21. septembar – ODRŽAN SIMPOZIJUM O PRAĆENJU I IZVJEŠTAVANJU O POTROŠNJI LJEKOVA

0
361

4U okviru programa kontinuirane medicinske edukacije i reforme farmaceutskog sektora, Ministarstvo zdravlja je organizovalo simpozijum na temu praćenja i izvještavanja o potrošnji ljekova iz zdravstvenih ustanova.
Cilj simpozijuma bio je poboljšanje kvaliteta izvještaja koje zdravstvene ustanove periodično šalju Ministarstvu zdravlja, uvođenje međunarodnih standarda u ovoj oblasti, kao i edukacija o načinima samokontrole i racionalizacije potrošnje ljekova u svakoj zdravstvenoj ustanovi. Ministarstvo zdravlja redovno prikuplja podatke o upotrebi ljekova od zdravstvenih ustanova, u cilju praćenja upotrebe, analize podataka i u cilju preuzimanja potrebnih mjera za poboljšanje farmakoterapije.
Stručna predavanja o značaju i metodologiji prikupljanja i obradi podataka o upotrebi ljekova i primjeni ATC /DDD metodologije održali su prof. dr Zdenko Tomić i prof. dr Ana Sabo. Na simpozijumu je prikazan novi elektronski obrazac za izračunavanje potrošnje ljekova i upućivanje izveštaja ministarstvu zdravlja, koji će ovim znatno unaprijediti i pojednostaviti rad na obradi podataka, kako bi se oni učinili što pouzdanijim za dalje analize i doprinijeli formiranju kvalitetnih i racionalnih politika Ministarstva zdravlja u ovoj oblasti.
Profesor Tomić je istakao da će sa usvajanjem nove liste ljekova, ministarstvo zdravlja, uporedo raditi i na izradi novog elektronskog obrasca, koji će obuhvatiti sve ljekove sa nove liste, kako bi izvještaji o potrošnji obuhvatili svaki lijek sa liste, uz bolju mogućnost kontrole njihove primjene.