Centar za humanu reprodukciju, Opšta bolnica ,, Danilo I”, Cetinje

0
1306

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Za­kona o zdravstvenom osiguranju koji je Vlada usvojila 21 jula o.g. predviđeno je da će se umjesto dva, ubuduće tri pokušaja vantjelesne oplodnje plaćati iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Prva i jedina državna ustanova za humanu reprodukciju

Odjeljenje za humanu reprodukciju prva je i za sada jedina ustanova u okrilju države čiji rad između ostalog doprinosi porastu broja novorođenih. Ustanovljen 2006. go­dine, ovaj centar je profunkcionisao u sastavu Opšte bolnice „Danilo I”, na Cetinju, prve državne bolnice u Crnoj Gori osnovane davne 1873. godine. Kao najmlađe u grupi Od­jeljenja interne medicine, Hirurgije, Pedijatrije, Otologije sa kabinetom za audiologiju, Anestezije i intenzivne njege, Od­sjeka za očne bolesti, Dijagnostike i endoskopskog kabineta, Rendgenološkog i EHO kabineta, Laboratorije, Službe trans­fuzije, ovo odjeljenje funkcioniše nezavisno i od Odjeljenja za ginekologiju sa akušerstvom, naravno uz dužnu upućenost na saradnju i kolegijalnost.

Od maja 2006. godine na čelu ordinirajućeg tima nalazi se dr Tatjana Motrenko-Simić. Kao osoba koja ras­polaže zavidnim nivoom obrazovanja i profesionalne rutine, ona je član Izvršnog odbora Asocijacije perinatologa Jugo­istočne Evrope i međunarodnog komiteta organizacije „Fet­us as a Patient Association”. Član je Evropske asocijacije za humanu reprodukciju i embriologiju i Evropskog konzorcijuma za asistiranu reprodukciju, te IEIM-a, institucije koja vrši nadzor broja ciklusa i rezultata asistirane reprodukcije, kao i primjenljivost metoda u Evropi. Predstavnica je Crne Gore u projektu Evropske unije nazvanom „Adriatic Telemed”. Na Odjeljenju kontinuirano rade dva embriologa, Slavica Knežević i Biljana Gligorović, koje su edukovane u Italiji, a tokom ciklusa vantjelesne oplodnje ordiniraju i emb­riolozi i ginekolozi iz Italije. Glavna medicinska sestra je Mi­ra Rakočević.

Odjeljenje je smješteno u posebnoj zgradi bolničkog kruga. Raspolaže prostornim kapacitetom prizemlja i tri sprata. Sopstvena operaciona sala moderno uređena laborato­rija i androloška laboratorija predstavljaju kvalitet više kada su nivo i dostupnost zdravstvene usluge u pitanju. Dolazak na Klinku zakazuje se telefonskim pozivom. Tom prilikom klijenti bivaju obaviješteni da žena treba da pripremi analizu hormona FSH, LH, TSH, prolaktina i estradiola, odrađenu treći dan (računajući od početka krvarenja). Svakom brač­nom paru vrši se analiza spermogramom, ultrazvuk i pregled žene, kao i neke serološke i bakteriološke analize. Na osnovu ovih nalaza ljekari se opredjeljuju za dalji tok tretmana.

Evidentan problem muškog steriliteta

Načelnik Odjeljenja za humanu reprodukciju u Opštoj bolnici Cetinje Tatjana Motrenko-Simić upozo­rila je da je problem muškog steriliteta evidentan ne samo u Crnoj Gori već i u svijetu. – Međutim, na tu temu nijesu rađene studije. U principu spermogrami su sve lošiji. Vjerovatno da tome dosta doprinosi promjena načina života i ishrane. Sigurno da neki sastojci koje unosimo hranom imaju efekta. Zatim, tu je i promje­na navika stanovništva. Uzročnik je i stres, jer je doka­zano da kod ljudi koji su osuđeni na smrtnu kaznu prestaje spermogeneza. Tu studiju su radili u zatvori­ma u Americi. („Uporastu muški sterilitet”, DNDan, http://www.dan.co.me/, 16-5-2011).

Uzroci steriliteta su i sjedenje, nošenje tijesnih pantalona, jer testisi ne treba da budu pregrijani. Međutim, to su sve mogući uzroci, jer naučna analiza na tu temu nije rađena, niti je to dokazano. Treba izbje­gavati infekcije, odnosno koristiti kondom, nositi komot­nije pantalone, a ne tijesne koje dovede do pregrijavanja testisa. Ne treba sjedjeti previše, već se preporučuje kre­tanje – savjetuje dr Motrenko-Savić.