25. decembar – Svi građani plaćaće ekološku taksu – Srbija

0
285

Građani Srbije će plaćati 100 dinara mjesečno ekološku taksu, kako bi se na godišnjem nivou sakupio fond od oko pet milijardi dinara koji će biti uloženi u zaštitu životne sredine.

Novi sistem ekoloških taksi stupio je na snagu, s izuzetkom onih taksi koje se odnose na fizička lica. Ovaj princip ekoloških taksi počeće da se primenjuje od 1. januara 2020. godine, kako piše u Uredbi o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje negativno utiču na životnu sredinu, a u stavu 4. koji se odnosi na fizička lica navodi se sledeće:

– Aktivnosti fizičkih lica koje utiču na životnu sredinu su: korišćenje električne energije, korišćenje uređaja za grijanje, korišćenje hemijskih sredstava, korišćenje proizvoda koji poslije upotrebe postaju posebni tokovi otpada, proizvodnja i prerada hrane i druge aktivnosti.

Obveznik plaćanja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine je fizičko lice koje obavlja neku od aktivnosti iz stava 1. ovog člana. U smislu ove uredbe fizičkim licem smatra se obveznik poreza na imovinu za stambene jedinice za koje se plaća porez na imovinu.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za fizička lica iznosi 1.200 dinara za kalendarsku godinu. Iznos naknade iz stava 4. ovog člana umanjuje se za 50 odsto obvezniku koji ne stanuje u stambenoj jedinici.