ZNAČAJ OBDUKCIJE ZA DRŽAVU – UNAPREĐENJE ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA I KONTROLA RADA DOKTORA

0
629

Sudsko-medicinsku obdukciju vrše jedan ili više specijalista sudske medicine. Patološko-anatomsku (kliničku) obdukciju vrši jedan ili više specijalista patologa.

Član 129

Troškove obdukcije umrlog lica iz člana 128 ovog zakona snose: 1) za umrlo lice iz tač. 1 do 4 i tač. 7 do 10 – država; 2) za umrlo lice iz tač. 5 i 6 – podnosilac zahtjeva za obdukciju.

Član 130 propisuje da se umrlo lice sahranjuje nakon što je smrt utvrđena, po pravilu, u vremenu od 24 do 48 časova od nastanka smrti, a izuzetno, na osnovu zahtjeva organa uprave nadležnog za poslove sanitarnog nadzora, sahrana se može obaviti i prije isteka 24 časa, odnosno poslije isteka roka od 48 časova od nastanka smrti.

U Članu 133 propisano je da nadzor nad primjenog ovog zakona vrši Ministarstvo, a u članu 134 propisane su kaznene odredbe u slučaju … 1) ne izvrši obdukciju leša u smislu člana 128 ovog zakona, kazniće se novčanom kaznom… te fizičko lice …3) sahrani umrlo lice mimo rokova propisanih članom 130 ovog zakona.

U odnosu na član 128 ZZZ, vide se razlike u odnosu na član 133 koji je u ranijem periodu regulisao ovu problematiku; naime dodati su članovi 8 i 10, a član 2 u ranijem ZZZ promijenjen je članom 9 (ranije je bilo do 48 časova a sada je „od 24 časa”).

Nedopustiva greška, koja nije ispravljena ni u novoj verziji ZZZ: »…da se radi o nasilnoj smrti, samoubistvu ili nesrećnom slučaju…«, kao da samoubistvo i nesrećni slučaj nijesu nasilna smrt. Treba da stoji: »… da se radi o nasilnoj smrti (ubistvu, saoubistvu ili nesrećnom slučaju)…

Prema ovom Zakonu, član 6. i 8. odnose se na sudskomedicinsku obdukciju, a u svim ostalim slučajevima može da se radi SMO a može i PAO, što zavisi od svakog pojedinačnog slučaja. Zato valja ponovo naglasiti, da nije zadatak obducenata (ni ljekara koji konstatuje smrt) da odlučuju o vrsti obdukcije, već je zadatak ljekara da o svakoj smrti obavijesti MUP, a dalje će se redovnom službenom procedurom odlučivati da li će se raditi SMO ili PAO.

Nastavak teksta u sljedećem broju

Prof. dr sc. med. Dragana Čukić, spec. za sudsku med.
Odjeljenje za sudsku medicinu KCCG Podgorica – See more at: http://www.medicalcg.me/izdanje-br-74/znacaj-obdukcije-za-drzavu-unapredenje-zdravlja-stanovnistva-i-kontrola-rada-doktora/#sthash.N79oxnPW.dpuf