IZVJEŠTAJ O RAZVOJU PO MJERI ČOVJEKA ZA 2015. GODINU

0
517

Tabela D: Vrijednost GDI Crne Gore i pojedinačnih komponenti u odnosu na odabrane zemlje i grupe zemalja

Očekivani životni vijek na rođenju Očekivani broj godina školovanja Prosječan broj godina školovanja BND po glavi stanovnika Vrijednosti HDI Odnos ž/m
Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Vrijednost GDI
Crna Gora 78,4 74,1 15,5 14,8 10,5 11,8 11.106 18.094 0,782 0,819 0,954
Letonija 78,9 69,1 15,9 14,6 11,7 11,2 18.437 26.845 0,829 0,805 1,029
Litvanija 78,9 67,7 16,9 15,9 12,3 12,5 20.955 28.656 0,851 0,827 1.030
Evropa i Centralna Azija 76,1 68,5 13,5 13,8 9,0 10,0 8.238 17.607 0,719 0,760 0,945
Veoma visok HDI 83,1 77,8 16,8 16,0 11,7 12,0 30.991 52.315 0,884 0,903 0,978

 

Indeks rodne neravnopravnosti (GII)

        Izvještaj o razvoju po mjeri čovjeka iz 2010. godine uveo je Indeks rodne neravnopravnosti – GII, koji predstavlja odraz nejednakosti zasnovane na rodnoj pripadnosti, i to u tri dimenzije – reproduktivno zdravlje, osnaživanje i ekonomska aktivnost. Reproduktivno zdravlje mjeri se smrtnošću majki i stopama porođaja adolescentkinja; osnaživanje se mjeri brojem poslaničkih mjesta koja zauzimaju žene i postignućima u srednjoškolskom i visokom obrazovanju žena i muškaraca; a ekonomska aktivnost mjeri se stopom učešća žena i muškaraca na tržištu rada. GII može da se tumači kao gubitak u razvoju po mjeri čovjeka zbog nejednakosti između postignuća žena i muškaraca u tri dimenzije GII. Više detalja o GII može se pronaći u Tehničkoj napomeni 4.

        Crna Gora ima vrijednost GII od 0,171, što je svrstava na 37. mjesto od 155 zemalja prema indeksu za 2014. godinu. U Crnoj Gori, 17,3 % poslaničkih mjesta pripada ženama, a 84,2 % odraslih žena završilo je barem srednjoškolsko obrazovanje dok je kod muškaraca taj procenat 94,7%. Na svakih 100.000 živorođenih beba 7 žena umire zbog problema vezanih sa trudnoćom, a stopa porođaja adolescentkinja je 15,2 porođaja na 1,000 žena starosti 15-19 godina. Učešće žena na tržištu rada je 43,0% dok za muškarce iznosi 57,3%.  Poređenja radi napominjemo da je, prema ovom indeksu, Letonija zauzela 36. a Litvanija 23. mjesto.

Tabela E: GII Crne Gore za 2014. godinu u odnosu na odabrane zemlje i grupe zemalja

Vrijednost GII Rang po GII Stopa smrtnosti majki Stopa porođaja kod adolescentkinja Broj žena u parlamentu (%) Populacija sa barem djelimičnim srednjoškolskim obrazovanjem Učešće na tržištu rada (%)
ž m ž m
Crna Gora 0,171 37 7 15,2 17,3 84,2 94,7 43,0 57,3
Letonija 0,167 36 13 13,5 18,0 98,9 99,0 54,9 67,6
Litvanija 0,125 23 11 10,6 23,4 89,1 94,3 55,8 67,3
Evropa i Centralna Azija 0,300 28 30,8 19,0 70,8 80,6 45,6 70,0
Veoma visok HDI 0,199 18 19,0 26,5 86,2 87,9 52,1 68,7

Udio smrtnosti majki izražava se brojem smrtnih slučajeva na 100.000 živorođenih beba, dok se porođaji kod adolescentkinja izražavaju brojem porođaja na 1.000 žena starosti 15 – 19 godina.