VII reumatološki dani

0
738

Predavanje dr Dragane Pravilović Lutovac – „Difuzna sistemska skleroza-prikaz slučaja“

Prikazala je slučaj pacijentkinje sa 64 godine, koja se žalila na osjećaj ukočenosti, bola i otoka šaka, koljena i stopala, otežano gutanje. Prisutne sve 3 faze Raynaud fenomena. Na koži lica prisutne teleangiektazije, koža adherirana, vaskulitisne promjene na prstima. U imunološkim pretragama verifikovan anti Scl-70> 200, ANA 4+ (homogeni fino mrljasti). Na kapilarskopiji opisane rane aktivne promjene.  Spirometrija: VC 107%, FVC 114%, FEV1 94%, FEV/FVC 69.4. Difuzija gasova DLCOc 52.9, KCOc 76.7. FVC/DLCO 2.17.  Na eho srca opisani fibrozno izmijeni mitralni kuspisi MR2+, EF 45%. RVSP 50mmgHg. Prisustvo izliva u perikardu 10mm. Pasaža jednjaka uredna. MSCT toraksa zone ground glass opacifikacija dominantno u bazalnim partijama pluća i subpleuralno do zone plućnih vrhova. Na osnovu svega navednog po ACR EULAR kriterijumima iz 2013 za SSc pacijentkinja imala score 19 (>9 klasifikovan kao skleroderma).

II radionica, Psorijazni arthritis, moderator radionice mr sci med. Ana Bulatović

Predavanje mr sc. med. Ane Bulatović „Psorijazni artritis i kardiovaskularni rizik“

Naglasila je da su epidemiološke studije pokazale da pacijenti sa psorijaznim artritisom (PsA) su pogođeni brojnim komorbiditetima i značajnim morbiditetom i mortalitetom: gojaznost 32-60%, metabolički sindrom, diabetes melitus 5-16%, kardiovaskularno oboljenje (KVO) 3-43%, HTA 19-36%, osteoporoza, depresija 14-27%,  fibromijalgija i druge. 42% pacijenata ima 3 i više komorbiditeta.  Podsjetila da su 2010. godine objavljeni EULAR dokazi o učestalosti KVS oboljenja u inflamatornim bolestima zglobova ( IBZ ), kao i preporuke (10) za  skrining i identifikaciju  KVS riziko faktora: pol, starost, pušenje, arterijski pritisak, lipidni status i diabetes mellitus. Ove preporuke nijesu dale odgovor o procjeni KVS rizika kod pacijenata sa IBZ, podaci za RA ( faktor multiplikacije KVO 1,5).

Predstavila je EULAR-ove preporuke iz 2017: kontrola aktivnosti bolesti (visoka aktivnost bolesti u vezi sa KVO); potreba procjena KVO rizika svakih 5 godina, kao i pri svakoj promjeni DMARD pristupa; procjene se vrše prema SCORE CVD prediktivnom modelu; u resmisiji potrebno raditi lipidni status, ultrazvuk karotida kod asimpatomtskih plakova; potrebna multiplikacija faktora rizika za RA ako nijesu uračunati; oprez sa primjenom NSAIL; smanjiti primijenu kortikosteroida na minumum; zdravi stilovi života.

Objasnila je patogenozu nastanka kardiovaskularnih bolesti kod pacijenta sa PSA.

Predavanje dr Jovana Bubanje – „Psorijazni artritis prikaz slučaja“

Prikazao je slučaj pacijenta 1987. godište.

III radionica, Kvalitet života pacijenata sa zapaljenskim reumatizmom (funkcionalni testovi), moderator radionice doc. dr Dušan Mustur

Predavanje doc. dr Dušana Mustura – „Kvalitet života pacijenata sa spondiloartropatijama“

Ukratko je objasnio definiciju spondiloartropatija i naveo i opisao sve testve za procjenu funkcinalnog stanja pacijenata i kvaliteta života sa spondiloartropatijama. BASFI, PGA, DFI, BAS- G, BASMI, DAS28, ASDAS, BASDAI, ASQoL, SF36, HAQ S

Predavanje dr sci. med. Hatidže Divanović – „Testovi za procjenu bolesti i funkcionalnog stanja kod reumatoidnog artritisa“

Ukratko je objasnila definiciju reumatoidnog artritisa i epidemiološke podatke, navela da su funkcionalni testovi za procjenu aktivnosti i stanja RA razvijeni u cilju olakšanja donošenja kliničkih odluka, te same procjene bolesti.  Obuhvataju CDAI, SDAI, DAS28CRP, DAS28 ESR, PAS, PASII, RAPID3. Objasnila svaki ponaosob i predstavila njihove prednosti i mane. CDAI- ne uključuje odgovor akutne faze stoga se može korisiti bilo kada i bilo gdje. Interpretacija rezultata: remisija CDAI ≤ 2.8 , slaba aktivnost bolesti CDAI > 2.8 i ≤10, umjerena aktivnost bolesti CDAI >  10 i ≤ 22, visoka aktivnost bolesti CDAI ≥ 22 . DAS28 je razvijen korištenjem podataka iz kliničkih ispitivanja i on predstavlja veoma koristan  alat za objektivnu i reproducibilnu procjenu aktivnost RA. Interpretacija rezultata: iznad 5.1 označava visoku aktivnost bolesti; vrijednost između 3.2 i 5.1 predstavlja umjerenu aktivnost bolesti; vrijednost između 2.6 i 3.2 odgovara slaboj aktivnosti bolesti; vrijednost ispod 2.6 predstavlja remisiju. PAS – Patient Activity Scale – Skala aktivnosti pacijenta PAS predstavlja upitnik, slično kao PASII i RAPID 3. Trenutno ne postoji idealno mjerilo aktivnosti bolesti u obliku upitnika.

Predavanje dr Ljiljane Marković – „Kvalitet života pacijenata oboljelih od SEL“

Ukratko je objasnila definiciju sistemskog eritemskog lupusa i epidemiološke podatke, kao i tok bolesti. Navela da su funkcionalni testovi za procjenu aktivnosti i stanja RA, razvijeni u cilju olakšanja donošenja kliničkih odluka, te same procjene bolesti. Objasnila testove Medical Oucomes Study Short Form 36 (MOS SF 36) ili SF 36, kao i Lupus – specifični instrumenti za mjerenje kvaliteta života, kao što su SLE Quality of Life (SLEQoL), Lupus Quality of Life (LupusQoL).