Neka se život nastavi

0
712

[heading]Sastanak onkologa i ginekologa u Podgorici[/heading] U Hotelu „Ramada” u Podgorici, 19-og septembra, održan je stručni sastanak onkologa i ginekologa posvećen terapiji ovarijalnog karcinoma pod sloganom „Neka se život nastavi”. U svojstvu predavača gostovali su prof. dr sci. Isabelle Ray-Coquard iz Liona (Francuska) i prof. dr sci. Herman Haler, iz Rijeke (Hrvatska). Sponzor skupa bila je kompanija Hoffmann – La Roche. Moderator skupa bio je dr Nebojša Crnogorac, načelnik Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Crne Gore.

zivotNova nada u terapiji ovarijalnog karcinoma

Otvarajući sastanak, u ime kompanije Hoffmann-La Roche prisutnima se obratio njen direktor – Muhannad Abu Irmeilleh. Podsjećajući na ozbiljnost karcinoma ovarijuma kao velikog zdravstvenog problema kod žena danas, on je istakao značaj postojanja nove terapijske opcije koja po prvi put nakon više od 15 godina pruža mogućnost za bolji ishod liječenja oboljelih pacijentkinja.

Borba nauke, zdravstvenog sistema i svih njegovih činilaca sa kancerom neprekidno traje. Po riječima moderatora ovog stručnog skupa dr Nebojše Crnogorca, idealan lijek za rak još uvijek ne postoji. Međutim, prisutna su nastojanja da se poboljša kvalitet života i produži životni vijek oboljelima od maligne bolesti. U ovim nastojanjima puno se odmaklo u posljedn­jih nekoliko decenija, naročito u oblasti farmaceutske industrije. U pitanju su ciljani terapijski agensi koji djeluju na brojne signalne puteve u ćelijama raka, regulišući njihov rast, preživljavanje i angiogenezu. Kako dr Nebojša Crnogorac navodi – zadatak za sve je praćenje indikacija ovih ljekova. Svi zajedno smo u obavezi, čak i ako nema svemogućeg lijeka za rak u ovom trenutku, da svako poboljšanje u preživljavanju, odnosno u bolesti i kvalitetu života kod ovih bolesnika, registrujemo i da smatramo da je to izuzetno važno.

Bitna je sinergija svih članova tima

Sastanak je započeo predavenjem koje je na temu „Hirurško liječenje raka jajnika”, održao profesor prof. dr Herman Hallera, specijalista ginekološko-onkološke hirurgije, direktor Kliničko-bolničkog centra Rijeka i pripadajuće Klinike za ginekologiju i porodilištvo. Prenoseći pozdrave Ministra hrvatskog zdravstva, profesor Haller je naveo da se i ova posjeta može smatrati izrazom potvrde partnerstvu zdravstvenih sistema dvaju država.

Ono što je specifično za ovu vrstu karcinoma, naveo je profesor Haller, jeste da on i dalje uzima veliki udio života i ima mnogo negativnih ishoda. Ovarijalni karcinom, bolest nespecifičnih simptoma u ranoj fazi, dodatno se komplikuje neprepoznavanjem premalignih formi, nedefinisanom biologijom tumora i odsustvom drugih molekularnih markera po kojima bi se bolest dala prepoznati u ranoj fazi.

Iako je učinak skrininga visoko kvalifikovan u dijagnostici brojnih vrsta karcinoma, u terapiji jajnika on zasad nema očekivanu funkcionalnost. Osvrćući se na podatke iz relevantnih svjetskih studija iz 2011/2012, profesor Haller je stvarnost u vezi sa ranom dijagnos­tikom ove bolesti opisao kao komparabilnu sa traženjem crne mačke u tamnoj sobi. Dijagnoza raka jajnika, rekao je on, isključivo je u rukama patologa i patohistologa.

Govoreći o incidenci ove bolesti, profesor Haller je naveo da se balkanska regija, nalazi u korelaciji sa svjetskom, ali daje ipak nešto manja zastupljenost u Bosni i Hercegovini, te i u Crnoj Gori. Isti je slučaj i sa prevalencijom i mortalitetom. Ipak, kao ključna preporuka i zaključak, ono što se mora istaći, jeste potreba za formiranjem registra za maligne bolesti.

Sama bolest, po riječima profesora Hallera, razvija se sporo, podmuklo, sa nespecifičnim simptomima, te je često teško uopšte ustanoviti njeno prisustvo. Na osnovu statističkih podataka centra na čijem se čelu nalazi, Haller je naveo da je u posljednjih godinu dana svega 11% pacijenata imalo uočljive simptome bolesti. Preživljavanje je u ovom vremenskom periodu zabilježeno u rasponu od 30 do 60%. Ipak, dobar učinak u liječenju ovih tumora postiže se timskim hirurškim liječenjem.

