03. mart – OBUKA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA PRAĆENJE POTROŠNJE I BEZBJEDNOSTI LJEKOVA

0
270

Ministarstvo zdravlja je u cilju sagledavanja farmakoterapijske prakse u zdravstvenim ustanovama i utvrđivanja faktora koji utiču na neracionalnu potrošnju ljekova, u skladu sa regulativom u Crnoj Gori, pokrenulo je Projekat obuke zdravstvenih radnika za praćenje potrošnje i bezbjednosti ljekova u zdravstvenim ustanovama, koji sprovodi Agencija za ljekove i medicinska sredstva.

Kao i na prethodnim, i na ovoj radionici su predstavnici CALIMS-a, kroz prezentacije, upoznali učesnike radionice sa regulativom u oblasti potrošnje ljekova, značajem prijavljivanja neželjenih dejstava ljekova za bezbjednost pacijenata, zatim značajem praćenja potrošnje ljekova, kao i najčešćim interakcijama ljekova, klasifikacijom i načinom korišćenja relevantnih izvora o ljekovima.

Projekat obuke zdravstvenih radnika za praćenje potrošnje i bezbjednosti ljekova u zdravstvenim ustanovama temelji se na važećoj legislativi, Master planu razvoja zdravstvenog sistema, Nacionalnom planu za racionalno korišćenje ljekova, Strukturnim reformama u zdravstvenom sistemu sa Akcionim planom za period 2015-2017.godine, usvojenim smjernicama Ministarstva zdravlja o sprovođenju redovnih analiza potrošnje ljekova i praćenja bezbjednosti ljekova, namijenjenih zdravstvenim ustanovama.
Agencija je pripremila module za dvije oblasti edukacija, koje se odnose na potrošnju i bezbjednost ljekova, a koje će kroz osam radionica u obliku prezentacija i praktičnog rada, biti predstavljene zdravstvenim radnicima u Crnoj Gori.

Kontinuiranom edukacijom zdravstveni radnici uputiće se kako i na koji način da prate potrošnju ljekova, koja bi u kombinaciji sa nadzorom nad potrošnjom, pružanjem povratnih informacija iz institucija sistema i dovela do što racionalnije upotrebe limitiranih resursa za ljekove.