20. novembar – MEĐUNARODNI DAN DJETETA

0
456

Medical LogoMeđunarodni dan djeteta ima za cilj da podsjeti i senzibiliše javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije. Na temelju Konvencije o pravima djeteta ulažu su zajednički napori svih zemalja i regija, u cilju promovisanja i jačanja dječijih prava i stvaranja kvalitetnijeg ambijenta za djecu putem dijaloga i akcije.
U cilju postizanja boljih rezultata i unaprjeđenja društvenog ambijenta i sprječavanja negativnih iskustava djece u djetinjstvu, koja kasnije imaju negativne posljedice na njihov razvoj i zdravlje u cjelini, Ministarstvo zdravalja, u okviru svojih nadležnosti, u saradnji sa relevantnim institucijama, radi na usvajanju sistemskih propisa u ovoj oblasti, kao i na monitoringu i evaluaciji kvaliteta i efikasnosti pruženih servisa i usluga, kroz multidisciplinarni i multisektorski pristup koji je potvrđen kao najefikasniji u rješavanju problema djeteta. Svi strateški dokumenti naglašavaju potrebu nulte tolerancije na bilo koji vid nasilja nad djecom kako direktnog tako i indirektnog, zloupotrebu djece, kao i eliminaciju situacija u kojima su djeca svjedoci nasilja. Ministarstvo zdravlja je, u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, 2015. godine uradilio Akcioni plana prevencije i zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja, a trenutno se radi Strategija zaštite djece od nasilja sa Akcionim planom za period 2017-2021. godinu, a nosioc izrade strategije je Ministarstvo rada i socijalnog staranja. U izradi strategije, pored UNICEF-a uključene su sve relevantne institucije, koje zastupaju prava djece, rade na rješavanju problema, liječe, obrazuju i vaspitavaju djecu.
Generalna skupština UN je 20. novembra 1959. godine, usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, a Konvenciju o pravima djeteta, 1989. godine. Konvencija, navodi niz dječijih prava, uključujući i pravo na život, na zdravlje, na obrazovanje i igru, kao i pravo na porodični život, na zaštitu od nasilja, protiv diskriminacije, i podstiče promovisanje uvažavanja stavova djeteta.