25. jun – Održana ECPD Međunarodna škola menadžmenta zdravstvenih institucija

0
322

Otvarajući XXIII ECPD Međunarodnu ljetnju školu menadžmenta zdravstvenih institucija koju organizuje Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija državni sekretar Ministarstva zdravlja Milovana Vujovića istakao je zadovoljstvo da u ime Ministarstva zdravlja i Vlade Crne Gore učestvuje u radu Međunarodne ljetnje škole zdravstvenog menadžmenta podsjećajuči da izborom važnih i aktuelnih tema, višegodišnja uspješna saradnja Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) i Ministarstva zdravlja Crne Gore rezultira organizovanjem velikih i važnih skupova. -U većini zemalja, zdravstveni sistemi suočavali su se ogromnim izazovima, izazvanim širokim spektrom faktora među kojima je i ekonomska kriza. Rast troškova vezanih za pružanje zdravstvenih usluga, pojavu novih tehnologija u zdravstvu, novih i skupih lijekova, povećanje svijesti o potrebi brige za zdravlje, starenje populacije, klimatske promjene, socijalne nejednakosti, migracije stanovništva i drugi faktori, utiču na nosioce zdravstvene politike da sprovode značajne promjene koje će poboljšati kvalitet u pružanju zdravstvene zaštite. I crnogorski zdravstveni resor kvalitet i dostupnost zdravstvenih usluga postavlja kao imperative u svojim aktivnostima – kazao je Vujović.

On je naglasio da je zdrava populacija potencijalno najvažniji resurs društva u svim segmentima razvoja doprinoseći njegovom sveukupnom socijalnom i ekonomskom napretku. Stoga je posebnu pažnju potrebno posvetiti zdravlju i uslovima za očuvanje i unapređenje zdravlja, koji se ostvaruju ne samo djelovanjem zdravstvenog, već angažovanjem svih društvenih sektora. Zato ulaganje u zdravstveni system, tvrdi Vujović, predstavlja ulaganje u budući ljudski razvoj i dobro funkcionalni zdravstveni sistemi su bitni za poboljšanje zdravlja društava uopšte. Dobro zdravlje dodaje vrijednost ljudskim resursima koje imamo i stvara solidan temelj za razvoj i inovacije u drugim sektorima.

Istakao je da principi solidarnosti, univerzalnosti, jednakosti, dostupnosti i kvaliteta, koji su osnova za izgradnju održivog i integrisanog sistema zdravstvene zaštite, sa građaninom u centru sistema, su nosioci socijalno orjentisanog evropskog sistema zdravstva čemu teži i Crna Gora.