VII reumatološki dani

0
710

08.09-09.09. 2017. godine, Hotel “Podgorica”, Podgorica reumatolozi08.09.2017.  Biološka terapija

Prisutne je pozdravio sekretar Udruženja dr Rifat Međedović. Nakon toga je prisutne pozdravila i predsjednica Udruženja reumatologa Crne Gore dr Svetlana Aligrudić, koja je napravila kratak pregled prethodnih reumatoloških dana (a bilo ih je ukupno 6) i istakla da su ovi Reumatološki dani prvi u organizaciji Udruženja reumatologa. Podsjetila je kratko na istorijat Udruženja reumatologa, koje je osnovano 25.11.2006.g. a naredne godine 13.06.2007. u Barseloni,  Udruženje je primljeno u Evropsko Udruženje reumatologa. Istog dana u Barseloni naše udruženje za pomoć oboljelima od reumatoloških bolesti  je primljeno u Evropsku Asocijaciju. Takođe, saopštila je da se ove godine obilježava 10 godina od uvođenja biološke terapije u Crnoj Gori.

Predavanje dr Nataše Miketić – “Naša iskustva sa biološkom terapijom”

Objašnjeno je značenje i značaj biološke terapije, istaknuto koje biološke terapije se koriste kod nas, upoznat je skup sa kratkim opisom svakog lijeka koji se koristi u Crnoj Gori. Predstavila je rezultate neželjenih dejstva lijeka.

U periodu od decembra 2014. do decembra 2016., na terapiji etanerceptom je bilo 157 pacijenta, 118 oboljelih od reumatoidnog artritisa i 39 oboljelih od spondiloartropatija. Kod 23 pacijenta je zabilježena neželjena reakcija, od kojih su 2 pacijenta imali latentnu tuberkulozu, 3 pacijenta imala infekciju urogentalnog trakta, 3 kožne reakcije preosjetljivosti, 1 malignitet kože, 1 pancitopeniju i 1 prirutus.

Predavanje dr Svetlane Aligrudić – “Trudnoća i biološka terapija”.

Navela je da čak 90% pacijentkinja osjeti pogoršanje reumatoidnog artrititsa 3-4 mjeseca nakon porođaja. Podsjetila je da ne postoje jasni klinički vodiči za praćenja pacijenta sa reumatoidnim artritisom tokom trudnoće. Upoznala je prisutne sa kategorijama ljekova u odnosu na rizik za primjenu u trudnoći.

Pored toga što postoji značajno povećan rizik za prevremeno rođenje, preeklamsiju ili zastoj u fetalnom rastu, za sada ne postoje preporuke za dodatno akušersko praćenje ili dopunska ispitivanja , osim onih, kao i kod normalnih trudnoća.

Predstavila je rezultate studija ishoda trudnoća povezanih sa ekpozicijom reumatološkoj terapiji (kako biološke, tako i hemijskih bolest modifikujućih ljekova), koje su rađene od 2008. do 2015.

Prikazala je EULAR preporuke o upotrebi antireumatika prije tokom trudnoće i laktacije iz 2016.

Predavanje dr Elvire Strujić – “Psorijaza- neželjena posljedica liječenja etanerceptom-prikaz slučaja”

Prikazala je slučaj pacijentiknje sa dijagnozom  RA od 2001. godine.

Predavanje dr Milana Bogojevića – “Akutno popustanje jetre-neželjena posljedica liječenja tocilizumabom-prikaz slučaja”.

09.09.2017. Radionice

I radionica, Skleroderma, moderator radionice dr Nataša Miketić

Predavanje dr Nataše Miketić – “Kapilaroskopija kod skleroderme – novi aspketi u predviđanju bolesti i njenom praćenju”

Naglasila je značaj kaplaroskopije pri diferenciranju primarnog od sekundarnog Raynaud sindroma i ranoj dijagnozi sistemske skleroze (SSc) – (EULAR uvrstio kapilarskopske obrasce u klasifikacione kriterijume jos 2013.godine), u predviđanju SSc i njenom praćenju kroz specifične kapilaroskopske obrasce i skoringe. Pri dijagnozi SSc moguće mjerenja stepena mikrovasularnih oštećenja: normalan obrazac; rani obrazac (megakapilari); aktivan obrazac; kasni obrazac (angiogeneza). Pri prognozi moguće odrediti broj kapilara na 1 mm. Prikazana pilot studija, koja je ukazala na postojanje povezanosti između kapilaroskopskog obrasca i budućeg ozbiljnog perifernog vaskularnog i plućnog oštećenja u narednih 18-24 mjeseca (Visok Odds ratio).

Rani i aktivni SSc obrazac  najčešći kod blagih do umjernih kožnih formi, sa malim stepenom sistemskih manifestacija. Kasni SSc obrazac mnogo češći kod ozbiljnih formi i bolesti.

Predavanje dr Rifata Međedovića – „Intersticijska bolest pluća u sklerodermi – od patogeneze do izbora tretmana“

Podsjetio je da intersticijska bolest pluća (ILD) u SSc predstavlja heterogenu grupu poremećaja, koji zahvataju parenhim pluća: alveole, alveolarni epitel, pulmonalni kapilarni endotel, strukture između ovih pomenutih. ILD predstavlja vodeći uzrok smrtnosti kod sistemske skleroze. Unutar prvih 5 godina simptoma skleroderme, dolazi do najvećeg gubitka srednjeg vitalnog kapaciteta, a posebno u prve 2 godine. Naglasio značaj spirometrije i difuzionog kapaciteta pluća za prognozu bolesti: pacijenti sa teškim restriktivnim poremećajem ventilacije (FVC < 50%) imaju najgore preživljavanje, niži bazični DLCO i/ili FVC su nezavisno povezani sa većim mortalitetom. HRCT (high resolution) od velike koristi u ranoj detekciji i detaljnoj evaluaciji ILD-SSc. Limitirana ILD-SSc: HRCT zahvatanje ≤ 10%, FVC ≥ 70%; Ekstenzivna ILD-SSc HRCT zahvatanje > 10%, FVC < 70%. Zlatni standard u dijagnozi predstavlja histopatologija. Prikazani rezultati SLS studije o efektu ciklofosmaida, koji su pokazali signifikantno popravljanje u kombinovanom „FVC i Time to death“  ishodu, ali bez signifikantnog popravljanja u DLCO. [09:40]