Digitalno zdravlje i značaj mobilnih aplikacija u praćenju ishoda liječenja pacijenata tokom COVID-19 pandemije

0
222

Proces digitalne transformacije zdravstva u Crnoj Gori naročito je dobio na aktuelnosti u periodu suočavanja sa problemom COVID-19 pandemije.

Tokom pandemije, primjena digitalnih alata u zdravstvu značajno se povećala. Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), digitalni servisi ne treba da zamijene redovne, ali treba da se iskoriste svuda gdje će pomoći da zdravstvene usluge postanu dostupnije, brže, preciznije. U prethodnom periodu silom (ne)prilika zapravo smo shvatili kolika je potreba, koliko je važna i šta donosi digitalizacija nekih zdravstvenih servisa i usluga.

Kako se ispostavilo da je najbolja prevencija COVID-19 infekcije da ljudi ostanu svojim kućama, tako su i zdravstvene ustanove morale za kratko vrijeme da primijene sve raspoložive digitalne tehnologije kako bi se dolazak u bolnice sveo na samo najhitnije slučajeve, a sve u cilju optimizacije medicinskih kapaciteta i opreme.

Najveće kompanije iz farmaceutske, tehnološke i softverske industrije ulažu puno u platforme koje pacijentima nude mogućnost praćenja i bilježenja podataka o vlastitom zdravlju.

U srcu digitalne transformacije su i inovativne tehnologije i ljudi. Ako pogledamo kakve su tehnologije dostupne – od telekonsultacija do korišćenja chatbotov-a, digitalnih asistenata na bazi vještačke inteligencije, aplikacija iz oblasti mobilnog zdravstva, alata za e-recepte i e-zakazivanja, rješenja za sakupljanje, razmjenu i obradu podataka od različitih baza podataka, elektronskog zdravstvenog kartona, registara bolesti i mnogih drugih, jasno je da su mogućnosti beskrajne.

Pored toga, da bi pacijenti odnosno građani imali korist od ovakvih tehnologija, neophodno je da budu dizajnirani da olakšaju pristup zdravstvenom sistemu i zaštiti, ali i da budu u mogućnosti da ih koriste. Iz tog razloga je na nacionalnom nivou jako važna digitalna pismenost, kojoj treba prići sistemski, a koja u konačnom može poboljšati i zdravstvenu pismenost i efekte mnogih intervencija.

Digitizacija svih zdravstvenih podataka je neophodni preduslov za bolje upravljanje i bolju efikasnost, i u konačnom bolje ishode liječenja i veće zadovoljstvo svih.

Kako mobilne aplikacije mogu pomoći u praćenju zdravstvenog stanja pacijenata?

Danas se posebna pažnja i značaj posvećuju praćenju ishoda prijavljenih od strane pacijenta, koje omogućava zdravstvenim radnicima adekvatno praćenje pacijenta i personalizovani pristup liječenju.

To najbolje možemo pokazati na primjeru hroničnog oboljenja kakav je reumatoidni artritis.

Reumatoidni artritis predstavlja zapaljensko oboljenje koje često mijenja veliki dio života pojedinca. U zavisnosti od težine simptoma, brzine napredovanja bolesti, terapije i onoga što čini svakodnevnicu za tu osobu, potrebno je napraviti promjene u određenim aspektima svog života i imati drugačiji pristup izvršavanju svakodnevnih aktivnosti.

Život sa reumatoidnim artritisom nije uvijek jednostavan, jedan od razloga je da su simptomi bolesti često nepredvidljivi – jedan dan simptomi su slabiji, dok drugi dan može doći do značajnih pogoršanja.

Iako je pridržavanje propisane terapije od strane reumatologa od ključne važnosti u cilju kontrole bolesti, isto tako je od velikog značaja praćenje zdravstvenog stanja od strane samog pacijenta na dnevnom nivou. Tokom perioda od godinu dana, pacijent sa reumatoidnim artritisom ima različite simptome bolesti i pogoršanja koja utiču na njegov kvalitet života, a tokom regularnih pregleda kod reumatologa, koji su u vrijeme COVID-19 pandemije značajno rjeđi, period kojeg se pacijent najčešće sjeća na kontroli – ne doseže više od sedam dana unazad.

