BOLJI PRISTUP LIJEČENJU PACIJENATA SA OSTEOPOROZOM

0
537

Stručni skup pod nazivom “Bolji pristup liječenju pacijenata sa osteoporozom ” održan je 5. februara u Domu zdravlja u Baru. Skup je podržala farmaceutska kompanija MSD.

 

Koštanu čvrstinu čine dva činioca: kvalitet kosti i koštana masa. Osteoporoza je skeletno oboljenje koje se karakteriše poremećenom koštanom čvrstinom, usljed čega je povećan i rizik za nastanak fraktura. Osobine kosti koje utiču na rizik od preloma su koštana gustina, koštana čvrstina, koštani metabolizam i poremećaj mikroarhitekture i mineralizacije kosti. Klinički značaj osteoporoze ogleda se u nastanku fraktura, jer osteoporoza sama po sebi ne predstavlja zdravstveni problem, sve dok ne dođe do preloma. Pri tome, jedan od najboljih prediktora fraktura su godine starosti, pri čemu treba uzeti u obzir činjenicu da društvo sve više stari. Rezultati ostedenyitometrijskog ispitivanja ne smiju biti jedini parametar za procjenu rizika za frakture. Treba znati da prethodne frakture povećavaju rizik za nastanak sljedećih novih fraktura dva do pet puta. Lijekovi za osteoporozu mogu smanjiti rizik za  frakture za 60 procenata, kod pacijenata sa visokim rizikom.

Kada je riječ o promjenama u kvalitetu i kvantitetu kosti, važno je istaći da je kod 50 odsto žena  problem neidentifikovan i da je samo 19 odsto pacijentkinja dijagnostikovano i liječi se. Prvi simptomi su znak uznapredovalog patološkog procesa a, najčešće, prvi znak osteoporoze je fraktura. Postavlja se pitanje kako na vrijeme postaviti dijagnozu. Odgovornost u tom smislu je, prije svega, na ljekaru primarne zdravstvene zaštite. Potrebno je uraditi anamnezu i pregled – detaljno ispitivanje faktora rizika za frakture, potom osteodenzitometriju, a kod sumnje na vertebralne frakture (jak bol u kičmi, smanjenje tjelesne visine, kifoza) i radiološki snimak.

Danas je, kada je u pitanju osteoporoza, 77 odsto slučajeva bez dijagnoze i terapije, devet odsto sa dijagnozom i terapijom, a 14 odsto sa dijagnozom, ali bez terapije.

 

VITAMIN D: ZNAČAJ U LIJEČENJU OSTEOPOROZE

U liječenju osteoporoze izuzetno je značajan Vitamin D.  Kod postmenopauzalne osteoporoze, kada postoje osteoporoza i nedovoljnost vitamina D, liječenjem i terapijom umanjuje se rizik od preloma.

 

 

Primjena vitamina D u terapiji osteoproze značajna je, prije svega, zato što unos vitamina D hranom predstavlja slab izvor ovog vitamina, a on je neophodan za apsorpciju kalcijuma. Takođe, nedovoljnost vitamina D je veoma zastupljena među postmenopauzalnim ženama. Pokazalo se da suplementacija vitaminom D smanjuje rizik od preloma i padova, kao i da je podnošljivost visokih doza tog vitamina dobra. Komplijansa sa terapijom vitaminom D doprinosi većem smanjenju rizika od preloma.

Prema NOF – u (National Osteoporosis Foundation), preporučeni unos za osobe 50 godina starosti i više prikazan je u sljedećoj tabeli:

 

  Kalcijum

(mg/dan)

Vitamin D3

(UI/dan)

       Prethodne (2003) 1200 400 – 800
       Mart 2007. 1200 800 – 1000

 

NOF je aktuelizovao svoje preporuke nakon brižljivog razmatranja rastućeg broja činjenica i dokaza da je nedostatak Ca i vitamina D3 široko rasprostranjen u SAD, ali i u cijelom svijetu, naročito kod osoba starijih od 50 godina.

Razlozi za visoku prevalencu deficijencije vitamina D kod postmenopauzalnih žena su, prije svega, smanjeno izlaganje suncu, loša ishrana, manje efikasna sinteza vitamina D u koži, manjak prekursora 7 – dehidroholesterola vitamina D u koži, te slaba saradnja bolesnika u svakodnevnoj primjeni vitamina D.

Incidencija preloma kod bolesnika liječenih antiresorptivnim lijekovima mnogo je veća u svakodnevnoj kliničkoj praksi nego u kontrolisanim kliničkim studijama te se stoga preoručuje istovremena upotreba D vitamin i ovih ljekova. Jedna od pet žena sa osteoporozom koristi vitamin D uz antiresorptivnu terapiju , dok 33 odsto bolesnika koristi sam vitamin D kao terapiju.  U Austriji, gdje su kalcijum i vitamin D besplatni za bolesnike, 73 odsto bolesnika koristi kombinaciju kalcijuma i vitamina D, a 20 odsto njih koristi suplementaciju svakodnevno.

 

Dr Svetlana Aligrudić,  internista  – reumatolog