01. novembar – Proširen dio prava na medicinsko-tehnička pomagala

0
310

Na sjednici Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje, usvojen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala. Pravilnik je objavljen u Službenom listu Crne Gore.

Obzirom da je Lista medicinsko-tehničkih pomagala podložna čestim promjenama, kako zbog zahtjeva medicinske struke, tako i zbog učestalih zahtjeva nevladinih udruženja koje se bave ovom problematikom, kao i samih osiguranika, to je i potreba za izmjenama i dopunama Liste medicinsko-tehničkih pomagala uglavnom poželjna i opravdana, istakli su iz Fonda.

Izmjenama u Listi pomagala preciznije je definisano pravo na fiksni ortodontski aparat na teret sredstava Fonda, tako što je pored postojeće indikacije –„ kod lica sa teškim urođenim i stečenim anomalijama orofacijalnog sistema“, dodata i indikacija „kod lica sa operisanim rascjepima usne, alveolarnog grebena i nepca“.

U Pravilniku i Listi pomagala izvršene su korekcije u dijelu Očnih pomagala, mekih kontaktnih sočiva, tako što su nazivu dodate riječi: „za planiranu zamjenu“ i povećano pravo na broj ovih pomagala, umjesto do 2 komada sočiva, sada se mogu odobriti do 8 komada na godišnjem nivou. Promijenjen je naziv pomagala: „kontaktna sočiva meka – prilagođavajuća“ koji sada glasi: „kontaktna sočiva meka za djecu sa nedostatkom prirodnog sočiva“, koja se odobravaju za djecu do 7 godina života sa nedostatkom prirodnog sočiva u oku (Aphakia).

Takođe, udovoljeno je zahtjevu doktora sa Instituta za bolesti djece KC CG i roditelja djece oboljele od cistične fibroze, da se sva pomagala za cističnu fibrozu odobravaju bez ograničenja u godinama života (do sada je bilo ograničenje na 18 godina). Na Listu pomagala su  uvršćena nova pomagala: električni inhalator – nebulajzer sa PIF kontrolom za djecu do 6 godina života, obzirom da je ovo najadekvatniji inhalator za djecu malog uzrasta koja boluju od cistične fibroze, maska i potrošni materijal za inhalatore.