15. januar – Vlada utvrdila Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti

0
260

Vlada Crne Gore usvojila je Predlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Ministar zdravlja, dr sc Kenan Hrapović kazao je da se radi o jednom od ključnih zakona za funkcionisanje zdravstvenog sistema u našoj zemlji te da su izmjene i dopune rezultat informacija sa terena, tj. svakodnevnog rada i neophodnosti da neki segmenti budu dodatno pravno precizirani, a neki uređeni po prvi put. Osnovni cilj zakona jeste bolje uređenje i funkcionisanje zdravstvene zaštite i uopšteno zdravstvenog sistema Crne Gore.

Hrapović je naveo da se prvi put zakonski uređuje osiguranje od odgovornosti za stručnu grešku zdravstvenog radnika koga osigurava zdravstvena ustanova u kojoj obavlja zdravstvenu djelatnost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje od odgovornosti za štetu i obligacioni odnosi.

– Kako se svakom od nas, pa i zdravstvenom radniku može desiti da nenamjerno počini određeni propust, osiguranje od ljekarske greške obezbijediće sigurnost i pružiti zaštitu zdravstvenim radnicima prilikom obavljanja ljekarske profesije – kazao je ministar.

Novim zakonskim rješenjem precizirano je i nagrađivanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika koji posjeduju ekspertska znanja, kao i onih kojih postižu izuzetne rezultate u radu i značajno doprinose unapređenju zdravstvene zaštite.

– U tom pravcu, ministru zdravlja će biti data mogućnost da navedenim radnicima i saradnicima dodijeli nagradu ili priznanje. Bliži kriterijumi za dodjeljivanje nagrada će biti definisani podzakonskim aktom Ministarstva – poručio je Hrapović.

Ovim zakonom riješiće se problem nedovoljnog normiranja oblasti specifične zdravstvene zaštite zaposlenih i obavljanje ljekarskih pregleda i izdavanje ljekarskih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti zaposlenih.

– Zakonom je sada jasno precizirano da zdravstvene preglede radi utvrđivanja radne sposobnosti zaposlenih obavlja doktor medicine – specijalista medicine rada, a po potrebi on može tražiti i mišljenja doktora medicine drugih specijalnosti. Finalni izvještaj o izvršenom zdravstvenom pregledu zaposlenog, koji sadrži nalaz i mišljenje o radnoj sposobnosti može sačiniti samo doktor medicine – specijalista medicine rada, a u skladu i sa zakonom kojim se uređuje zaštita i zdravlje na radu – pojasnio je ministar.

Takođe, ovaj zakon predviđa i mogućnost prigovora za preispitivanje ocjene zdravstvene sposobnosti, koji može podnijeti zaposleni, odnosno poslodavac. O prigovoru će odlučivati komisija koju obrazuje Ministarstvo, a koja će biti sastavljena od više doktora medicine – specijalista medicine rada, a po potrebi mogu da budu angažovani i doktori drugih specijalnosti. Dakle, uvodi se još jedan stepen kontrole i drugostepenost postupka, a kako bi zaposleni ostvarili pravo na drugo mišljenje.

Dodatno je uređen segment specijalističkog usavršavanja ljekara. Novim predlogom specijalizacija može da se odobri zdravstvenom radniku i zdravstvenom saradniku koji je nakon položenog stručnog ispita bio u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi, najmanje jednu godinu.

-Ovo je od obostrane koristi za poslodavca i ljekara. Ljekar može da iskaže svoje talente u ovom periodu, a poslodavac da ih prepozna. Na taj način se kroz optimalan vremenski period pruža mogućnost ljekaru da dođe do specializacije – kazao je Hrapović.

Takođe, specijalisti će biti omogućeno da nakon završene specijalizacije odmah započne uže usavršavanje tj. supspecijalizaciju, na šta je do sada morao čekati najmanje dvije godine.

Ministar je poručio da na taj način ljekar brže stasava u stručnoj oblasti i vraća se u zdravstveni sistem.

Bliže je uređeno i priznavanje specijalizacije, odnosno uže specijalizacije stečene u inostranstvu, na način da istu vrši ustanova visokog obrazovanja, u skladu sa svojim aktom.

Ministarstvo zdravlja je prepoznalo i potrebu bližeg uređivanja tzv. alternativne medicine. U pitanju je primjena stručno provjerenih tradicionalnih i alternativnih metoda i postupaka liječenja koji nijesu štetni po zdravlje građana.

Te metode će biti posmatrane kao komplementarna medicina, odnosno kao dodatni vid, odnosno dopunska mogućnost liječenja u odnosu na klasičnu utemeljenu medicinu. Zakon jasno propisuje da se ovi postupci mogu sprovoditi samo u zdravstvenoj ustanovni i mogu ih primjenjivati zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici, kao i lica koja posjeduju diplome i/ili sertifikate međunarodnih institucija i/ili strukovnih udruženja koja primjenjuju ove metode, na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravlja.

– Kako bi se spriječile, eventualne, zloupotrebe izdatih saglasnosti, za ovu namjenu Ministarstvo zdravlja će formirati kompetentnu komisiju, na osnovu čijeg prethodnog mišljenja se daje saglasnost zdravstvenoj ustanovi i zdravstvenom radniku, odnosno saradniku. Spisak prepoznatih metoda i postupaka, kao i bliže uslove u pogledu kadra, prostora i opreme za primjenu pojedinih metoda i postupaka propisaće Ministarstvo zdravlja kroz podzakonski akt – precizirao je Hrapović.

Zakonom se po prvi put propisuje mogućnost da zdravstvena ustanova, na bilo kom nivou zdravstvene zaštite, obavlja i estetske minimalno invazivne nehirurške metode “antiage” medicine glave i vrata. Navedene metode su prepoznate kao nove zdravstvene tehnologije, koje obuhvataju metode i postupke prevencije, dijagnostike, liječenja i rehabilitacije promjena koje nastaju kao posljedica starenja, odnosno metode čijom primjenom se blagotvorno utiče na zdravlje i fizički izgled. Zakon definiše da ove postupke mogu da obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije koji su edukovani za obavljanje ovih metoda. Da bi određena zdravstvena ustanova mogla da obavlja estetske metode, mora dobiti saglasnost i rješenje, odnosno zadovoljiti uslove u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme koje će propisati Ministarstvo zdravlja.