22. oktobar – Zavodu za hitnu pomoć tri reanimobila

0
75

Zavod za HMP u fazama realizuje projekat “RACE ”u okviru odobrenih Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora. U prvoj fazi projekta realizovana je nabavka tri reanimobila, a ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava za Zavod za HMP Crne Gore je 244 714.65 eura bez PDV-a.

Vozila su mogla biti raspoređena u tri od deset gradova koji su programsko područje. Uzimajući u obzir prethodnu raspodjelu vozila po organizacionim jedinicama, obimu posla i trenutnog stanja voznog parka vozila su raspoređena Jedinicama za HMP Podgorica, Nikšić i Budva.

Partneri na projektu su Dom zdravlja Mostar, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke Županije i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.

Zajednički pristup projekta je uskladiti kvalitet, standard, procedure, opremu i stručnu osposobljenost kadrova kojima je zajednički cilj unaprijediti kvalitet usluge na lokalnom nivou i pograničnom području, tako da se slijedeće faze projekta realizuju kontinuirano u naredne dvije godine sa nabavkom medicinske i trenažne opreme, edukaciji medicinskog i nemedicinskog kadra.

Vodimo aktivnu politiku obnavljanja voznog parka i stvaranja što kvalitetnijih uslova za transport pacijenata, i od decembra 2016.godine do danas obezbijeđeno je 21 novo vozilo – navodi se u saopštenju.