Najlakši metod prevencije – suzbijanje pušenja duvanskih proizvoda

0
739

[heading]Sa Evropskog kongresa o karcinomu pluća[/heading] Karcinom pluća, kao bolest koja predstavlja jedan od vodećih uzroka smrtnosti, tema je koja veoma često zaokuplja pažnju naučne javnosti. Veoma važan skup na ovu temu održan je u periodu od 18. do 21. aprila, u Ženevi. Tom prilikom stručnjaci iz cijelog svijeta okupili su se na Trećem evropskom kongresu o karcinomu pluća. Učešće na njemu imali su i predstavnici crnogor­skog zdravstva, stručnjaci za onkologiju i pulmologiju. U nizu novih saznanja o dijagnostici i liječenju karcinoma pluća, te veoma konstruktivnih rasprava, posebno mjesto imala je tema o nesitnoćelijskom karcinomu. Riječ je o dominantnom obliku oboli­jevanja u opisanom domenu. Savremene stavove o dijagnostici i ulozi hemioterapije u liječenju, pored ostalih izlagača, prisutnima je predstavila i dr Nada Cicmil Sarić, spec. onkolog.

Naglasivši da karcinom pluća predstavlja vodeći uzrok umiranja od malignih bolesti, kako u muškoj tako i u ženskoj popu­laciji, te da je prevencija pušenja duvanskih proizvoda najjednos­tavniji, najjeftiniji, najdostupniji i najsigurniji lijek protiv malignoma pluća, ona je istakla da je opšti utisak da se u svijetu čine ogromni napori i ulažu velika sredstva u suzbijanje ove vrste bolesti, što sve ukupno značajno poboljšava dijagnostiku i liječenje, ali krajnji ishod u ukupnom preživljavanju oboljelih ne pokazuje značajan napredak.

Prikazujući nam iskustvo boravka na jednom takvom skupu, dr Nada Cicmil Sarić je posebno ukazala na preporuke o inovacijama. Tako saznajemo da se u oblasti dijagnostike daje apsolutni naglasak na primjeni PET CT metodologije. – Gotovo da se nije mogao vidjeti slučaj ili prezentacija koja nije sadržavala PET CT. Mišljenja o primjeni ove metode u dijagnostici relapsa bolesti su podijeljena kao i mišljenja o primjeni CT dijagnostike za follow-up bolesnika. PET CT ima prednost u dijagnostici limfonoda i udaljenih metastaza – objašnjava ona. Nov pristup u dijag­nostici ogleda se i u primjeni medijastinoskopije, što je u stvari određivanje statusa medijastinalnih limfonoda u cilju adekvatnog stejdžinga i primjerene terapije koja se zasniva na tome. Takođe, tehnike transbronhijalne aspiracije iglom, endobronhijalne ultrazvu­kom vođene aspiracije iglom, ezofagealnog ultrazvuka i video asistirane grudne hirurgije, nezaobilazne su u utvrđivanju postojanja ove bolesti. Hirurgija, pak, ostaje metoda izbora za liječenje karci­noma pluća u ranom stadijumu bolesti. – Kada je riječ o hemioterapiji i njenim učincima, osim dužini preživljavanja, podjednak značaj se pridaje kvalitetu života. U ovom okviru se posebno naglašava (ne)prihvatljivost neželjenih dejstava lijeka i uvažavanje riječi pacijenta. To znači da se pri primjeni pojedinih lijekova podjednak značaj pridaje subjektivnoj toleranciji koju navodi pacijent i objektivnoj koju procjenjuje ljekar – navodi se u objašnje­nju dr Nade Cicmil Sarić. Kao posebno značajne odrednice u pospješivanju efekata tretmana pacijenata, na Kongresu je naglašen individualni pristup terapiji svakog pojedinog pacijenta.

U okviru svog nastupa na Kongresu dr Nada Cicmil Sarić je detaljno opisala uobičajenu metodologiju primjene hemioterapije, ističući značaj primjene target terapije. Ciljana hemioterapija, navedeno je pored ostalog, u značajnom procentu – do oko 60% – utiče na povećanje šansi za operabilnost tumora. Neoadjuvantna terapija, pritom, ima za cilj takozvani „downstaging”, tj. smanjenje stadijuma primarno dijagnostikovanog tumora. Dajući konkretne preporuke o primjeni ljekova, dr Nada Cicmil Sarić je ovom prili­kom ukazala i na načine sprovođenja terapije održavanja.

Dr Svetlana Ćorsović, spec. radiolog, još jedna pred­stavnica crnogorskog zdravstvu na Kongresu u Ženevi, govorila je o radio terapiji maligniteta. Ona je ovom prilikom ukazala na značaj sprovođenja prevencije neželjenih efekata radioterapije grud­nog koša, njen cilj i zahtjeve, vrste komplikacija, te značaj planiranja terapije. Imajući u vidokrugu postizanje nekomplikovane lokoregionalne kontrole maligne bolesti, svako sprovođenje radioterapijskog tretmana trebalo bi da zadovolji zahtjev za precizno pozna­vanje tumorskih doza, tolerantnih doza normalnih tkiva u ozračenom volumenu i vrsta radioterapijskih komplikacija – akutne (reakcija na koži, kašalj, ezofagitis…), subakutne (pneumonitis) i kasne (hronična fibroza pluća).

Prevencija neželjenih efekata terapije, po riječima dr Ćorsović, podrazumijevala bi kompleksan niz metoda terapijskog nadzora. Tu spadaju trodimenzionalna konformalna radioterapija, precizno pozicioniranje pacijenta (imobilizacioni sistemi: T-bar, Wing Board…), planiranje na osnovu kompjuterizovane tomografije, primjena 4D CT i sistema za praćenje respiratornih pokreta, fuzije CT sa PET/CT, analize doznog volumnog histograma. Efektan metod za prevenciju neželjenih efekata, kako je navedeno, predstav­lja stereotaksična radioterapija, tretman koji se u roku od 60 min primjenjuje kod inoperabilnih pacijenata. Bilo je riječi i o radioterapiji kod starijih pacijenata. Uz detaljno date stručne preporuke, ovdje je bilo mjesta i za prikaz situacija kakve se mogu dogoditi u praksi svakodnevnog zbrinjavanja pacijenata starije dobi koji su oboljeli od ove bolesti. Uopšte, značajno je istaći da očuvanje kvaliteta života kod oboljelih predstavlja važnu obavezu koja stoji pred ljekarom.