Novi metod za jeftiniji i efikasniji sistem

0
575

[heading]U Crnoj Gori započeo trogodišnji projekat uvođenja novog načina obračuna troškova u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. Bolničko liječenje u dogledno vrijeme plaćaće se prema australijskom DRG modelu, odnosno prema dijagnostičkom postupku[/heading]

– Glavni cilj politike koju vodi Ministarstvo je unapređenje indikatora pozitivnog zdravlja stanovništva Crne Gore- kazao je ministar doc.dr Miodrag Radunović otvarajući XVII međunarodnu ljetnju školu „Menadžment zdravstvenih institucija”, koju tradicionalno organizuje Evropski centar za mir i razvoj. Skup regionalnog karaktera, održan je od 18. do 22. juna u Miločeru, a ovogodišnja tema je bila “Kapitacija, DRG i Klinički putevi: savremeni alati za podsticanje kvaliteta i efikasnosti zdravstvenih usluga”

Podsjećajući prisutne na koncepciju reforme zdravstvene zaštite Radunović je kazao da je trebalo naći način kako podići efikasnost i dostupnost zdravstvene zaštite na viši nivo, a valorizacijom rada pomiriti očekivanja pružalaca i primalaca usluga.

– Postojeći model zdravstvene zaštite prikla­dan je za dalje unapređenje, što zahtijeva afirmisanje i demonstraciju multidisciplinarnog rada, promociju dobre kolegijalnosti i komunikacije uz holistički pristup bolesniku, a ne bolesti. To je jedan od razloga zašto su i definisani reformski ciljevi, koji se, između ostalog, ogledaju i u tome da se uvode nacionalne i međunarodne kliničke smjernice, standardi i protokoli, ojača specijalističko-ambulantna djelat­nost, akutna i neakutna bolnička obrada, a radi se i na definisanju obaveznog paketa usluga na sekun­darnom i tercijarnom nivou – rekao je ministar Radunović, dodajući da je sve to samo segment reforme, a značajno je za racionalizaciju potrošnje u zdravstvu.

REALIZACIJA NOVOG MODELA VEĆ KRENULA

Postojeći model plaćanja u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti u Crnoj Gori, biće zamijenjen novim, efikasnijim i jeftinijim. Taj model zasnivaće se na takozvanim Dijagnostički vezanim grupama (DRG), koji korste australijsku klasifikaciju. Prva faza trogodišnje razrade modela završena je, a u toku je prevođenje sa engleskog klasifikacija bolesti. U ovoj fazi potrebno je sprovesti i obuku za učenje pravila kodiranja i korišćenja knjiga klasifikacije bolesti.

Direktor crnogorskog Fonda zdravstva dr sc. Kenan Hrapović, u sklopu svoje prezentacije objasnio je da će treća faza biti vezana za utvrđivanje cijena DRG, a da će testiranje finansijskih komponenti trajati dva mjeseca, do novembra ove godine.

– Preostale dvije faze obuhvatiće sklapanje ugovora sa opštim i specijalnim bolnicama i postepeni prelazak na DRG, te jačanje institucionalnih kapa­citeta. Model obezbjeđuje veću transparentnost rezulatata bolnice, a sistem zasnovan na rezultatu važan je za upoređivanje troškova i za nadzor nad kvalite­tom koji pružaju pojedinačne bolnice. Mogućnost upoređivanja kvaliteta usluga je vitalna za dalje podsticanje konkurencije između bolnica-istakao je Hrapović.

Prema njegovim riječima u Crnoj Gori trenutno ima 620.029 osiguranika, a osnovni vid finansiranja su doprinosi koji su sastavni dio Budžeta.

Na skupu u Miločeru prezentirana su uporedna iskustva zemalja iz okruženja, a naglašena je važnost uvođenja “kliničkih puteva”, kao standardizacije kliničke prakse što predstavlja osnovu za određivanje troškova akutnih ili epizodičnih bolničkih lije­čenja.

ISKUSTVA IZ REGIONA

Iskustva iz Srbije predstavili su dr Olivera Jovanović, Nacionalni koordinator za kliničke puteve i mr. sc. Vukašin Radulović. Dr Jovanović je kazala da je tamo gdje su uvedeni klinički putevi došlo do snižavanja troškova usluga, smanjenja dužine ležanja, broja dijagnostičkih pretraga i troškova za ljekove.

Iskustva iz Hrvatske predstavio je dr med. Tihomir Strizrep, ističući da je reforma plaćanja bolničkog liječenja u Hrvatskoj počela 2002., te da je uvedeno plaćanje po terapijskom postupku uz tzv. “glavarinu”. Radi se o periodičnom, najčešće godišnjem, plaćanju fiksne sume po osiguranom licu.

Prof. dr Dušan Kreber, direktor Ljetnje škole, objasnio je da su glavni trendovi u plaćanju bolničkih usluga sve manje plaćanje ulaznih troškova, sve manje neograničenog plaćanja, a sve više integrisanih plaćanja “po primjeru a ne po danu ili pojedinačnim uslugama”.

– DRG je sistem klasifikacije bolničkih pacijenata u 500 do 700 grupa, za koje se očekuje da ostvaruju otprilike iste troškove. Kod određenja troškova u obzir se uzimaju klasiikacija bolesti, komplikacije, druge bolesti i pol. DRG se upotrebljava za određivanje cijene koju plaća kupac (fond) bolnici, pošto su bolesnici u istom DRG-u klinički slični i stvaraju slične troškove. Dobre strane su povećanje efikasnosti i smanjenje troškova, povećava se pravednost u plaćanju bolničkog liječenja, a kao slabosti dosadašnjeg uvođenja DRG mogu se izdvojiti povećavanje kompleksnosti primjera, spor razvoj nacionalnih cijena, te kašnjenje sa razvojem cijena ishoda za koje ovaj metod nije dobar izbor, a to su rehabilitacije, psihijatrijska liječenja i dugotrajna njega-upozorio je dr Keber.

On je imao više prezentacija, između ostalih i o istoriji metoda plaćanja, a naglasio je i važnost preciznog vođenja protokola, potkrepljujući to primjerom Amerike u kojoj godišnje usljed grešaka umre 100.000 ljudi.

Prezentacije na skupu imali su i izvršni director EPCD prof.dr Negoslav Ostojić, kao i prof. dr Dončo Dončev, sa make­donskog Instituta za socijalnu medicinu iz Skoplja.

Na završnoj panel diskusiji razgovaralo se o budućnosti finansiranja zdravstvene zaštite, a na kraju skupa uručeni su i međunarodni Sertiikati EPCD.