC-om u Crnoj Gori. Na osnovu prijedloga nove Strategije za HIV/AIDS za period 2010-2014 godina urađen je novi Projekat za GFATM u kooperaciji stranog konsultanta, Projektne jedinice u UNDP i NKT, koji je prihvaćen od strane GFATM, čime je Crnoj Gori odobreno 4,8 miliona eura donacije koja treba da se realizuje u narednih 5 godina. Sve u svemu, za protekle četiri i narednih pet godina Crna Gora je dobila preko 8,5 miliona eura donacija za sprovođenje aktivnosti iz navedenih strategija za HIV/AIDS i Programa za TBC. Za period od 4 godine za HIV/AIDS potrošeno je 2,4 miliona, a za TBC 1 milon eura od strane svih učesnoka u Projektu (UNDP-a, javnih ustanova i NVO sektora).

O kvalitetu rada i postignutim rezultatima, kako je rekao, možda dovoljno govori podatak da je projekat prihvaćen kao jedan od najkvalitetnije urađenih, te da je odmah nakon njegovog završetka odobren novi projekat koji bi trebalo da se sprovede u narednih 5 godina, a koji predstavlja prirodni nastavak do sada ostvarenih rezultata. Ostvarili smo glavni cilj, ostali smo zemlja sa niskom stopom iniciranih HIV-om, i dalje nas čeka težak i ozbiljan posao. Većina sredstava je namijenjena za ono što čini najveći problem u Crnoj Gori, za rješavanje problema HIV/AIDS, tj. stigme i diskriminacije, i najveći dio sredstava biće namijenjen u te svrhe – objasnio je dr Mugoša. Poseban doprinos ostvarenju kvalitetnih rezultata rada, prema ocjeni dr Mugoše, dala je Projektna jedinica UNDP-a, koja je koordinirala sve projekte i obezbijedila da se predviđeni planovi nesmetano sprovode.

Govoreći u ime Ministarstva zdravlja Crne Gore, ujedno i kao nekadašnji predstavnik Projektne jedinice u UNDP, dr Rajko Strahinja rekao je da je riječ o projektu koji se može shvatiti i kao jedan od razvojnih ciljeva kojim se podržavaju Milenijumski razvojni ciljevi UN-a, osnovni strateški dokumenti i Master plan za razvoj zdravstva u Crnoj Gori. Bez obzira na to što se nalazimo u zemlji sa niskom prevalencom broja oboljelih od HIV-a, ovaj program se, kako je više puta tokom sastanka istaknuto, mora smatrati prioritetnim jer se njegovim sprovođenjem doprinosi održavanju niske stope inficiranih, a s druge strane, radi se na edukaciji zdravstvenih radnika i pripad­nika opšte populacije, kako bi se doprinijelo smanjenju stigme i obezbijedili adekvatni uslovi za liječenje oboljelih. – HIV je u stvari samo vrh ledenog brijega koji se odnosi na ljudska prava i prava ljudi ne samo na zdravstvenu zaštitu, nego i prava koja se odnose na sve faktore koji utiču na epidemiju HIV-a, bilo da je otežavaju ili olakšavaju – rekao je između ostalog dr Strahinja. Rezultati rada na preventivi, istakao je on, po svojoj prirodi nijesu na prvi pogled vidljivi, ali predstavljaju veoma zahvalan način djelovanja jer doprinose sprečavanju daljeg ulaganja u terapiju i liječenje pacijenata. Nepristrasan i kontinuiran nadzor postignutih rezultata rada predstavljaju još jedan od važnih indikatora uspješnog rada na ovom projektu. Dr Strahinja je objasnio da će rad na budućem projektu u toku prve dvije godine biti usmjeren na jačanje kapaciteta Instituta za javno zdravlje i NVO Cazas, kojima je povjereno sprovođenje programa u drugom dijelu predstojećeg radnog perioda, kako bi se ostvario cilj prevođenja izvršenja programa na samostalno djelovanje u okviru organizacija Crne Gore. Predstavnik UNDP-a Miodrag Dragišić kazao je da se UNDP sada nalazi u jednoj vrsti dvostruke uloge: s jedne strane, treba da pomogne aktivnosti u okviru projekta, a sa druge, da pruži podršku institucijama nominovanim za dalje sprovođenje aktivnosti u okviru predviđenog projekta. On je napomenuo da budući da se nalazimo u speciičnom momentu realizacije rada moguće je realizovati potenci­jalne korektivne akcije kako bi projekat bio uspješno realizovan.