Ministar zdravlja otvorio 19. međunarodnu ljetnju školu u Miločeru

0
418

sajt milocerMinistar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović 23. juna u Miločeru otvorio je 19. međunarodnu ljetnju školu koju organizuje Evrop­ski cen­tar za mir i raz­voj Uni­ver­zi­te­ta za mir Uje­di­nje­nih na­ci­ja (ECPD), u sa­rad­nji sa Mi­ni­star­stvom zdra­vlja Cr­ne Go­re.

– Ovogodišnja tema posvećena je menadžmentu zdravstvenih ustanova i veoma je značajna u uslovima ekonomske krize i tranzicionih promjena, kada se vodi realna politika zdravstvene zaštite, pa je i uloga menadžmenta samim tim odgovornija i veća, jer oni treba na efikasan način da doprinesu očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva – kazao je ministar Radonović na otvaranju i dodao:

-Izgradnja unutrašnjeg sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti i bolji menadžment zdravstvenih usluga kao primarni cilj i motiv rada menadžera zavise najviše od kvaliteta rada sa pacijentima i zadovoljstva pacijenata. Ako menadžer to uspije da obezbijedi onda se mogu očekivati dobri rezultati rada i poslovanja zdravstvene ustanove. Rukovođenje kompleksnim sistemom kakav je zdravstveni zahtijeva prvenstveno znanje, što je i krajnji proizvod upravo ove škole.

Ministar je istog dana sa ministrom zdravlja Bosne i Hercegovine Ru­smirom Me­si­ho­vićem pot­pi­sa­o me­mo­ran­dum o sa­rad­nji u obla­sti zdrav­stva i me­­dicinskih nauka.