Dom zdravlja ”Boško Dedejić” Mojkovac

0
809

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja ,,Boško Dedejić” u Mojkovcu konstituisana je za potrebe građana Opštine Mojkovac, kao jedina zdravstvena ustanova u kojoj se pružaju usluge po modelu primarne zdravstvene zaštite. Dom zdravlja je smješten u zgradi od 2.815 m2, a otvoren je 1972. godine. Zdravstvena zaštita prije izgradnje novog Doma zdravlja pružana je u Zdravstvenoj stanici, od 1953. godine. Danas naša ustanova zapošljava 75 radnika, od čega je 58 medicinskih i 17 nemedicin­skih. Organizacija rada sprovedena je u skladu sa reformom primarne zdravstvene zaštite.

U Domu zdravlja radi 5 timova izabranih doktora za odrasle, jedan tim izabranih doktora za djecu (planirano dva) i jedan tim izabranog doktora za žene. Trenutno su na specijalizaciji po jedan doktor pedijatrije i interne medicine. Izabrani doktor, specijalista urgentne medicine, završio je dospecijalizaciju iz porodične medicine.

Prema Pravilniku, uspješno rade i ostali organizacioni djelovi naše ustanove. Centri za podršku su: Centar za plućne bolesti i tuberkulozu, gdje ordinira jedan specijalista pneumoftiz-iolog, i Centar za mentalno zdravlje, ordinira jedan specijalista neuropsihijatrije. Rendgenološka i ultrazvučna dijagnostika obav­ljaju se uz koordinaciju specijaliste radiologa iz Bijelog Polja (radiolog Doma zdravlja nalazi se na specijalizaciji). Centar za laboratorijsku dijagnostiku radi uz koordinaciju specijaliste kliničke biohemije iz Bijelog Polja (specijalista kliničke biohemije iz Doma zdravlja nalazi se na specijalizaciji). Postoji i Centar za prevenciju, u kojem su po prvi put organizovana savjetovališta i to: Savjetovalište za mlade, Popula-ciono savjetovalište i Savjetovalište za reproduk­tivno zdravlje.

U okviru Doma zdravlja organizovane su jedinice za podršku timovima izabranih doktora koje čine: Jedinica za patronažu, Jedinica za fizikalnu terapiju i Jedinica za sanitetski prevoz.

Stacionar sa porodilištem organizovan je kao specifičnost Doma zdravlja, (Interno odjeljenje, sa 12 kreveta i Porodilište, sa 3 kreveta), što se pokazalo kao potreba, posebno za sta­novništvo sjevernih krajeva naše zemlje. Pružanje usluga organizovano je i u ruralnim predjelima, u okviru patronažne službe i punktova Polja, Prošćenje, Lepenac, Žari i Štitarica.

Domu zdravlja odobrena je samo Ambu­lanta interne medicine, sa sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Pored primarne zdravstvene zaštite, Menadžment Doma zdravlja godinama je iz sopst-venih sredstava organizovao rad specijalističkih ambulanti: ortopedije, hirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije, neurologije, radiologije, fizijatrije i mikrobiologije. Novom organizacijom, nastavkom reforme zdravstvene zaštite i stvaranjem medicinskih centara, speci­jalističke ambulante su organizovane kroz dopunski rad u matičnim ustanovama.

U Domu zdravlja je afirmisan rad zaštitnika prava pacije­nata, ali do sada nije bilo prigovora na rad osoblja naše ustanove. Zaposleni radnici nose ID kartice. Kontinuirano se prati kvalitet zdravstvene zaštite i pruženih usluga.

Menadžment Doma zdravlja je zajedničkim naporom Fonda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva zdravlja izvršio renoviranje objekta i tako je omogućeno organizovanje rada timova izabranih doktora sa svim pratećim organizacionim jedini­cama. Intenzivno se radi na nabavci nove opreme za pojedine službe. Iz sredstava sakupljenih od humanih ljudi nabavljen je savremeni šestokanalni EKG aparat. Ulaže se u nabavku i servisir-anje postojeće opreme.

Jedinica za fizikalnu terapiju je novina na primarnom nivou, pa je savremenom opremom omogućeno pružanje usluga i u toj oblasti.

Jedinici za sanitetski prevoz ove godine su kupljeni po jedan novi putnički i sanitetski automobil.

Donacije: medicinska oprema – Ljekari svijeta – Grčka. U 2003. godini Vlada Japana je donirala reanimobil. U 2010. godini, u okviru programa humanitarne pomoći Komande američkih vojnih snaga u Evropi (EUCOM) 2010. godine, 15 pripadnika Inženjerskog bataljona Avijacije SAD, učestvovalo je u renoviranju Doma zdravlja u Mojkovcu. Uloženo je više od 160 000,00 dolara za ugradnju kompletne PVC stolarije, kompletno renoviranje fasade demitom i izgradnju rampi koje su po svim evropskim standardima prilagođene potrebama invalidnih lica. Privatna firma „SARŽ” iz Budve donirala je ogradu za rampu.

U januaru 2013. godine dobijena je donacija – mamograf, od Turske agencije „TIKA”, što će omogućiti pravovremenu dijag­nostiku i prevenciju karcinoma dojke. S obzirom na to da je iz Doma zdravlja otklonjen stari rendgen-aparat za radioskopiju, mamograf je postavljen u postojeći prostor koji je bio izgrađen po standardima za zaštitu životne sredine.

U narednom periodu neophodno je izmijeniti način zagrijavanja prostora Doma zdravlja, te postojeće termoakomula-cione peći poslije 40 godina rada, zamijeniti savremenim sistemom za centralno grijanje.

Za zdravstvenu zaštitu građana Mojkovca bilo bi neophodno izgraditi novi prostor za hitnu medicinsku pomoć, uz angažman svih struktura društva. Tako bi postojeći prostor koji koristi Zavod, koji je neadekvatan za tu službu, bio ustupljen jedinici za intervencije i procedure timova izabranih doktora.