Bogatstvo majskih komunikacija

0
599

[heading]Održavanje niza veoma značajnih manifestacija, po prvi put u Crnoj Gori održavanje dvaju kongresa sa međunarodnim učešćem, obilježavanje Međunarodnog dana sestrinstva, Međunarodnog dana dobrovoljnih davalaca krvi, podsjećanje na značaj Svjetskog dana bez duvanskog dima, seminar o obaveznim imunizacijama, činili su korpus događaja kojim se tokom maja rasplamsala komunikacijska aktivnost medicinara i farmaceuta Crne Gore, a time i pred­stavnika svih službi usmjerenih na saradnju sa ovim društvenim sektorima. Sa tih događaja donosimo nekoliko preporuka koje bi posebno trebalo imati u vidu kada je riječ o unapređenju uslova zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.[/heading]

Prvi kongres opšte i porodične medicine sa međunarodnim učešćem

U Baru je, u Hotelu „Princess”, održan Prvi kongres opšte i porodične medicine. Učešće predstavnika među­narodnih ljekarskih udruženja predstavljalo je posebno značajnu notu događaja. Skup koji je realizovan od 26-og do 29-og maja organizovali su Društvo ljekara Crne Gore i Udruženje doktora opšte/porodične medicine Crne Gore. Tematski opus ovih značajnih susreta činili su reforma primarne zdravstvene zaštite, informacioni sistem, revizija prakse arterijske hipertenzije, bolesti zavisnosti, „burnout” i „mobing” u zdravstvu, kao i niz slobodnih tema. Promotere ove korisne akcije činili su članovi triju odbora Kongresa: Počasnog (doc. dr Miodrag Radunović, ministar zdravlja, prim. dr Đoko Jočić, predsjednik Ljekarske komore, prim. dr Slobodan Tomić, predsjednik Društva ljekara, prim. dr Ljubin Šukriev, predsjednik Asocijacije ljekara opšte/poro­dične medicine Jugoistočne Evrope, i Branka Nikezić, pred­sjednica SO Bar), Naučnog (prof. dr Marina Mugoša-Ratković, predsjednica Odbora, prim. dr Mirjana Tošković, dr Igor Jovanović, prim. dr Ljiljana Zogović-Vuković) i Organizacionog (prim. dr Mirjana Tošković, predsjednica Odbora, prim. dr Ljiljana Zogović-Vuković, sekretar Odbo­ra, dr Igor Jovanović, dr Mirjana Dobrović-Milošević, dr Božika Subašić, dr Katica Rašković, dr Lidija Isailović, dr Bosiljka Radović, dr Nataša Đonović, dr Vesna Peranović, dr Tatjana Borilović-Stamenković, dr Vesna Zelović, dr Rada Sore, dr Lenka Radunović, dr Veselinka Paunović, dr Lidija Delević, dr Alma Bajramspahić). Skup je, prve večeri susreta, svečano otvorio ministar zdravlja Miodrag Radunović.

– Ovi kongresi su upravo namijenjeni tome da uhvate od svega po malo: nešto što je najčešće, nešto što je vrlo primjenljivo, i naravno, nove stvari koje su apsolutno primjenljive. U tom smislu, ovakvi kongresi i jesu uvijek važni – opisala je doc. dr Katarina Lalić, koja je bila jedna od predavača na Kongresu. Ne skrivajući utisak o prijatnom doživljaju, ona je iskoristila priliku da ukaže i na visok nivo interaktivnosti među posjetiocima Kongresa, izražene u želji da se sazna što više korisnih informacija o stručnim pitan­jima. U tom smislu, objasnila je, produktivan je i rad Sekcije ljekara opšte medicine Srbije, čiji je član. Izrazivši želju za potrebom ostvarivanja bolje posjećenosti Kongresa, dr Nebojša Bulatović, ljekar Kliničkog centra Crne Gore, naveo je da je uočljiva namjera organizatora Kongresa da teme budu aktuelne, ali i usmjerene na razmatranje nepoznanica i dilema prisutnih u ljekarskoj praksi. Želja većine posjetilaca svakako je da ovaj vid susreta postane tradicionalan.

Značaj zaštite od štetnosti duvanskog dima

O štetnostri uticaja duvanskog dima gotovo da je suvišno govoriti. Ipak, epidemija pušenja duvanskih proiz­voda ne jenjava uprkos jasno predočenim dokazima o neo­phodnosti suzbijanja te pojave. Svjetski dan bez duvanskog dima, koji se svake godine obilježava 31. maja, bio je dobar povod okupljanja predstavnika najuticajnijih zdravstvenih institucija. U organizaciji Instituta za javno zdravlje, 30. maja upućen je još jedan apel za odlučnije sprovođenje mjera borbe protiv uticaja ove pogubne pojave. Doc. dr Boban Mugoša, direktor Instituta za javno zdravlje, prim. dr Jadranka Lakićević, pomoćnica ministra zdravlja, Mina Brajović, predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori i dr Agima Ljajević, predstavnica Instituta za javno zdravlje, uputili su poruke koje treba posebno imati u vidu.

Duvan sadrži oko 4.000 otrovnih supstanci, a duvanski dim oko 250 dokazanih kancerogenih i otrovnih materija, a pri tome, u sadržaju nema nijednu „korisnu supstancu”! U međunarodnoj klasifikaciji bo­lesti i povreda (MKB-10) pušenje je označeno kao bolest zavisnosti i ima svoju šifru (F 17.2). Posebno je značajno „pasivno pušenje”, koje podrazumijeva udisanje duvanskog dima koji se oslobađa iz cigarete osobe sa kojom se boravi u zajedničkoj prostoriji. Na ovaj način kompli­kacije pušenja pogađaju ne samo aktivne, nego i pasivne pušače.

Izvod iz obraćanja dr Bobana Mugoše, direktora Instituta za javno zdravlje Crne Gore, povodom obilje­žavanja Svjetskog dana borbe protiv duvanskog dima

Prema podacima istraživanja sprovedenih tokom 2011. u Institutu za javno zdravlje, koje je saopštio doc. dr Boban Mugoša, ustanovljen je niz činjenica koje između ostalog ukazuju da sedam godina nakon usvajanja Zakona, skoro četvrtina ispitanika eksplicitno tvrdi da nema zvanične politike o zabrani korišćenja duvanskih proizvoda u obra­zovnim i zdravstvenim ustanovama. Više od polovine ukup­nog broja ispitanika smatra da se ova politika ne primjenjuje u njihovoj ustanovi, a oko 16% ispitanika smatra da zabranu pušenja ne treba sprovoditi u restoranima. – Gotovo četiri od deset ispitivanih studenata navodi da ne treba zabraniti korišćenje duvanskih proizvoda u diskotekama, barovima i pabovima. Više od četvrtine svih ispitanika smatra da ne treba zabraniti pušenje na svim zatvorenim javnim mjestima, što se izjednačava sa brojem studenata pušača. Ostali studenti smatraju da treba zabraniti pušenje na svim javnim mjestima. Više od tri četvrtine ispitanika (83,6%) smatra da treba zabraniti prodaju duvanskih proizvoda maloljetnicima, dok se oko 10% studenata ne zalaže za primjenu ograničenja kupovine cigareta maloljetnicima, što se može tumačiti njihovim pušenjem u doba prije punoljetstva – navodi se u saopštenju dr Mugoše.