Govoreći o učinku hemioterapije, prof. Haller je naveo da vrijednost ove terapije još uvijek nije u potpunosti riješena. To se posebno odnosi na zdravstvene sisteme zemalja u razvoju, u kojima visokosofisticirane mogućnosti sprovođenja terapije, kao npr. u evropskim centrima, nijesu u rutinskoj i aktivnoj primjeni. Iako se u ovim centrima došlo do fantastičnih rezultata pri kojim primjena hemioterapije vodi potpunom iščezavanju tumora, kod nas to još uvijek nije slučaj.

Primarna citoredukcija, hemioterapija i sekundarna citoredukcija čine osnov terapije karcinoma ovarijuma. Pri tome, naglašava dr Haller, maksimalni napor treba uložiti prilikom prve hirurške intervencije, pri čemu je kompletna resekcija imperativ.

Pojava karcinoma ovarijuma trenutno je u porastu, a procenat operisanih u ranoj fazi bolesti veoma je mali. Bez obzira na napretke, pokazalo se da u 65% pacijenkinja u relativno kratkom vremenskom period nastupi le­talan ishoh. U tom ostvareni su izuzetni iskoraci naročito u laparoskopskom liječenju u liječenju carcinoma ovarijuma. Ono što dr Haller posebno naglašava jeste nužnost postojanja emocionalne snage cijelog tima, tj. prijateljski odnos svih u timu. Hirurška intervencija je tek kratkoročna radnja koja slijedi nakon ostvarenja ovakve sinergije.

Iskustva iz svijeta

Na ovom stručnom skupu, prof. dr Isabelle Ray-Coquard, specijalista ginekološke onkologije, bivša predsjednica GINECO grupe iz Centra Léon Bérard iz Liona, govorila je o doprinosu Rocheovog lijeka u liječenju raka jajnika, prvog napretka u lijčenju ove bolesti, nakon decenija stagnacije. Osvrćući se na iskustva iz kliničke prakse ona je navela da je od 1976. godine, od kada se prate ispitivanja, ukupno preživljavanje pacijentkinja sa karcino­mom ovarijuma produženo sa 17 na više od 40 mjeseci, zahvaljujući novim terapijskim opcijama koje se ispituju.

Bilo da je riječ o kanceru visokog ili niskog gradusa, prob­lem ove bolesti vezuje se za angiogenezu. Korišćenje inhibitora angiogeneze u smislu ostvarenja blokade ovakvog širenja tumora, objasnila je ona, povećava ukupno preživljavanje.

Ilustrujući svoje predavanje brojnim primjerima iz istraživanja, prof. dr. Rey-Coquard navela je superiornost Rocheo­vog lijeka u liječenju uznapredovalog raka jajnika. To je prvi agens koji je omogućio pacijentkinjama sa ovom bolešću preživljavanje bez progresije bolesti duže od četiri mjeseca.

Nedostatak informacija o toku ovarijumskog kancera može se tumačiti i kroz podatak da ne postoji veliki broj studija koje se bave ovim tipom bolesti. U tom smislu, kaže dr Rej-Kogar, potrebno je uložiti napor u jačem reflektovanju ove bolesti u svijetu istraživanja. Potrebno je inicirati velike studije. Ono što se može smatrati posebnom preporukom jeste činjenica da je upotreba ciljanog metoda mnogo efikasnija od primjene jednog modela terapije. U tom smislu, lijek koji je bio predmet predavanja, a koji je inhibitor angiogeneze, se može koristiti u kombinaciji sa preparatima na bazi platine, za pacijente sa starijim fazama bolesti kao i za pacijente sa nerezidualnom bolešću i ne prije obavl­janja operativnog zahvata. Pacijenti koji su senzitivni na platinu predstavljaju grupu posdebno indikovanih za primjenu ovog vida tretmana.

Prema riječima prof. dr. Isabelle Ray-Coquard, lijek o kojem je govorila, kao inhibitor angiogeneze, dokazano je efikasan u liječenju karcinoma ovarijuma, tim prije što postoje dokazi da je angiogeneza ključna tačka u razvoju ovarijalnog kancera. Sastanak u Podgorici okončan je diskusijom u kojoj su aktivno učestvovali ginekolozi i onkolozi Kliničkog Centra Crne Gore, razmjenjujući iskustva sa eminentnim predavačima.