Dom zdravlja – Ulcinj

0
2238

Istorijat

Počeci organizovanog rada zdravstvene službe Ulcinja datiraju od kraja I svjetskog rata. Za bolju zdravstvenu zaštitu stanovništvo je tada bilo upućeno nešto prema Baru, ali i prema drugim centrima kao što su Cetinje, Dubrovnik ili Skadar. Prvi ljekar bio je Rus, ali se njegovo ime tačno ne zna. Prema nekim saznanjima, zvao se Crnobori. Do tada su bili prisutni „narodni ljekari”, ili je pomoć tražena u drugim centrima.

Prva ambulanta nalazila se u Vladičinoj kući na Pristanu, od početka 1920. godine. Pojedini ljekari ostajali su duže ili kraće vrijeme i pružali građanima osnovnu zdravstvenu zaštitu.

1923. godine organizuje se Antimalarična ambulanta, kada se stvaraju neki uslovi za bolju zdravstvenu zaštitu tadašnjeg stanovništva. Preduzimaju se određene preventivne aktivnosti koje su davale djelimičan uspjeh, ali oni nisu bili dovoljni da se malarija kao najmasovnija bolest toga vremena i druge bolesti drže pod kontrolom.

Prva zdravstvena stanica izgrađena je na Pristanu, 1929. godine, ispod tadašnjih hotela „Galeb” i „Jadran”, gdje je preseljena Antimalarična ambulanta. U tom objektu – Zdravstvenoj stanici sa Narodnim kupatilom, bilo je zastupljeno više sadržaja zdravst­vene zaštite kurativne i preventivne medicine.

U periodu od 1963. do 1979. godine Zdravstvena stanica – Ulcinj integrisana je u Medicinski centar – Bar, a 1965. godine izgrađena je nova zdravstvena stanica na mjestu gdje se sada nalazi Odmaralište penzionera na Pristanu.

Godine 1975. izgrađen je moderni objekat u naselju „Meraja”. Tada se Organizaciono-zdravstvena služba Ulcinja ustanovljava na nivou DOMA ZDRAVLJA. Direktor Doma zdrav­lja – Ulcinj tada je bio dr Mihailo Aleksić, pedijatar.

1979. godine dolazi do reorganizacije zdravstene službe Ulcinja i Dom zdravlja postaje samostalna javna zdravstvena ustanova.

Zemljotres koji je 14. aprila 1979. godine zadesio cijelo crnogorsko primorje porušio je sve zdravstvene objekte Ulcinja (Dom zdravlja, Zdravstvenu stanicu u Vladimiru, Objekat – Kuću zadužbinu pok. Joka Zeca).

Kao donacija, odnosna recipročna pomoć od strane Vlade NR Rumunije, na sadašnjoj lokaciji izgrađen je novi Dom zdravlja, površine 3.700 m2.

Načelnici Zdravstvene stanice – Ulcinj

Dr Georgje Abramov………………. 1921-1932.

Dr Sava Šaulić…………………….1932-1940.

Dr Marko Popović………………….1940-1945.

Dr Marko Popović………………….1947-1958.

Dr Vladimir Anagnosti……………….1958-1960.

Dr Eva Hrastnik…………………… 1960-1964.

Dr Roman Hošovski………………..1964-1973.

Direktori Doma zdravlja – Ulcinj

Mr sc. dr Mihailo Aleksić……………..1973-1978.

Dr Gani Karamanaga………………..1978-1982.

Prim. dr Pavle Ban………………… 1982-1998.

Dr Žejana Karanikić……………………..1998.

Dr Selim Ismaili…………………… 1998-2003.

Prim. dr Gani Karamanaga………………2003-2011.

Dr Pavle Marniković……………………..2011.

Porodilište

Blizanci rođeni u Ulcinjskom porodilištu

Porodilište je bila davnašnja želja mnogih generacija zdravstvenih radnika Ulcinja. Odlukom Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstvenog osiguranja Crne Gore odobrena je izgradnja Vanbolničkog porodilišta, površine 500 m2. Početak rada na Porodilištu bio je 5. 2. 2005. godine. Prvi porođaj obavljen je 6. 2. 2005. godine. Do sada je ovdje rođeno više od 1.200 zdrave djece.

Kada za to budu stvoreni uslovi, biće realizovana i potreba otvaranja Transfuzione stanice u parteru Porodilišta. Sredstvima iz donacije nabavljen je dio opreme za ovu službu.

Radnici Doma zdravjja – Ulcinj

1. Medicinski radnici

_jekan opšte medicine…………………….6

_jekan na specijalizaciji…………………….2

_jekari na stažu…………………………7

_jekara specjalista……………………….14

Medicinske sestre/tehničari………………..34

_aboranti………………………………8

Rendgenski tehničari………………………2

2. Nemedicinski radnici

Visoka stručna sprema……………………2

Srednja stručna sprema…………………..5

Vozači………………………………..5

Radnici na održavanju…………………….2

Dr Pavle Marniković

44

Radnice hgijeničarke………………………9

Žene…………………………………6C

Muškarci………………………………3C

Jkupno………………………………..9C

Dom zdravlja – Ulcinj danas

Aktuelni direktor ove ustanove je dr Pavle Marniković, pedijatar, a glavna medicinska sestra Olga Vukčević.

U donjoj tabeli data je organizaciona struktura. Kao sastavni dio Doma zdravlja postoji i Zdravstvena stanica u Vladi­miru, površine 400 m2, a kojoj je obezbijeđena zdravstvena zaštita na nivou izabranih doktora za odrasle, izabranog stoma­tologa, Biohemijsko-kliničke laboratorije, Apoteke, Patronažne službe i Transporta bolesnika.

Inače, Dom zdravlja – Ulcinj u cjelosti je prihvatio i sproveo Reformu zdravstva na primarnom nivou. Obezbjeđuje kompletnu vanbolničku zdravstvenu zaštitu koju realizuju izabrani doktori za djecu, za odrasle i za žene. Takođe, funkcionišu i cen­tri za dijagnostiku (rendgenska i ultrazvučna dijagnostika, Biohemijsko-hematološka laboratorija, Mikrobiološka dijagnos­tika, Fizikalna terapija na vanbolničkom nivou, Patronažna služba, Transport bolesnika prema regionalnoj bolnici u Baru, kao i prema drugim javnim zdravstvenim institucijama (Pod­gorica, Risan, Nikšić – Brezovik).

Pored stanovništva Ulcinja, Dom zdravlja obezbjeđuje i zdravstvenu zaštitu svim posjetiocima i turistima tokom turističke sezone, znajući da broj ovih pacijenata u jednome danu može da pređe i više od 100.000 (sto hiljada).

Planovi, želje

S obzirom na prirodne resurse ulcinjske regije (pijesak, ljekovito mineralno blato – peloid, ljekovita sumporovita voda, blago nadražajna mediteranska klima, čisto plavo more, karakteristična mediteranska vegetacija), pružaju se skoro idealni uslovi za razvoj zdravstvenog turizma. Naravno, pretpostavka za ovakav razvoj pripada Ministarstvu zdravlja Vlade Crne Gore i odgovarajućim institucijama.

 

dr Pavle Marinković