Praćenje pacijenata putem mobilnih aplikacija, otvorilo bi ’prozor’ u svaki dan u godini pacijenta.

Kako je reumatoidni artritis hronična bolest, ovakav vid praćenja zdravstvenog stanja pacijenta upravo omogućava bolji uvid u liječenje bolesnika.

Stoga je kreirana MojRA, aplikacija namijenjena svim pacijentima koji imaju reumatoidni artritis.

Uz pomoć aplikacije oboljeli od reumatoidnog artritisa moći će da bilježe i čuvaju podatke o važnim trenucima u toku svog liječenja, kao i da u toku kontrole kod svog reumatologa mogu lakše i bolje da opišu aktivnost bolesti između dvije kontrole.

Glavna prednost MojRA aplikacije je i mogućnost generisanja izvještaja na osnovu unesenih podataka od strane pacijenta, što reumatologu omogućava uvid u zdravstveno stanje pacijenta u periodu od posljednje kontrole u ambulanti.

Svi podaci koji se unesu u aplikaciju čuvaju se na telefonu pacijenata i nisu dostupni na internetu ni bilo kom drugom korisniku MojRA aplikacije.

Ova mobilna aplikacija pripremljena je kao rezultat saradnje Udruženja oboljelih od reumatskuh bolesti Srbije (ORS) i Udruženja za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti Crne Gore (NVO RAM), a podržana je od strane kompanije Roche.

MojRA aplikacija takođe ima integrisana 3 upitnika: FACIT upitnik (za određivanje stepena zamora RA pacijenata), HAQ upitnik (upitnik o procjeni zdravstvenog stanja), kao i RAID upitnik (o uticaju oboljenja na RA pacijente). Zahvaljujući uvidu u rezultate ovih upitnika koje pacijent popunjava, reumatolog kroz izvještaj iz aplikacije ima mogućnost bolje procjene ishoda liječenja, pa samim tim i bolju kontrolu bolesti, što je i ultimativni cilj liječenja osoba sa reumatoidnim artritisom.

Mobilne aplikacije takođe mogu pomoći u praćenju zdravstvenog stanja drugih hroničnih oboljenja.

Upravo takva je i HemApp, mobilna aplikacija namijenjena osobama sa hemofilijom.

HemApp aplikacija omogućava pacijentima sa hemofilijom:

– bilježenje i čuvanje podataka o važnim trenucima u toku liječenja

– omogućava da tokom kontrole kod hematologa lakše i bolje opišu svoje stanje između dvije kontrole (pojave krvarenja različitog uzroka i vremenske okvire, ishode liječenja profilaksom ili terapijom ”po potrebi”, uvid u personalizovanu digitalnu apoteku sa mogućnošću praćenja utrošenih količina propisane terapije).

Svi podaci koji pacijenti unose u aplikaciju čuvaju se na njihovom telefonu i nisu dostupni na internetu kao ni bilo kom drugom korisniku aplikacije.

Ova aplikacija nastala je u saradnji sa Udruženjem hemofiličara Srbije (UHS) i Crnogorskim društvom za hemofiliju (CDH), a podržana je takođe od strane kompanije Roche. Namijenjena je svim osobama sa hemofilijom u Crnoj Gori.

Zahvaljujući HemApp aplikaciji, osobe sa hemofilijom su takođe u mogućnosti generisanja izvještaja na osnovu unesenih podataka na dnevnom nivou, što ordinarijusu-hematologu omogućava uvid u zdravstveno stanje pacijenta u periodu od posljednje kontrole u ambulant i samim tim bolje praćenje i liječenje osoba sa hemofilijom.

Obje mobilne aplikacije je moguće preuzeti na App Store-u (za iOS uređaje) i Play Store-u (za android uređaje).

Roche Crna Gora