VII reumatološki dani

0
738

Predstavila istraživanje u kojem je ispitano 50 pacijenata sa SLE, koji su liječeni u Institutu za reumatologiju u Beogradu, a kod kojih je određivan SF 36. Ukupno zdravstveno stanje pacijentkinja sa dugotrajnim SEL, mjereno skalom SF-36, pokazalo je prosječnu vrijednost od 37.0 ± 10.0 za fizičku komponentu i prosječnu vrijednost od 39.4 ± 12.8  za mentalnu komponentu zdravlja. Starost bolesnica i prisustvo osteoporotičnih fraktura značajno korelišu sa padom fizičke komponente kvaliteta života. Prisustvo CNS manifestacija i dužina primene glukokortikoidne terapije korelišu sa padom mentalne komponente zdravstvenog stanja bolesnica sa dugotrajnim lupusom.

Dr Milan Bogojević, Klinički centar Crne Gore